میهمان گرامی، به غول آباد خوش آمدید! | ایمیل: گذر واژه: مرا به یاد بسپار برای یک ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله های عمومی / معماری یزد / بادگیر های یزد و اسلوب ساختن آنها
[ برگه نخست ] [ تاریخ یزد (4) ] [ جغرافیای یزد (5) ] [ فرهنگ یزد (8) ] [ آثار و ابنیه یزد (16) ] [ معماری یزد (18) ] [ سفرنامه های یزد (6) ] [ ادبیات یزد (9) ] [ مشاهیر یزد (11) ] [ خاطرات یزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 1/23/2011 9:55:45 PM
شمار بازدید: 25392
شمار دیدگاه: 0
امتیاز: 3.86 از 5 در 22 رای
هنگام چاپ: 5/9/2010 9:28:23 AM
شمار بازدید: 50335
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 4.37 از 5 در 27 رای
هنگام چاپ: 8/11/2009 8:16:12 PM
شمار بازدید: 58719
شمار دیدگاه: 4
امتیاز: 4.19 از 5 در 16 رای
هنگام چاپ: 5/12/2009 11:39:38 PM
شمار بازدید: 133331
شمار دیدگاه: 7
امتیاز: 4.17 از 5 در 35 رای• بادگیر های یزد و اسلوب ساختن آنها

هنگام چاپ: 12/14/2008 3:07:53 AM
شمار بازدید: 97870
شمار دیدگاه: 18
امتیاز: 3.85 از 5 در 85 رای
هنگام چاپ: 10/9/2008 2:26:56 AM
شمار بازدید: 39029
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 4 از 5 در 14 رای
هنگام چاپ: 8/1/2008 3:47:40 PM
شمار بازدید: 49155
شمار دیدگاه: 3
امتیاز: 4.49 از 5 در 35 رای
هنگام چاپ: 6/16/2008 12:01:24 AM
شمار بازدید: 107329
شمار دیدگاه: 10
امتیاز: 3.83 از 5 در 95 رای
هنگام چاپ: 6/9/2008 7:54:23 AM
شمار بازدید: 232558
شمار دیدگاه: 45
امتیاز: 4.08 از 5 در 285 رای
هنگام چاپ: 5/26/2008 5:22:03 PM
شمار بازدید: 98409
شمار دیدگاه: 5
امتیاز: 3.89 از 5 در 72 رای