ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب تدوين تجربيات خبرگان قنات / فهرست

كتاب تدوين تجربيات خبرگان قنات

ديباچهفهرستپرسش هاديدگاه ها

فهرست

فهرست 3
پيشگفتار 5
مقدمه 7
گفتگو با آقاي محمد ابو الحسني 13
گفتگو با آقايان علي محمد و جواد حاتمي 37
گفتگو با آقايان حبيب الله و اسد الله حماميان 63
گفتگو با آقاي حسين دهستاني 75
گفتگو با آقاي ماشاء الله دهقان پور 99
گفتگو با آقاي محمد حسين دهقاني 123
گفتگو با آقاي حبيب الله دهقاني 137
گفتگو با آقاي علي رنجبر بافقي 163
گفتگو با آقاي احمد زاهدي 185
گفتگو با آقايان اسد قلي فلاح و محمد حسين نجاتي 211
گفتگو با آقاي محمد رضا فياض 221
گفتگو با آقاي محمد علي فياض 239
گفتگو با آقاي حاج حسين كرمي 261
گفتگو با آقاي علي مقني باشيان 289
گفتگو با آقاي حاج عباس نصيري 311
گفتگو با آقاي سيد جلال هاشمي 345
نتيجه 367