ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4 / فهرست

كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4

صنايع كهن بومي و دانش عامه

ديباچهفهرستفهرست اسنادواژه نامهنمايهكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست فشرده

پيش گفتار 36
گفتار 19: صنايع كهن بومي ميبد 40
سبد بافي 40
رنگرزي 43
آسياباني 50
مازاري 59
روغنگري 61
عصاري يا ارده كشي 66
آهنگري 71
قنادي 73
صابون پزي 80
دباغي 84
دوره گيري يا پينه دوزي 89
خراطي 91
حلاجي 96
مسگري 101
ترازو دوزي 107
غربال بندي 110
لحاف دوزي 112
نانوايي 117
كوره پزي 118
ادبيات شفاهي صنايع كهن بومي 123
واژگان 125
يادداشت هاي گفتار نوزدهم 131
گفتار 20: مهاجرت 134
حمل و نقل 134
مهاجر پذيري 140
مهاجر فرستي 141
عوامل پيدايش مهاجرت 141
كويتي ها 152
مهاجر پذير شدن مجدد ميبد 168
گروه هاي عمده شغلي 169
گروه هاي عمده فعاليت 170
فرهنگ و ادبيات مهاجرت 172
واژگان و اصطلاحات 174
يادداشت هاي گفتار بيستم 179
گفتار 21: نظام مالكيت و حقوق عرفي آن 182
شيوه هاي احراز مالكيت 184
راهكار هاي تثبيت مالكيت 296
نشانه شناسي حقوق عرفيه 327
تحليل محتواي قباله ها و اسناد 342
واژگان مالكيت و اصطلاحات رايج در قباله نويسي 357
يادداشت هاي گفتار بيست و يكم 366
گفتار 22: پزشكي سنتي و عاميانه 368
طبايع چهار گانه 369
اخلاط چهار گانه و مزاج ها 370
پيوند طبايع چهار گانه با نظام طبيعت 371
اسباب السته 374
گستره دانش طبيب 374
درمانگران 382
ابزار و وسايل طب سنتي 384
امراض بومي و رايج 384
شيوه هاي گياه درماني 385
درمان با شيوه هاي غير گياهي 403
نشانه شناسي درمان 435
شناسنامه گياهان دارويي ميبد 439
دارو هاي شيميايي 499
كاني هاي دارويي 500
شيوه تهيه روغن ها، شربت ها و عصاره هاي دارويي 502
فرهنگ و ادبيات شفاهي پزشكي سنتي و عاميانه 504
واژگان پزشكي سنتي و گياهان دارويي 513
يادداشت هاي گفتار بيست و دوم 522
گفتار 23: واحد هاي اندازه گيري و گاهشماري 525
واحد هاي اندازه گيري 525
واحد هاي سنجش در مشاغل، حرفه ها و پيشه ها 533
معيار ها، ابزار و وسايل سنجش و محاسبه 538
فرهنگ و ادبيات تقويم و اندازه گيري 547
واژگان 550
يادداشت هاي گفتار بيست و سوم 551
گفتار 24: مكتب و مدرسه 552
شيوه آموزش 552
روش هاي تربيتي ملا 554
مدرسه 556
ادبيات شفاهي مكتب و مدرسه 562
يادداشت هاي گفتار بيست و چهارم 563
منابع 566
نمايه 572
چكيده انگليسي 611

فهرست گسترده

پيش گفتار 36
گفتار نوزدهم: صنايع كهن بومي ميبد 40
سبد بافي 40
شيوه بافت سبد 40
انواع سبد 41
سبد قپه 43
سبد نك شوري 43
سبد كروزه 43
سبد چپي 43
رنگرزي 43
ابزار كار 43
مواد اوليه 43
رنگ هاي طبيعي 43
رنگ هاي مصنوعي 44
آماده كردن رنگ 44
تهيه رنگ هاي تركيبي و ناخالص 46
شيوه رنگرزي 47
دستمزد 49
آسياباني 50
ساخت و ساز آسياب 50
تنوره 51
سل 51
پروانه 51
دول 52
تژه 52
تازيونه 54
زنگ آسيا 54
تخته بند 55
آخوره 55
چاه دون 56
پاچال 57
شيوه تهيه سنگ 57
تيز كردن سنگ 57
مكان آسياب 57
شيوه كار آسيابان 58
مازاري 59
روغنگري 61
