ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب شازده حمام - جلد 2 / فهرست

كتاب شازده حمام - جلد 2

ديباچهفهرستمستوره خوانيديدگاه ها

فهرست

مقدمه 5
حسين در گاراژ 6
راه يزد به طبس، خاطرات يك كاروان سالار 15
بعضي افراد كه در گاراژ كار مي كردند 36
ماشين شور ها 46
كارگران و كارمندان گاراژ 49
آقا سيد حسن داستاني مرد آبادي 52
آقا محمود 53
آن ها كه نمي توان توصيفشان كرد 62
خليل، پسر آقا صادق 64
زاييدن زهرا 71
وفاداري زن هاي يزدي 77
حاج نورسته خانم 78
بسه 82
اخراج از رشته رياضي و رفتن به رشته ادبي 86
خانه اجاره اي و عقده هاي نوجواني 97
شيوه معلم ها 105
مرغ خوبم و بي توجهي من 120
گناه و توبه 122
ميهماني اشكذر 122
سرنوشت يار دبيرستاني 131
تفريحات جواني 138
ديدن عزراييل 140
تعويض خانه 142
لوله كشي آب 148
مدرسه رضا پهلوي 149
رضا واكسي 157
معلم اكابر 168
انشايي كه بعد از 41 سال تحويل داده شد 179
انشاء مرضيه، زن آقا سيد حميد راننده 179
حاجي حسن 193
يهودي هاي يزد 196
رفت و آمد به محله هاي ديگر يزد، سيروا في الارض 202
كتيرايي ها 208
آخرين گروه، تير 1342 212
سفر پرماجرا 230
مهاباد 236
ماشين مسيو بايرام 241
سردشت 246
ماجراي حاجي جواد 252
قاطر سواري 266
فقر، كوه و كتيرا 270
عزيز، مرتضي و پروانه 289
عايشه 315
ديدار دوباره عايشه 323
فروش پروانه ها 324
بهاباد، ژرفاي فقر و فاقه 330
شكارچي بي انصاف 342
ايثار 345
مادر مرتضي 348
ماجراي احمد آقا و عزيز 349
دانشي و بازاري قزويني 355
سرگذشت اصغر 359
ديدار دوباره اصغر در تهران 371
ديدار غير مترقبه بي بي جان 373
دنبال رفقاي قديم 374
عكس ها 377