ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب Five years in a Persian town / فهرست

كتاب Five years in a Persian town

ديباچهفهرستواژه نامهنمايهديدگاه ها

فهرست

Short contents

Preface V
Contents XI
List of illustrations XV
Chapter I
The Yezd district - Desert - Water supply - Villages - The town of Yezd - Gardens - Streets - Houses - Furniture - Cleanliness - Undurability of buildings - Built for heat - Hill villages - Effect of surroundings on intellect and character.
1
Chapter II
Isolation and insularity - The town the geographical and political unit - Extension of citizenship to strangers - Bigotry - Oppression and persecution of Parsis - Improvement in their position - Position of Jews - Fanaticism largely non-religious - Position of European colony.
36
Chapter III
Persian Mohammedanism - Mohammed - Founding of Islam - Shiahs and Sunnis - Laxity distinguished from infidelity - Central doctrines of Islam - The Divine Unity - The prophethood - Behai view of the prophethood - The Bab - The Behaullah - Behaiism - Its prospects - Islam - Predestination - Repentance - Savabs - Eating with unbelievers - Charge of pantheism - Effect of Islam on character.
60
Chapter IV
Results of Islam - Untruthfulness - Superstitions - Pilgrimages - Divining - Jins and Divs - The evil eye - Trivial commandments - Entertainments - Islam includes rather than controls the life - Two purposes better than one - Ceremonial uncleanness.
115
Chapter V
Character of the Yezdi - Systematised inconsistency - Loyalty to causes and individuals - Unreliability of evidence - Shame - Humour - Disregard of time - Language - Lack of initiative - Courage - The Yezdi soldier - Etiquette and manners - Triviality - Pride - Kindliness and cruelty - Dishonesty - Difficulty in obtaining anything - Tendency to fatalism - Latent strength of Persian character - Family ties - The Jus Paternum - Religious liberty - Open-handedness - Summary.
136
Chapter VI
Difficulties in dealing with enquirers - Language - Argument - Parabolic interpretations - Distrust of evidence - Ignorance - Attachment to Islam as representing whole scheme of life - The problem of converts - Industrial missions - Employment by missionaries - Helpful points - Readiness for religious discussion - Quickness in grasping single points - Yezdi wants distinctive and systematic teaching - And a concrete example - Difficulties in accepting converts - Tests.
188
Chapter VII
Getting into touch with the natives - The missionary`s style of life - Visiting and receiving visitors - Philanthropic work - Poor relief - School work - Medical work.
217
Conclusion 256
Glossary 265
Index 269