كارگاه 61
ابزار كار 61
جوغن 61
تير جوغن 62
بربنده 63
آسياب يا چرخ دونه شكني 63
شيوه روغن گيري 64
عصاري يا ارده كشي 66
كارگاه 66
ابزار كار 66
وسايل كار 66
دول 66
فر 67
پاتيل 67
زنبيل 67
دنگ 68
توليدات كارگاه عصاري 68
ارده 68
حلوا ارده 69
آهنگري 71
قنادي 73
ابزار و وسايل كار 73
پاتيل 73
چپي 73
چوئوش 73
قالب 74
آبگردون 74
شيوه توليد قند 74
قالب ريزي قند 75
شيوه توليد نبات 77
تهيه چاشني 78
انواع نبات 78
نبات پرده و كاسه نبات 78
شاخ نبات 79
صابون پزي 80
كارگاه 80
مواد اوليه 80
پيه و استخوان 80
تيزاب 80
شيوه استفاده از تيزاب 81
شيوه تهيه صابون 81
قالب ريزي 82
برش قالب 82
برش قرص صابون 83
بازار فروش 83
دباغي 84
انواع توليدات 84
توله يا سالامبو 84
چرم 85
چرم سفيد يا تيماج 85
چرم قرمز 86
خيك 86
نخ روده 87
زهتابي 87
آشگري 87
دوره گيري يا پينه دوزي 89
شيوه كار دوره گير 89
كمر گيري 90
خراطي 91
ابزار كار 91
مته 91
كارگاه 91
تخته كارگاه 91
روئونه 91
پيشگاه 92
كمونه 92
تيغ 93
كج فولاد 94
نوانگز 94
سنگ ساب 94
مواد اوليه خراطي 94
رنگ كاري 95
شيوه رنگ آميزي 95
حلاجي 96
كروزه چيني 96
دونه بري 96
پنبه كار كني 99
آموزش 99
مسگري 101
ابزار كار 101
شيوه ساخت ظروف 103
شيوه تهيه لحيم 104
جوشكاري 104
سفيد كاري 104
آموزش 105
تعاوني 105
ترازو دوزي 107
شيوه كار 107
غربال بندي 110
لحاف دوزي 112
نقشه 112
نقش حاشيه 113
هشت تايي 113
چهار تايي 113
ساده 113
لوز 113
نقش وسط يا زمينه 114
شيوه دوخت 114
مراحل دوخت و پنبه كردن لحاف 115
شيوه آموزش 115
تشك دوزي 116
نانوايي 117
شيوه آموزش 117
كوره پزي 118
انواع كوره 118
كوره دستي 118
كوره قمي 119
قالب 120
انواع آجر 120
آجر فرشي 121
آجر اومال 121
آجر انباري 121
آجر نيمه 121
شيوه چيدن كوره 121
سوخت 122
ادبيات شفاهي صنايع كهن بومي 123
مثل ها 123
باور ها 123
راهكار هاي دزدي و تقلب در حرفه ها 123
واژگان 125
يادداشت هاي گفتار نوزدهم 131
گفتار بيستم: مهاجرت 134
حمل و نقل 134
وسايل حمل و نقل 134
شيوه حمل و نقل 135
حمله داري 136
راه ها 136
مهاجر پذيري 140
مهاجر فرستي 141
عوامل پيدايش مهاجرت 141
ركود كشاورزي 144
مراحل كاشت و داشت 145
مراحل برداشت 146
دستمزد ها 146
ميزان برداشت 146
وضعيت اشتغال 147
افزايش جمعيت بي كار 151
كويتي ها 152
آمار كويتي ها 152
شغل و ميزان درآمد 152
ميزان درآمد و شيوه ذخيره سازي كويتي ها 153
شيوه هزينه كردن اندوخته كويتي ها 154
تاثير گذاري فرهنگي كويتي ها 154
نقش كويتي ها در تخريب معماري سنتي 155
تاثير گذاري اقتصادي كويتي ها 156
وضعيت اشتغال بعد از پديده كويتي ها 157
پراكندگي جغرافيايي شاغلين 160
پراكندگي شاغلين ميبدي در ساير مناطق 162
نقش كويتي ها پس از بازگشت از كويت 165
نقش كويتي ها در روند شهر شدن ميبد 167
مهاجر پذير شدن مجدد ميبد 168
گروه هاي عمده شغلي 169
گروه هاي عمده فعاليت 170
فرهنگ و ادبيات مهاجرت 172
خوش خبري 172
باور ها 172
ترانه ها 172
نامه نگاري 173
واژگان و اصطلاحات 174
يادداشت هاي گفتار بيستم 179
