ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب ساختار هاي دفاعي و مورفولوژي در بيرونه هاي ارگ ميبد / فهرست

كتاب ساختار هاي دفاعي و مورفولوژي در بيرونه هاي ارگ ميبد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست فشرده

فصل اول: كليات 13
مقدمه 14
بررسي مسيله امنيت در تاريخ شهرسازي 15
تعريف واژه اي عناصر دفاع 18
بررسي اجمالي تحول عناصر دفاعي در دوره هاي معماري ايران 28
معرفي اجمالي شهر ميبد 35
معرفي اجمالي تحولات كالبدي - دفاعي ارگ ميبد 37
بررسي تفصيلي تحول كالبدي در ساختار گونه هاي دفاعي ارگ ميبد 46
فصل دوم: بررسي و تحليل 48
دوره اول: ساختار هاي دفاع عامل 49
نارين قلعه 50
بيده 88
دوره دوم: ساختار هاي دفاع عامل مصنوعي 94
شارستان ميبد 95
دوره سوم: حصار و دربند با توسعه درونزا 117
مهرجرد 119
فيروز آباد 124
ركن آباد 129
دوره چهارم: احداث دربند و لبه در بافت مسكوني 133
بشنيغان 134
بفروئيه 150
بارجين 154
كوچه باغ 160
خانقاه 162
دوره پنجم: ساختار خطي در راستاي آب و چهار دربند 166
محمد آباد 169
يخدان 173
محمود آباد 175
بدر آباد 178
شهيديه 181
مزرعه كلانتر 183
دوره ششم: ساختار شطرنجي و حصار دو دروازه اي 187
مهر آباد 189
حسن آباد 192
كاظم آباد 196
طراز آباد 198
دوره هفتم: بافت شطرنجي فاقد عناصر دفاعي 200
شاه جهان آباد 202
امير آباد 204
حجت آباد 206
كاشف آباد 207
جهان آباد 208
دوره هشتم: مزارع كشتخواني فاقد تاسيسات دفاعي 209
عشرت آباد 212
شمس آباد 213
فصل سوم: نتيجه گيري 218
بخش اول: دست يابي به مفاهيم عمده معماري و شهر سازي 219
بخش دوم: بررسي تحولات در عرصه عناصر دفاعي 231
بخش سوم: بررسي و معرفي تغييرات كالبدي در عناصر دفاعي ميبد 246

