ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4 / فهرست اسناد

كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4

صنايع كهن بومي و دانش عامه

ديباچهفهرستفهرست اسنادواژه نامهنمايهكتاب نامهديدگاه ها

فهرست اسناد

گفتار 19: صنايع كهن بومي ميبد

عكس 1: مراحل مختلف بافت سبد 42
عكس 2: آخرين مرحله بافت سند 42
عكس 3: چپي 42
عكس 4: انواع سبد 42
عكس 5: زنجير كردن كلاف 44
عكس 6: زنجير كردن كلاف 44
عكس 7: شيوه آويختن كلاف در پاتيل 45
عكس 8: پاتيل 47
عكس 9: شيوه خشك كردن كلاف 48
عكس 10: شيوه پاك كردن گندم توسط آسيابان 50
عكس 11: نوچنگ 52
عكس 12: تنوره 52
عكس 13: راهروي آسياب دو سنگي 54
عكس 14: آخوره و چاهدان 55
عكس 15: تبره و كلنگ سنگ تيز كني 56
عكس 16: چشم انداز ديگري از راهروي آسياب دو سنگي 58
عكس 17.1: مازاري 59
عكس 17.2: مازاري با شتر 60
عكس 18: ابزار آهنگري 71
عكس 19: كارگاه آهنگري 71
عكس 20: چند نمونه ديگر از ابزار آهنگري 72
عكس 21: چوئوش قنادي 73
عكس 22: قند قالبي 74
عكس 23: قالب قند 75
عكس 24: سراندرپوش 76
عكس 25: همزن 77
عكس 26: قيف 77
عكس 27: شيوه رنگ آميزي در خراطي 91
عكس 28: شيوه كار با كج فولاد 92
عكس 29: شيوه كار با كمانه و تيغ 93
عكس 30: شيوه گرفتن كمانه و استفاده همزمان از چهار دست و پا در خراطي 94
عكس 31: كروزه چيني 96
عكس 32: چرخ دونه بري 97
عكس 33: كمان، مشته و چپي حلاجي 98
عكس 34: كارگاه مسگري 101
عكس 35: ابزار مسگري 102
عكس 36: ترازوي خرمن 107
عكس 37: غربال بندي 110
عكس 38: ابزار كار لحاف دوز 112
عكس 39: شيوه كوك زدن و هدايت سوزن 112
عكس 40: شيوه كوك زدن و هدايت سوزن 112
عكس 41: متن و حاشيه 113
عكس 42: نقش بته 113
عكس 43: نقش هشت قلب 114
عكس 44: كوره آجرپزي دستي 118
عكس 45: محوطه داخلي كوره دستي 118
عكس 46: كوره قمي 119
عكس 47: مادرچاه كوره 119
عكس 48: راهروي دسترسي به كوره 120
عكس 49: شيوه چيدن كوره 120
عكس 50: نماي داخلي كوره 122
طرح 1: آسياب 53
طرح 2: روغنگري 61
طرح 3: برش جوغن 62
طرح 4: آسياب دونه شكني 65
طرح 5: عصاري 67
سند 1: درخواست منع انحصار پنبه 100

گفتار 20: مهاجرت

سند 1: تذكره مكه 137
سند 2: قبض ماليات دوچرخه 138
سند 3: مجوز عبور و مرور با دوچرخه 139
سند 4: تامين مخارج كلباغي هاي تبعيدي 142
سند 5: حواله هزينه مهاجرين كلباغي 143
جدول 1: برآورد هزينه كشت گندم در سال 1354 144
جدول 2: پراكندگي صنايع دستي 150
جدول 3: آمار گيري نمونه سال 1360 153
جدول 4: پراكندگي اشتغال در سال 1362 164
جدول 5: درصد تمركز نيروي كار محلات در داخل هر محله 165
جدول 6: پراكندگي كويتي هاي ساكن ميبد بر حسب شغل قبلي 166
جدول 7: پراكندگي شغلي جامعه آماري كويتي ها 167
جدول 8: تعداد و درصد جمعيت شاغل غير بومي در محلات مختلف 169
جدول 9: انگيزه هاي مهاجرين روستايي از مهاجرت به شهر ميبد 170