گفتار بيست و يكم: نظام مالكيت و حقوق عرفي آن 182
شيوه هاي احراز مالكيت 184
ارث 184
مصالحه 197
صلح پدر 197
صلح زن 201
صلح اجرت المثل و عوض المنافع 203
صلح عقد عمري مادر 207
صلح پدر براي ازدواج پسر 209
مصالحه با اختيار فسخ يك ساله 211
مصالحه دو جانبه 214
مصالحه مشروط 217
مصالحه كوتاه مدت 220
صلح اكراهي يا اجباري 222
معامله 225
ملاك هاي تعيين ارزش آب و ملك 225
زمين مرغوب 225
آب مرغوب 226
روند معامله 226
خبرگي 226
قباله نويسي 227
شيوه هاي معامله 228
فروش زمين 229
فروش زمين سادج يا بدون محصول 229
فروش زمين با زرع 231
فروش آب 233
در نظام تاق بندي 233
آب قنات 235
در نظام ميرابي 239
فروش خانه 241
فروش سهم مشاع 241
فروش بخش شمالي يا عمارت پناه 244
فروش پيش صفه خانه 247
ساختار شناسي قباله ها 251
مضمون قباله 251
شكل قباله 251
نويسنده قباله 251
فسخ معامله 257
احراز مالكيت به وسيله كار 260
تحجير 260
احياء 266
بيع شرط 269
وقف 273
وقف هاي رايج در ميبد 273
نقل و انتقال اموال موقوفه 280
انتقال موقت 283
اجاره 283
تعيين مال الاجاره 283
فروش و اجاره همزمان 290
برآبي يا مساقات 290
نصفه كاري يا مزارعه 290
رهن 290
راهكار هاي تثبيت مالكيت 296
ثبت 296
قطعه 1 296
قطعه 2 397
استشهاد 299
استعلام 303
التزام نامه 308
تمسك نامه 310
رسيد 311
فسخ تمسك نامه 313
وكالت نامه 314
قرارداد ها 315
خطاب يا خطاب نامچه 315
پته يا فته طلب 326
برات 326
نشانه شناسي حقوق عرفيه 327
نشانه شناسي مالكيت در زمين هاي زراعي 327
بند 327
نظومه 327
توله 328
مجرا و ممر آب 328
داغ آب 328
نره بند 330
ديوارك 330
نشانه شناسي مالكيت در قنات 330
نشانه شناسي مالكيت در بنا ها و آثار معماري 334
باغ 334
كل ديوار 334
پلاس اوريز يا كرباس انداز 334
مسكن 339
تاقچه 339
پاكار 339
هشت و گير 339
درگاه 340
ناودان 341
تحليل محتواي قباله ها و اسناد 342
طبقه بندي از لحاظ خط و سواد و انشاء 344
وجوه مشخصه و ساختار شناسي قباله ها و ديگر اسناد 345
هامش 345
القاب فروشنده و خريدار 346
مرد 346
زن 346
آدرس و مشخصات 346
توصيف شرايط روحي و جسمي فروشنده 346
مشخصات مورد معامله 347
قيد واحد و وزن پول 347
مصالحه 347
حقوق جنبي مورد معامله 348
مهلت كشف فساد 348
ميزان غرامت در صورت كشف فساد 348
تاريخ وقوع معامله 348
شهود 349
محل امضاء 349
سجع مهر 350
چند نمونه از سجع مهر و خاتم اسناد 351
چند نمونه از مهر و خاتم اسناد 352
چند نمونه از مضامين سجلات 353
سجلات امضاء 353
نمونه سجلات 355
واژگان مالكيت و اصطلاحات رايج در قباله نويسي 357
يادداشت هاي گفتار بيست و يكم 366
گفتار بيست و دوم: پزشكي سنتي و عاميانه 368
طبايع چهار گانه 369
اخلاط چهار گانه و مزاج ها 370
مزاج خوني يا دموي مزاج 370
مزاج صفراوي يا صفراوي مزاج 370
مزاج سوداوي يا سودايي مزاج 370
بلغمي مزاج 370
پيوند طبايع چهار گانه با نظام طبيعت 371
رطوبت 372
مزه خوراكي 373
رنگ خوراكي 373
جنس 373
اسباب السته 374
گستره دانش طبيب 374
درمانگران 382
حكيم باشي 382
شكسته بند 383
ماماچه 383
دعا نويس 383
