ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب تجلي باور ها در خانه هاي زرتشتيان يزد / فهرست

كتاب تجلي باور ها در خانه هاي زرتشتيان يزد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست 5
ديباچه 7
فصل اول: نگاهي اجمالي به شكل گيري شهر يزد 9
وجه تسميه و پيشينه يزد 10
شكل گيري شهر يزد 11
فصل دوم: معرفي محله هاي زرتشتي نشين شهر يزد 17
محله اهرستان 18
محله تل 22
محله زرتشتيان 24
محله خرمشاه 27
محله خير آباد 30
محله عيش آباد 32
محله قاسم آباد 34
محله كثنويه 36
محله نصر آباد 39
فصل سوم: بررسي معماري خانه هاي زرتشتيان يزد 41
معماري خانه هاي زرتشتي نشين 42
خصوصيت پلان 43
سردر 46
در ورودي 51
پسكم مس 53
آشپز خانه 59
اتاق تنبي 62
اتاق پاك و اتاق ناپاك 62
مخفي گاه 65
حياط 70
تزئينات 80
فاضلاب 84
كتاب نامه 85