گفتار 21: نظام مالكيت و حقوق عرفي آن

عكس 1: ديوارك 330
عكس 2: كل تو ديوار 339
عكس 3: كرباس انداز 340
عكس 4: نشانه پلاس اوريز 340
عكس 5: هشت و گير 341
سند 1: سياهه ارث 185
سند 2: سياهه ارث با شيوه تقسيم كلي 187
سند 3: سهم الارث هر نفر 187
سند 4: نمونه ديگري از سياهه متروكات 188
سند 5.1: شيوه تامين هزينه پرسه 190
سند 5.2: شيوه تامين هزينه پرسه 190
سند 6: نمونه اي از سياهه احشام و اثاث البيت 192
سند 7.1: سهم الارث صغار و نحوه رسيدگي به آن ها 193
سند 7.2: سهم الارث صغار و نحوه رسيدگي به آن ها 194
سند 7.3: سهم الارث صغار و نحوه رسيدگي به آن ها 195
سند 7.4: صلح نامه سهم الارث خود به والده و خواهران صغير 196
سند 8: صلح نامه كل دارايي 198
سند 9: صلح نامه زن به شوهر 201
سند 10: صلح نامه اجرت المثل زن به شوهر 203
سند 11:صلح نامه اجرت المثل سهم الارث 205
سند 12: صلح با عقد عمري 207
سند 13: صلح نامه غير مشروط پدر به پسر 209
سند 14: صلح نامه پدر به پسر با اختيار فسخ 212
سند 15: مصالحه دو جانبه 214
سند 16: صلح نامه زن به شوهر با شرط سفر به كربلا 217
سند 17: سياهه هزينه سفر به كربلا براي اداي شرط 219
سند 18: مصالحه كوتاه مدت در يك فصل زراعي 220
سند 19: مصالحه با شرايط معامله 222
سند 20: قباله فروش زمين سادج يا زمين بدون زرع 229
سند 21: قباله فروش زمين با زرع 231
سند 22: قباله فروش آب با زمين در نظام تاق بندي 233
سند 23: قباله فروش آب رخ يا آب بدون زمين در نظام تاق بندي 235
سند 24: نمونه ديگري از قباله فروش آب بدون زمين در نظام تاق بندي 237
سند 25: قباله فروش آب بدون زمين در نظام ميرابي 239
سند 26: فروش خانه با سهم مشاع 241
سند 27: فروش يك خانه به چند نفر 244
سند 28: سند فروش پيش صفه از اجزاي مسكن 247
سند 29: فروش زمين با استفاده عمري 249
سند 30: معامله در محضر قم با همان شرايط ميبد 252
سند 31: سه قباله در يك قباله 255
سند 32: فسخ معامله 257
سند 33: قباله با خط و انشاي خريدار 259
سند 34: درخواست حكم مشروعيت تحجير از عالم شرع 261
سند 35: درخواست حكم شرعي به احراز مالكيت تحجير 262
سند 36: عريضه به محضر شرع در مورد تجاوز به حريم تحجير 265
سند 37: استعلام حكم شرعي در مورد تحجير 265
سند 38: تقسيم نامه املاك عشرت آباد 267
سند 39: قباله بيع شرط زمين 270
سند 40: قباله بيع شرط جنس گندم 272
سند 41: وقف نامه 276
سند 42: وقف نامه روضه خواني 279
سند 43: قباله انتقال منافع وقف از جمله فروش دسترنج يا بهره كار 281
سند 44: اجاره نامه آب وقفي قنات عضد آباد 284
سند 45: واگذاري حق اجاره 286
سند 46: اجاره خط به قلم مستاجر 287
سند 47: درخواست تعيين ميزان اجاره در رابطه با دبي قنات 288
سند 48: پاسخ ارزياب اجاره 289
سند 49: فروش و اجاره همزمان 291
سند 50: كشت و پرورش درخت توت و تقسيم آن 293
سند 51: رهن نامه 294
سند 52: استشهاد از يك مورد مالكيت 299
سند 53: استشهاد از موارد متعدد مالكيت 301
سند 54: استعلام از عالم شرع 303
سند 55: استعلام از صدر الفقها -عالم شرع- 305
سند 56: نمونه اولين قباله هاي ثبتي 307
سند 57: التزام نامه 308
سند 58: تمسك نامه جنسي 310
سند 59: رسيد محضري 311
سند 60: تمسك نامه پولي 312
سند 61: فسخ تمسك نامه 313
سند 62: وكالت نامه 314
سند 63: قرارداد شركت 316
سند 64: قرارداد تلفن مشترك 317
سند 64: اجير نامه مقني 319
سند 66: قرارداد احياي باغ با كشت درخت 321
سند 67: خطاب نامچه فروش زمين 322
سند 68: خطاب نامچه فروش آب 323
سند 69: خطاب رسمي يا محضري انتقال زمين 324
سند 70: خطاب رسمي يا محضري انتقال آب 325
سند 71: فته طلب 326
سند 72: برات نامچه 326
سند 73: استشهاد بند گرفتن 329
سند 74: استشهاد ممر 331
سند 75: قرارداد ديوار كشي 335
سند 76: استشهاد براي حقوق كرباس انداز 337
جدول 1: قيمت اراضي محلات گوناگون ميبد در دهه 60 227