Long contents

Preface V
Contents XI
List of illustrations XV
Chapter I 1
Salt desert 2
Sandy desert 3
Oases 4
Mountain streams 5
Water system 6
Plains 7
Villages 8
Persian gardens 9
Streets 10
Bazaars 11
Use of mud 12
Atmosphere 13
Houses 14
Summer buildings 15
Arches 16
House ornamentation 17
Winter side 18
Windows 19
General effect 20
Fittings 21
Carpets 22
Furniture 23
Chairs and tables 24
Small articles 25
Ornaments 26
Cleanliness 27
Undurability 28
Endurance of cold 29
Houses built for heat 30
Hill villages 31
Journey to villages 32
Home surroundings 33
Effect on intellect 35
Chapter II 36
Native telegraph 37
Idea of country 39
Idea of the world 40
Government 41
Retention of preconceptions 42
Views on strangers 43
Foreign elements 44
Parsi restrictions 45
House restrictions 46
Jaziya 47
Dress restrictions 48
Revocation of restrictions 49
Blood price of Parsis 50
Improvement in conditions 51
Position of Jews 52
Bond of citizenship 53
Fanaticism analysed 54
European colony 55
Position of missionaries 56
Chapter III 60
Islam in Persia 61
European views on Islam 63
Parsiism and Islam 64
Mohammed 65
The Hanifs 66
Mohammed a politician 67
Veiled paganism 68
Latitudinarianism 69
Early failures 70
Developments in Medina 71
The Sunnis 72
The Shiahs 73
Freedom of interpretation 74
Ali 75
Influence of mystics 76
Shiahs really mohammedan 77
Laxity 78
Example of Mohammed 79
Essence of Islam 80
Prophets 81
The tauhid 82
The paighambari 84
Imported doctrines 85
Sufis and Behais 86
The Behais 87
Persecution of Behais 88
Behai views on morals 89
Unreliability of Behais 90
The Bab 91
Behai attitude towards Bible 92
An adapted Islam 93
Preparation for gospel 94
Biblical Interpretation 95
Islam 96
Taqdir 97
Forgiveness of sins 98
Savabs 99
Origin of Shiah beliefs 105
Temporary marriages 106
Attitude to non-Mussulmans 107
Shiahs and Pantheism 108
Disregard of contradiction 109
System of Islam 110
Shiah character 111
View of Mohammed 112
Parsiism 113
Chapter IV 115
Islam non-ethical 116
Superstitiousness 118
Divining 119
Jins and Divs 121
Evil eye 122
Superstitions general 123
Trivial commandments 124
Enquires questions 125
Entertainments religious 126
Religiosity 127
Inclusiveness of Islam 128
Double motives 129
Ideas of uncleanness 130
Other sides of religion 133
Chapter V 136
Systematised inconsistency 137
Loyalty 138
Aversion to strict rules 139
Personal attachments 140
Inconsistency not weakness 141
Reasons for inconsistency 142
Lying 143
Topsy-turvydom 145
Shame 147
Humour 149
Unpunctuality 150
Difficulties with visitors 151
Language chiefly synonyms 152
Inaccuracy of grammar 153
Acceptance of risks 154
Courage 155
The soldier 156
Artificiality 159
Presents 160
Attitude towards discoveries 163
Pride in belongings 165
Kindliness 166
Treatment of dogs 167
Preference for dishonesty 168
Recognition of trickery 169
Coups 170
Slackness 171
Business principles 172
Views on Persistence 173
Views on weakness 174
Want of Motive 175
Exhibitions of strength 176
Family ties 177
Child marriages 178
Treatment of mothers 179
Jus Paternum 181
Problem of religious liberty 182
Crime in the family 184
Open-handedness 185
State of civilisation 186
Missionary call 187
Chapter VI 188
Difficulties in teaching 189
Mental peculiarities 191
No term for conscience 192
Parabolic interpretation 193
Distrust of evidence 194
Attachment to Islam 195
Difficulties of converts 197
Industrial missions 198
Employment by missionaries 199
Organisation of Missions 200
Industrial classes 201
Shiah`s views on Bible 202
Need of distinctive teaching 203
Enquirers and non-enquirers 204
Need of discriminations 205
Need of systematic teaching 206
Need of example 207
View of Christian states 209
Double motive 210
View of Christianity 211
Admission of converts 213
Difficulty of problem 215
Chapter VII 217
The Persian revival 218
Opportunities 219
Style of living 220
Visits 224
Visitors 225
Servants 227
Visiting hours 228
Philanthropic work 229
Native expectations 230
Relief work 232
Danger of misconstruction 235
System of relief 237
Persian view of relief 238
School work 239
Need of school work 240
Fees 241
Gratitude 242
Native assistants 243
Religious instruction 244
Limitations 246
Necessity for continuity 247
Medical work 248
Out-patient work 249
Hospital work 251
Difficulties 253
Assistants 254
Summary 255
Conclusion 256
Glossary 265
Index 269

Contents of Images

Yezdi types 1
Hujjatabad the first stage from Yezd 6
Sweet eating in a talar 26
Dehbala 34
Small square in Yezd 76
Corpses en route to the Qum cemetery 120
Sandy desert near Yezd 120
Carrying the nakhl in the big square in Yezd 134
Square outside Governor`s residence in Yezd 184
A view of Yezd 216
Scenes in Yezdi life 226
The school 242
Map of central Persia 275