ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب فرهنگ نامه شورك (شهيديه) / كتاب نامه

كتاب فرهنگ نامه شورك (شهيديه)

ديباچهفهرستنمايه انسانينمايه جغرافياييكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

منابع و مآخذ بيشتر عنوان هايي كه در اين كتاب آمده، شنيده هايي است از پيران و كهن سالان و مطلعين محله، به علاوه اطلاعات شخصي و آموخته هايي كه در ذهن و حافظه نگارنده از بزرگان و قدما بر جاي مانده است.

1) اخلاقي، زكريا؛ تبسم هاي شرقي، چاپ اول؛ موسسه فرهنگي محراب انديشه، قم، 1372
2) افشار، ايرج؛ واژه نامه يزدي، چاپ دوم؛ به كوشش محمد محمدي؛ ثريا، تهران، 1382
3) جانب اللهي، محمد سعيد؛ چهل گفتار در مردم شناسي ميبد، دفتر دوم و سوم، چاپ اول؛ گنجينه هنر، 1385
4) جلاليان، دكتر عبد الحسين؛ پله هاي سنگي، چاپ اول، جلد اول؛ يزدان، 1366
5) طباطبايي اردكاني، دكتر سيد محمود؛ فرهنگ عامه اردكان، چاپ اول؛ شوراي فرهنگي عمومي استان يزد، تهران، 1381
6) كارگر شوركي، محمد؛ تذكره مشاهير ميبد، چاپ اول؛ انديشمندان يزد، يزد، 1386
7) كاظميني، ميرزا محمد؛ دانشنامه مشاهير يزد، چاپ دوم؛ ريحانة الرسول، يزد، 1382
8) گروه ميثاق؛ ساكنان آسمان، زندگي نامه و وصيت نامه شهداي شورك، چاپ اول؛ شاهد، يزد، 1379
9) مجمع خامس آل عبا؛ سالنامه هلال غم، سال پنجم، شماره پنجم، محرم 1431