ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب آب نامه يزد - جلد 1 / فهرست

كتاب آب نامه يزد - جلد 1

شناخت سرزمين

ديباچهفهرستواژه نامهنمايه انسانينمايه جغرافياييكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

تعاريف برخي از مفاهيم 11
آغاز سخن 16
پيش گفتار 18
فصل اول: زمين شناسي يزد 21
مشخصات كلي زمين شناسي منطقه 21
زمين شناسي و مشخصات سفره ها در استان يزد 25
موقعيت غار هاي بزرگ در نواحي يزد 26
انواع گل و سنگ هاي زيرزميني يزد كه مقنيان مي شناسند 27
فصل دوم: ريخت شناسي زمين در يزد 31
عوامل اصلي ريخت ساز زمين در يزد 31
اشكال ناهمواري ها 32
گوناگوني پديده هاي ريخت شناسي زمين در يزد 35
پديده هاي بالا تر از ارتفاع 2500 متر 35
پديده هاي ارتفاع 2500 - 1500 متر 37
پديده هاي ارتفاع كمتر از 1500 متر 38
چغاد ها 38
بازمانده تاقديس هاي دوران سوم زمين شناسي 38
سازند هاي وسيع و ضخيم رسي 39
گنبد هاي رسي جنوب ميبد 39
قطع شيب زمين در ناحيه ميبد 40
پديده هاي فرسايشي دوره هاي جديد 40
آبراهه هاي مهم در خاك يزد 42
آبراهه هاي دشت يزد 43
آبراهه هاي پنج دره 43
آبراهه هاي فيض آباد 43
آبراهه هاي اسلاميه و تفت 43
آبراهه هاي ديگر 44
آبراهه هاي ميبد 44
آبراهه هاي ناحيه عقدا 44
آبراهه هاي ناحيه بهادران 44
آبراهه هاي ناحيه خرانق 45
چند آبراهه در حوضه هاي نير و دهشير 45
آبراهه هاي ناحيه ابركوه 46
رودخانه شور و چند آبراهه در ناحيه چاهك شهرياري 46
چند آبراهه در كفه تاغستان 46
نقش انسان در ريخت سازي زمين در يزد 47
دامداري و چراي عرصه هاي سبز 47
ساخت و ساز آبادي ها و شهر ها و راه ها 48
بلنداب شدن زمين و تل انبار سازي خاك 48
نشست زمين و پيامد هاي آن 53
كَنبار هاي كاريز در پهنه هاي هموار زمين 57
فصل سوم: جغرافياي حوضه هاي آبريز استان يزد 69
حوضه هاي اصلي آبريز ايران 69
حوضه هاي آبريز مركزي ايران 70
حوضه هاي آبريز در استان يزد 71
مشخصات جغرافيايي و آب شناسي حوضه هاي آبريز استان يزد 73
حوضه آبريز كوير سياه كوه 73
حوضه آبريز دشت يزد - اردكان 75
حوضه آبريز علي آباد - ارنان 79
حوضه آبريز ندوشن 80
حوضه آبريز عقدا و سياه كوه 81
حوضه آبريز كوير ابركوه 81
حوضه پشتكوه - نيز 82
حوضه دشت هرات 82
حوضه دشت مروست 83
حوضه آبريز دشت نير - دهشير 84
حوضه آبريز كفه تاغستان 84
حوضه آبريز كوير دره انجير 87
حوضه آبريز بهادران 87
حوضه هاي دشت شور خاوري و باختري 87
حوضه آبريز بافق و زريگان 88
حوضه قطروم 88
حوضه خرانق 89
حوضه آبريز ريگ زرين 89
حوضه آبريز كوير لوت 92
حوضه آبريز بهاباد 92
حوضه آبريز دشت كوير و پشت بادام 93
حوضه آبريز دشت ساغند 94
حوضه آبريز كوير اله آباد 94
فصل چهارم: آب و هوا شناسي 95
اهم ويژگي هاي هواشناسي و اقليمي استان يزد 96
امكانات كنوني هواشناسي استان يزد 98
مشخصات اصلي صد ايستگاه هواشناسي در استان يزد 98
ديدگاه هاي پيشينيان درباره اقليم و آب و هواي منطقه 102
پيشينه اقليم شناسي و آب و هوا در يزد 103
فصل پنجم: آب شناسي 107
گزارش هاي تاريخي 108
كيفيت آب ها در استان يزد 110
آلودگي شيميايي آب ها در يزد 110
ديگر آلودگي هاي آب در يزد 111
سختي آب در يزد 113
وضعيت آلودگي آب ها در گذشته 115
فصل ششم: آب شناسي زمين 121
چند گونگي سفره هاي زيرزميني در استان يزد 121
دو جريان اصلي تغذيه دشت يزد 122
افت سطح ايستابي و دگرگوني كيفيت آب در دشت يزد 123
جهت عمومي جريان آب ها در دشت يزد و دگرگوني كيفيت آب 123
آب شناسي زمين در دشت ابركوه 126
راز گونگي آب هاي زيرزميني و جستجوي آب 127
گمان فرو رفتن و برآمدن آب گاوخوني 128
آب يابي پيشينيان در غار هاي يزد 131
گزارش تاريخي از بازديد غار دو دلويه 132
گزارش هاي تاريخي از آب يابي در غار زمرد 134
گمان وجود آبگذر هاي زيرزميني در منطقه 139
فصل هفتم: بوم شناسي خشكستان ها در يزد 141
خشك آباد ها 141
بيابان و بيابان زايي 142
پيشينه 143
گياهان در زيست بوم بيابان 146
ريگزار و ريگ بوم 148
ريگ روان و بند ريگ 150
پيشينه ريگ بوم ها در يزد 153
كارزار انسان و ريگ 156
آبادي ها و آب هاي از ميان رفته 160
آبادي شمسي، نمونه برجسته سازگاري و پايداري 161
ديوار هاي بادبند 166
فهرست منابع 185
نام نامه 191
جاي نامه 195