میهمان گرامی، به غول آباد خوش آمدید! | ایمیل: گذر واژه: مرا به یاد بسپار برای یک ماه: وارد شدن: | هموندی
غول آباد / مقاله های عمومی / معماری یزد / بادگیر های یزد و اسلوب ساختن آنها
[ برگه نخست ] [ تاریخ یزد (4) ] [ جغرافیای یزد (5) ] [ فرهنگ یزد (8) ] [ آثار و ابنیه یزد (16) ] [ معماری یزد (18) ] [ سفرنامه های یزد (6) ] [ ادبیات یزد (9) ] [ مشاهیر یزد (11) ] [ خاطرات یزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 1/23/2011 9:55:45 PM
شمار بازدید: 22145
شمار دیدگاه: 0
امتیاز: 3.81 از 5 در 21 رای
هنگام چاپ: 5/9/2010 9:28:23 AM
شمار بازدید: 41355
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 4.37 از 5 در 27 رای
هنگام چاپ: 8/11/2009 8:16:12 PM
شمار بازدید: 50851
شمار دیدگاه: 4
امتیاز: 4 از 5 در 12 رای
هنگام چاپ: 5/12/2009 11:39:38 PM
شمار بازدید: 122355
شمار دیدگاه: 7
امتیاز: 4.18 از 5 در 33 رای• بادگیر های یزد و اسلوب ساختن آنها

هنگام چاپ: 12/14/2008 3:07:53 AM
شمار بازدید: 87550
شمار دیدگاه: 16
امتیاز: 3.86 از 5 در 81 رای
هنگام چاپ: 10/9/2008 2:26:56 AM
شمار بازدید: 35571
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 4 از 5 در 14 رای
هنگام چاپ: 8/1/2008 3:47:40 PM
شمار بازدید: 45696
شمار دیدگاه: 3
امتیاز: 4.53 از 5 در 34 رای
هنگام چاپ: 6/16/2008 12:01:24 AM
شمار بازدید: 99574
شمار دیدگاه: 10
امتیاز: 3.82 از 5 در 92 رای
هنگام چاپ: 6/9/2008 7:54:23 AM
شمار بازدید: 219812
شمار دیدگاه: 45
امتیاز: 4.08 از 5 در 283 رای
هنگام چاپ: 5/26/2008 5:22:03 PM
شمار بازدید: 89113
شمار دیدگاه: 5
امتیاز: 3.88 از 5 در 66 رایبخش های دیگر سایت:

دفتر 2: مقاله های عمومی یزد