ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد / فهرست

كتاب ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد

ديباچهفهرستواژه نامهكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست فشرده

فهرست 5
مقدمه 7
فصل اول؛ معرفي وضعيت عمومي شهر ميبد 11
فصل دوم؛ نقش آب در ساختار كالبدي و توسعه بيرونه هاي ارگ ميبد 49
فصل سوم؛ گونه شناسي عناصر دفاعي در بيرونه هاي ارگ ميبد 99
فصل چهارم؛ ساختار كالبدي متفاوت از باغ در بيرونه هاي ارگ ميبد 123
فصل پنجم؛ بررسي اصول معماري پايدار در ساختار كالبدي بيرونه هاي ارگ ميبد 151
فصل ششم؛ بررسي تحول ساختار مسكن در بيرونه هاي ارگ ميبد 169
واژه نامه 191
فهرست منابع 195

فهرست گسترده

فهرست 5
مقدمه 7
فصل اول؛ معرفي وضعيت عمومي شهر ميبد 11
موقعيت كلي شهر 12
جغرافياي طبيعي منطقه 13
زلزله 14
منابع آب و خاك 15
تقسيمات سياسي 16
موقعيت عمومي در متون تاريخي 17
وضعيت تاريخي منطقه 18
نحوه پيدايش شهر 19
وجه تسميه شهر 20
بررسي هسته شهر و مراحل گسترش آن 20
نارين قلعه 20
شارستان 21
بيرونه ها 22
خصوصيات بافت كالبدي شهر 23
وضعيت جمعيتي 24
مهاجرت 25
مطالعات فرهنگي - اجتماعي 26
ساخت اجتماعي منطقه 26
خلق و خوي و مذهب 27
پوشاك 27
زبان و ادبيات 27
صنايع دستي 28
نظام توزيع كاربري ها 29
مطالعات اقتصادي 30
اقتصاد گذشته 30
وضعيت كنوني اقتصاد در شهر 31
كشاورزي و دامپروري 31
صنعت و معدن 31
خدمات 31
نتيجه گيري 33
بررسي شرايط اقليمي منطقه 34
بارندگي 34
رطوبت 35
تابش آفتاب 35
دما 36
باد 37
نتايج كلي شرايط اقليمي 39
روش هاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي 40
بررسي مجموعه هاي شهري 42
مجتمع هاي زيستي سنتي در ساختار كنوني شهر 42
الگوي ساختاري - كالبدي شهر 43
توزيع خدمات شهري و بررسي محدوده هاي شهري 44
امكان توسعه و جمعيت پذيري كل شهر ميبد 47
فصل دوم؛ نقش آب در ساختار كالبدي و توسعه بيرونه هاي ارگ ميبد 49
تقسيم بندي تاريخي 50
دوره اول: قبل از مظفريه 50
دوره دوم: از مظفريه تا اواخر صفويه 50
دوره سوم: بعد از صفويه 50
معرفي ساختار شهر 51
بررسي نمونه ها 53
دوره اول 53
دوره دوم 53
دوره سوم 53
بررسي بيرونه هاي دوره اول 55
مهرجرد 55
فيروز آباد 58
بيده 60
بشنيغان 62
ده آباد (ده نو) 66
بارجين 70
بررسي بيرون هاي دوره دوم 72
بفروئيه (معين آباد) 72
يخدان 76
محمود آباد 77
بدر آباد 79
ده آباد محله پايين 80
شورك (شهيديه) 83
بيرونه هاي دوره سوم 85
امير آباد 85
حسن آباد 87
مهر آباد 89
عشرت آباد 90
كاشف آباد 91
كاظم آباد 92
مقايسه تركيب كالبدي نمونه ها 93
مجموعه نمونه هاي دوره اول 93
مجموعه نمونه هاي دوره دوم 94
مجموعه نمونه هاي دوره سوم 95
نتيجه گيري 96
فصل سوم؛ گونه شناسي عناصر دفاعي در بيرونه هاي ارگ ميبد 99
مقدمه 100
تعريف واژه اي عناصر دفاعي غير عامل مصنوعي 101
خندق 101
حصار 101
دروازه 102
دربند 102
قلعه 103
برج 103
معرفي نمونه هاي عناصر دفاعي ميبد 104
قلعه - انبار 105
قلعه مهرجرد 105
قلعه بدر آباد 106
قلعه حياط مركزي 107
قلعه بارجين 107
برج ها 108
برج - انبار: برج محمود آباد 108
برج - كشتخوان: برج بحر العلوم 109
برج - بارو: برج عبد الوهاب 110
حصار 111
حصار ميبد مركزي 111
دروازه ها 113
دروازه كثنوا 114
كوچه باغ 114
خندق 115
خندق - بارو: خندق حصار ميبد 115
خندق - كهن دژ: خندق نارين قلعه 117
خندق - طبيعي: خندق بيده 119
نتيجه گيري 120
فصل چهارم؛ ساختار كالبدي متفاوت از باغ در بيرونه هاي ارگ ميبد 123
تعريف از باغ ايراني و ساختار آن 125
عناصر اصلي باغ ايراني 126
زمين 127
آب 128
گياهان 128
هندسه 128
معرفي شهر و بيرونه هاي ارگ ميبد 130
بررسي وضعيت و ويژگي هاي باغ در ميبد 131
پوشش تدافعي - امنيتي 131
پوشش دفاعي - اقليمي 134
ايجاد معماري پايدار در منطقه 136
ايجاد نشانه و آدرس در خارج بافت 138
تلطيف محيط و ارتباط با فضاي سبز در داخل حريم باغ 140
عملكرد اقتصادي 142
پوشش گياهي و درختان 143
تابعيت از زمين و توپوگرافي منطقه 144
تلفيق با مسكن به عنوان خانه باغ 146
نتيجه گيري 148
فصل پنجم؛ بررسي اصول معماري پايدار در ساختار كالبدي بيرونه هاي ارگ ميبد 151
مقدمه 152
مفهوم پايداري 153
تامين اهداف توسعه پايدار در معماري 153
معرفي اصول معماري پايدار در اقليم كويري 153
معرفي ميبد و بيرونه ها (نمونه مورد مطالعه در كوير) 154
معرفي اقليمي منطقه مورد مطالعه 155
نتايج كلي شرايط اقليمي 155
روش هاي دستيابي به اهداف عمده طراحي اقليمي 155
عوامل سازگاري معماري و اقليم در بيرونه هاي ميبد (معماري پايدار) 156
استفاده از فرم و حجم مناسب 156
دانه بندي شهري 157
پوشش و بام 159
جداره و باز شو ها 160
مصالح 162
تركيب حجم ها و حياط مركزي 163
بادگير هاي يك طرفه 165
تركيب بافت مسكوني با باغ ها 166
نتيجه گيري 167
فصل ششم؛ بررسي تحول ساختار مسكن در بيرونه هاي ارگ ميبد 169
مقدمه 171
بررسي و معرفي ساختار مسكن 173
معرفي شهر ميبد 174
بررسي نمونه ها 176
گروه اول: خانه هاي چهار ايواني 176
گروه دوم: خانه هاي نثار - پناه 178
گروه سوم: خانه هاي حياط مركزي 180
گروه چهارم: خانه هاي ايوان دار 184
گروه پنجم: خانه باغ 186
نتيجه گيري 188
واژه نامه 191
منابع كتاب 195