دلاك 384
كولي 384
ابزار و وسايل طب سنتي 384
ني 384
پاكي 384
دوره 384
شاخ گاو 384
كلبتين 384
امراض بومي و رايج 384
شيوه هاي گياه درماني 385
امراض عمومي 385
سر درد 385
زكام 385
سرما خوردگي 385
نزله 385
مغز و اعصاب 385
بيماري هاي چشم 385
چشم درد 385
ورم ملتحمه 386
شب كوري 386
آب نزله 386
تراخم 386
سنده سلون يا گل مژه 386
دندان درد 386
گوش درد 387
گلو درد 387
غمباد يا گواتر 387
سرخ باد 387
سينه پهلو يا ذات الريه 387
سياه سرفه 387
سل 387
حصبه 388
قلب 388
بيماري هاي مثانه، مجاري ادرار و اعضاي تناسلي 388
سنگ مثانه 388
شاش بند يا پروستات 388
سوزاك 388
بيماري هاي هاضمه 388
دل درد 388
باد يا نفخ 388
زخم معده 388
جوندار يا كرم معده و روده 388
سر دل، ثقل معده يا يبوست 389
شكم روش يا اسهال 389
هك هكگ يا سكسكه 389
زردي يا يرقان 389
كمر درد 389
تب 389
تب نوبه يا مالاريا 390
تب لازم 390
تب روده 390
پا درد 390
زخم، جراحت و دمل 391
زرده زخم 391
دمل 391
خنازير 391
شقاقلوس يا كفش كن 391
امراض پوستي 391
كچلي 391
ميخ گوشتي يا زگيل 391
پيسي 391
خارش 391
خشكي يا اگزما 391
آسيب ها 392
گزيدگي 392
عقرب 392
بوز يا زنبور 392
دو نشك يا رتيل 392
مارسر يا كنه شتري 392
در رفتگي 392
شكستگي 392
طب زن 393
تاخير قاعدگي 393
نازايي 393
حاملگي 393
رژيم غذايي زن حامله 393
پيشگيري از بچه ته كردن يا سقط 393
اقدام به سقط 393
زايمان 393
دير زايي 393
سخت زايي 393
شيوه گرفتن بچه 393
ناف بري 394
شيوه سق برداشتن 394
خاك كردن خصم يا جفت 394
شير دهي 394
مراقبت هاي ويژه از زائو 394
رژيم غذايي زائو 394
پسر زا 395
دختر زا 395
آل زدگي 396
حمام درماني 396
كمر 396
دندان 396
شكم 396
لكه صورت 396
طب كودك 397
پيشگيري 397
عقيقه 397
چشم زخم 397
ناپرهيزي 397
بچه ميري 397
درمان 397
نيفتادن ناف 397
ناپرهيزي 397
شاش سوز 398
سر درد 398
سرما خوردگي 398
چشم درد 398
گلو درد 398
گوش درد 398
پهلو درد 398
سرفه 398
سياه سرفه 399
سر درد و سر دل 399
دل درد 399
شب ادراري 399
كچلي 399
تير تركون يا آبله مرغي 400
زير و رويي يا اسهال و استفراغ 400
تب 400
زردي 400
ميخ گوشتي 400
آكله 400
بشكه 400
زبان باز نكردن 400
دير راه افتادن 401
وارفتگي صورت 401
ختنه 401
ترسيدگي 401
سرخك 401
آبله 402
سوراخ كردن گوش بچه 402
از شير گرفتن كودك 402
درمان با شيوه هاي غير گياهي 403
درمان با منشاء انساني 403
نازايي 403
زخم 403
پا ور زدن 403
ورود حشره در گوش 403
سرما خوردگي 403
دل درد 403
درمان با منشاء حيواني 403
ميخچه 403
شب ادراري 403
زردي 403
ناپرهيزي يا جن زدگي 403
ديوانگي 404
دندان درد 404
چشم درد 404
چشم زخم 404
سوزاك 404
ماكيان درماني 404
دير راه افتادن 404
خروسك 404
رو دل 404
پرنده درماني 404
زبان باز نكردن كودك 404
حشره درماني 405
تراخم 405
ميخ گوشتي يا زگيل 405
زخم 405
خناق يا ديفتري 405
بند انداختن 405
خزنده درماني 406
خنازير 406
حجامت درماني 407
زالو درماني 408
دندان درد 408
درد سينه، سينه پهلو يا ذات الريه 408
زرده زخم 408