فهرست گسترده

فهرست 5
پيش گفتار 9
فصل اول: كليات 13
مقدمه 14
بررسي مسيله امنيت در تاريخ شهرسازي 15
تعاريف و مفاهيم 15
گونه هاي دفاع 16
دفاع غير عامل 16
دفاع عامل 16
جنگ رواني 16
دفاع منطقه اي و دفاع ايذايي 17
تعريف واژه اي عناصر دفاع 18
خندق 18
حصار 19
دروازه 20
دربند 21
قلعه 22
برج 25
لبه هاي بافت تاريخي 27
بررسي اجمالي تحول عناصر دفاعي در دوره هاي معماري ايران 28
دوره هاي قبل از اسلام 29
دوره هخامنشي 30
دوره ساساني 31
دوره سلجوقيه 32
دوره صفويه 33
دوره قاجاريه 34
معرفي اجمالي شهر ميبد 35
معرفي اجمالي تحولات كالبدي - دفاعي ارگ ميبد 37
دوره اول 38
دوره دوم 41
دوره سوم 42
دوره چهارم 43
دوره پنجم 44
بررسي تفصيلي تحول كالبدي در ساختار گونه هاي دفاعي ارگ ميبد 46
فصل دوم: بررسي و تحليل 48
دوره اول: ساختار هاي دفاع عامل (خندق طبيعي و توپوگرافي منطقه اي) 49
هسته هاي اوليه 50
نارين قلعه 50
معرفي كالبدي نارين قلعه 55
كهن دژ 55
حياط و صحن 60
دربند ها و برج و بارو 62
خندق و بارو هاي اطراف 67
بررسي تحولات سياسي و كالبدي كهن دژ 72
عملكرد طبقاتي با توجه به متون تاريخي 74
شهر در دوره هخامنشي 76
دژ حكومتي 77
شار مياني 77
گسترش و توسعه نهايي ارگ نارين قلعه (دوران ساسانيان) 78
دژ حكومتي (كهن دژ) 80
شار مياني 81
شار بيروني 83
بازار 84
ميدان 85
بيده 88
دوره دوم: ساختار هاي دفاع عامل مصنوعي (احداث برج و بارو و خندق به صورت مصنوعي) 94
شارستان ميبد 95
نارين قلعه 97
محله كوچُك 98
ميبد بالا 100
ميبد پايين 103
حصار 107
حصار - خندق، سيستم دفاعي شارستان ميبد 108
دروازه ها در ميبد 112
دروازه شرقي 112
دروازه جنوبي 113
دروازه غربي 114
دروازه شمالي 115
دوره سوم: حصار و دربند با توسعه درونزا (توسعه با تكرار مدل اصلي امنيتي) 117
مهرجرد 119
فيروز آباد 124
ركن آباد 129
دوره چهارم: احداث دربند و لبه در بافت مسكوني (توسعه درونزا) 133
بشنيغان 134
دروازه ها 138
دروازه كنزي ها 139
دروازه گذر سلماني ها 140
دروازه آسياب لكوگ 141
دروازه گذر حاج ملا رضا 142
دروازه كولي خانه 143
دروازه باغ خان 144
دروازه سر كوره 145
دروازه باغ عرب ها 146
امامزاده سيد صدر الدين قنبر 147
قلعه بشنيغان 149
بفروئيه 150
بارجين 154
كوچه باغ 160
خانقاه 162
دوره پنجم: ساختار خطي در راستاي آب و چهار دربند (احداث قلعه با تاسيسات دفاعي) 166
آغاز تحول كالبدي 167
محمد آباد 169
يخدان 173
محمود آباد 175
بدر آباد 178
شورك (شهيديه) 181
مزرعه كلانتر 183
دوره ششم: ساختار شطرنجي و حصار دو دروازه اي (پناه بردن در لبه هاي باغ هاي هم پيوند بافت) 187
كليات 188
مهر آباد 189
حسن آباد 192
كاظم آباد 196
طراز آباد 198
دوره هفتم: بافت شطرنجي فاقد عناصر دفاعي (خانه امنيت) 200
كليات 201
شاه جهان آباد 202
امير آباد 204
حجت آباد 206
كاشف آباد 207
جهان آباد 208
دوره هشتم: مزارع كشتخواني فاقد تاسيسات دفاعي 209
مزارع كشتخواني 210
عشرت آباد 212
شمس آباد 213
فصل سوم: نتيجه گيري 218
بخش اول: دست يابي به مفاهيم عمده معماري و شهر سازي 219
لبه ها در بافت تاريخي 220
گسترش بافت و تغيير سيستم دفاعي 222
نقش طبيعت در مكان يابي عناصر دفاعي 224
وضعيت عمومي نارين قلعه و بيده 224
وضعيت عمومي حصار مركزي و فيروز آباد و مهرجرد 225
وضعيت عمومي بفروئيه، ده آباد و خانقاه 225
نقش توپوگرافي در موقعيت دروازه ها و عناصر ارتباطي بافت 226
سلسله مراتب ورود به بافت و جايگاه عوامل دفاعي 227
بررسي گسترش يا توسعه در بافت هاي تاريخي 228
توسعه بيده 229
توسعه ميبد 230
بخش دوم: بررسي تحولات در عرصه عناصر دفاعي 231
بررسي تحولات تاريخي 233
بررسي تغييرات كالبدي در عوامل دفاعي 235
حصار 236
ارزش يابي زمين 236
مفهوم بيرون و درون 237
ارزش هاي فرهنگي 238
دروازه ها 239
دربند ها 240
حفاظ ها 241
ساباط ها 242
لبه هاي بافت 242
قلعه ها و خندق ها 243
بخش سوم: بررسي و معرفي تغييرات كالبدي در عناصر دفاعي ميبد 246
خندق نارين قلعه 248
خندق پشت حصار 249
خندق بيده 251
مسيل فيروز آباد و محمود آباد 252
قلعه فيروز آباد 253
قلعه مهرجرد 254
قلعه بفروئيه 257
قلعه بدر آباد 259
قلعه محمد آباد 261
قلعه وزير ركن آباد 263
قلعه تو ده ركن آباد 265
قلعه بارجين 266
قلعه بشنيغان 268
قلعه مزرعه كلانتر 270
قلعه شورك (قلعه شهيديه) 270
قلعه طراز آباد 272
قلعه موسي خان 273
قلعه ده شيخي 274
قلعه يخدان 275
قلعه ده آباد 276
قلعه آسياب كچلُگ 277
برج محمود آباد 278
پيشنهادات 279
جدول پيشنهادات و تغيير كاربري 280
كتاب نامه 282