گفتار 22: پزشكي سنتي و عاميانه

عكس 1: خيك كتيرا 390
عكس 2: ماماچه 395
عكس 3: داره دون 400
عكس 4: شيوه تنگ گرفتن 414
عكس 5: جا انداختن ناف 415
عكس 6: شيوه اسونه كردن 417
عكس 7: شيوه چشگ چيدن 429
گياه 1: اسطوخودوس 445
گياه 2: اسفرزه 445
گياه 3: اكليل الملك 445
گياه 4: انقوزه 445
گياه 5: انگوره توره 445
گياه 6: بابونه 445
گياه 7: بارهنگ 455
گياه 8: برگ بو 455
گياه 9: بومادران 455
گياه 10: بهار نارنج 455
گياه 11: سياوشان 455
گياه 12: خاكشير 455
گياه 13: خشخاش 467
گياه 14: رازيانه 467
گياه 15: ريوند 467
گياه 16: زردك 467
گياه 17: سنبل الطيب 467
گياه 18: سير 467
گياه 19: شيرخشت 475
گياه 20: صبر زرد 475
گياه 21: كاسني 475
گياه 22: كتان 475
گياه 23: بنفشه 475
گياه 24: گل ختمي 475
گياه 25: طاهر يا شكر تيغال 476
گياه 26: علف سرنا يا فرفيون 476
گياه 27: گل خواصي 489
گياه 28: گل زرد 489
گياه 29: گل زوفا 489
گياه 30: ماميران 489
گياه 31: مرزنگوش 489
گياه 32: ميخك 489
سند 1: گواهي نامه پزشكي سنتي 382
سند 2: گواهي فوت 401
سند 3: چند نمونه حرز و دعا 435
جدول 1: خواص خوراكي ها 376
جدول 2: خواص ميوه ها 377
جدول 3: ميوه هاي گرم و سرد 380
جدول 4.1: درمان با منشاء حيواني 405
جدول 4.2: درمان با منشاء حيواني 406
جدول 5: ماكيان درماني 407
جدول 6: پرنده درماني 409
جدول 7.1: گياهان دارويي مورد استفاده در پزشكي سنتي ميبد 436
جدول 7.2: گياهان دارويي مورد استفاده در پزشكي سنتي ميبد 437
جدول 7.3: گياهان دارويي مورد استفاده در پزشكي سنتي ميبد 438
جدول 8: دارو هاي شيميايي 499
جدول 9: جدول كاني هاي دارويي 501

گفتار 23: واحد هاي اندازه گيري و گاهشماري

عكس 1: چرتكه 543
عكس 2: قپان دو دري 543
جدول 1: تقسيم اوقات شبانه روز 527
جدول 2: برابري اوزان محلي 532
جدول 3: واحد هاي اندازه گيري در كشاورزي 534
جدول 4: واحد هاي اندازه گيري در صنايع دستي 535
جدول 5: جدول سياق پول 536
سند 1: سياق وزن 539
سند 2: نمونه سياق زمان يا سياق ميرابي 542
سند 3: علايم وزن روي قپان 544

گفتار 24: مكتب و مدرسه

جدول 1: مشخصات راويان 565
سند 1: اجاره نامه مدرسه ميبدي 559