سرخ باد 408
داغ درماني 408
تاول آتشي 409
بادكش درماني 409
كوفتگي و در رفتگي 409
پرهيز درماني 409
سرما خوردگي 409
تير تركون يا آبله مرغون 410
سرخك 410
خوراك درماني 410
سرخك 410
چشم درد 410
آب درماني 410
بخت گشايي 410
چشم زخم 410
چشم درد 410
نازايي 411
دود درماني 411
گوش درد 411
ناپرهيزي 411
بخور درماني 411
شب كوري 411
دندان درد 411
گوش درد 411
سخت زايي 411
كاني درماني 412
سفليس 412
ميخ گوشتي 412
سر درد و سر دل 412
لجن، خاك، خاكستر و ريگ درماني 412
ختنه 412
ميخ گوشتي 412
سنگ درماني 412
سفليس 412
شوك درماني 413
هك هكگ 413
نازايي 413
ترس بندي 413
فيزيكي درماني يا فيزيوتراپي سنتي 413
اقدام به سقط 413
اولين شستشوي بچه 413
حمام درماني زائو 413
نازايي 414
كمر درد 415
افتادگي ناف 415
تراخم 415
سر پشت افتادن بچه 415
دندان درد 416
انتقال درماني 416
ميخ گوشتي يا زگيل 416
سرفه سياه 419
پا ور زدن 416
سنده سلوم يا گل مژه 416
گذر درماني 418
دير زايي 418
بخت گشايي 418
دندان داشتن هنگام تولد 418
بچه ميري 418
رنگ درماني 419
سرخك 419
باور درماني 419
وارفتگي صورت 419
سخت زايي 419
ميخ گوشتي 420
حاجت خواهي 420
نذر درماني 420
نازايي 420
آكله 420
حاجت خواهي 420
نذر چهارده تايي 420
نذر ابو الفضل 421
دزدي درماني 421
تب نوبه 421
درمان با استفاده از كتب مقدس 422
قرآن 422
اوستا 422
كتاب وا كردن يا سر كتاب بيني 423
ناپرهيزي 423
دعا درماني يا درمان با دعا، صدقه، حرز و تعويذ 425
سخت زايي 425
سرفه سياه 425
حاجت خواهي 425
جادو درماني و طلسم ها 426
جادوي سفيد 426
چشم زدن 426
علت شور چشمي 426
انواع شور چشمي 426
آگاهي فرد از شور چشمي خود 426
شيوه چشم زدن 427
شيوه هاي پيشگيري از چشم خوردن 427
شيوه هاي درمان هاي جادويي 429
چشم زخم 429
تخم مرغ شكستن در سر سه كوچه 429
دس بسون 429
خال گذاري 429
چشگ چيدن 429
چن چين كوچه كردن 431
نظر گيري 431
بچه بد حال 432
ترسيدگي 432
بچه عوضي 433
خنازير 433
جن زدگي 433
سقط جنين 433
جلب محبت 434
جادوي سياه 434
دنبه گداز 434
جگر بند 434
رفع محبت 434
نشانه شناسي درمان 435
زمان خوب شدن درد چشم 435
تخم آتش كردن 435
سردي و گرمي 435
شناسنامه گياهان دارويي ميبد 439
آويشن 439
اسطوخودوس 439
اسفرزه 440
اسفناج 442
اسفند 442
اكليل كلي نرمگ يا ناخنك 443
انغوزه 444
انگوره توره يا تاجريزي 447
بابونه 448
بارهنگ 449
باصل 450
برگ بو 450
برگ تيول 452
برگ سنا 452
برگ گاو گوش 452
بلسان 452
بومادران 452
بهار نارنج 453
به 456
بيد 456
بيدپو 458
پر سياووشان 458
پودونه يا پونه 459
پنجه مريم 459
ترانگبين، ترنجبين يا خار شتر 459
تودر 460
جدو 461
چاي نمسه 461
چشم 462
خارخاسك 462
خاكشير 462
خشخاش 463
خون سياووشان 464
رازيانه يا رازدانه 465
روگل 466
ريوند چيني 466
زردك يا هويج 468
زنجبيل 469
سازگ انار 469
سپستان 470
سنبل الطيب 470
سير 471
شاتره 472
شبيت 472
شيرخشت 473
صبر زرد 473
صندل 474
طاهر، طاير يا شكر تغال 474
علف سرنا يا ... مالگ 477
عناب 477
فلوس 478
فوفل 478
قرص كمر 478
قهوه 478
