ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب شيركوه، شير كوير / كتاب نامه

كتاب شيركوه، شير كوير

ديباچهفهرستفهرست عكس هاكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) استراتژي توسعه و حفاظت منابع طبيعي استان يزد؛ محمد علي دهستاني؛ ايرج نعمت اللهي
2) سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري، بررسي عمومي ژئومورفولوژي، پدولوژي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي؛ عطاء الله قباديان؛ دانشگاه جندي شاپور، سال 1361
3) قرآن مجيد؛ ترجمه مهدي الهي قمشه اي
4) قرآن و طبيعت؛ عبد الكريم بي آزار شيرازي؛ انتشارات بعثت
5) اوستا؛ جليل دوست خواه؛ انتشارات مرواريد
6) نقشه خواني؛ دانشگاه امام حسين -ع-، معاونت آموزشي
7) سرزمين جاويد؛ ماريژان موله؛ هرتز فلد؛ گيرشمن؛ ترجمه ذبيح الله منصوري
8) نقشه خواني گيتا شناسي؛ مهندس عباس جعفري؛ سازمان جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي
9) المعجم البلدان؛ ياقوت حموي؛ ترجمه علي نقي منزوي؛ سازمان ميراث فرهنگي، 1380
10) فيزيولوژي ورزش، جلد دوم؛ فاكس؛ ماتيوس؛ ترجمه دكتر اصغر خالدان؛ دانشگاه تهران
11) طب و ورزش؛ دكتر استون روي؛ دكتر ريچارد اروي؛ ترجمه مسعود اقبالي؛ علم و ورزش
12) روش هاي رفع خستگي در ورزشكاران؛ ما شاء الله شاهين؛ نشر فردابه
13) كمك هاي اوليه پزشكي براي مصدومين كوه نورد؛ دكتر مير رشيدي؛ فدراسيون كوه نوردي
14) جغرافياي تاريخي ايران؛ بارتولد؛ ترجمه حمزه سردادور (طالب زاده)؛ توس، 1368
15) پله هاي سنگي، جلد اول؛ دكتر عبد الحسين جلاليان