كاسني 479
كتان 480
كتيرا 482
كف دريا 482
كندر 482
گشنيز 482
گل انار فارسي 483
گل بارد 483
گل بارز 484
گل بنفشه 484
گل ختمي 484
گل خواصي يا پنيرك 485
گل زردگ يا گل زرد 486
گل زوفا 487
گل سرخ 488
گل گاوزبان 490
گندم 491
مامرون يا ماميران 492
متك يا شيرين بيان 493
مربگ 494
مرزنگوش 494
ميخ آذر 495
ميخك 495
نخود 496
نعناع 497
هل باد 498
نيلوفر آبي 498
دارو هاي شيميايي 499
جوش شيرين 499
گرد يخگ 499
شير منيزي 499
كاني هاي دارويي 500
زاج 500
زرنيخ 500
موميايي 501
شيوه تهيه روغن ها، شربت ها و عصاره هاي دارويي 502
روغن زخم 502
روغن عقرب 502
روغن نبات 502
روغن دارويي 502
گل قند 502
تنتور 502
عصاره 503
فرهنگ و ادبيات شفاهي پزشكي سنتي و عاميانه 504
باور ها 504
پيشگيري از داغ ديدن 505
زن حامله 505
متل شور چشم 506
علت امراض 507
ميخ گوشتي 507
ناپرهيزي 507
چشم درد 507
تاثير خوراكي ها در پيدايش امراض 507
زير و رويي شدن بچه شيرخوار 507
تب كردن بچه 507
ديگر امراض 507
گياه قدسي 508
حنا 508
موجودات وهمي و آسيب رسان 508
آل 508
جن 508
بايد ها و نبايد ها يا شايست ها و ناشايست ها 508
روز ها 508
مكان ها 508
جانداران 509
حالت ها 509
نشانه ها 509
باور هاي مربوط به سحر و جادو 509
ضرب المثل ها 509
اصطلاحات 510
واژگان پزشكي سنتي و گياهان دارويي 513
يادداشت هاي گفتار بيست و دوم 522
گفتار بيست و سوم: واحد هاي اندازه گيري و گاهشماري 525
واحد هاي اندازه گيري 525
واحد زمان 525
شيوه زمان سنجي با ستاره 526
چله ها 528
چله بزرگ 528
چله كوچك 528
چله بازيار 528
واحد طول 529
واحد سطح 529
واحد حجم 530
وسايل اندازه گيري حجم 530
جو 530
پرگار 530
رقم 531
مسقن 531
واحد وزن 531
نخود 531
مثقال 532
درم 532
من 533
بار 533
واحد پول 533
ترتيب شمارش واحد هاي پول 533
واحد هاي سنجش در مشاغل، حرفه ها و پيشه ها 533
كشاورزي 533
مقني گري 534
سفالگري 535
چخ ريسي يا ريسندگي 535
كرباس بافي 535
زيلو بافي 536
قالي بافي 536
معيار ها، ابزار و وسايل سنجش و محاسبه 538
اندام انسان 538
نيروي انسان 538
وسايل حمل و نقل 538
ابزار كار 539
وسايل و روش محاسبه 540
چوب خط 540
چرتكه 540
شيوه حسابرسي با چرتكه 540
حساب سياق 541
ابزار توزين و اندازه گيري وزن 544
قپان 544
اجزاي قپان 544
انواع قپان 545
علايم ميله قپان 545
روش توزين 545
ترازو 546
ترازوي خرمن يا سيفالي 546
ترازوي شاهين دار 546
ترازوي مثقال 546
ترازوي حلاجي 546
فرهنگ و ادبيات تقويم و اندازه گيري 547
ستاره 547
خورشيد 547
ماه 547
قوس و قزح 547
ماه و خورشيد 548
پيش بيني باران 548
بند آمدن باران 548
ماه ها 548
آبان 548
آذر 548
بهمن 548
اسفند 548
روز ها 549
5 دي 549
شب پنجه 549
بايد ها و نبايد ها 549
زمان ها 549
مكان ها 549
طوفان 549
ابر 549
واژگان 550
يادداشت هاي گفتار بيست و سوم 551
گفتار بيست و چهارم: مكتب و مدرسه 552
شيوه آموزش 552
روش هاي تربيتي ملا 554
مدرسه 556
ادبيات شفاهي مكتب و مدرسه 562
يادداشت هاي گفتار بيست و چهارم 563
منابع 566
نمايه 572
چكيده انگليسي 611