ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب هنر نساجي در يزد / كتاب نامه

كتاب هنر نساجي در يزد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

كتاب ها

1) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد؛ تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛ 1374
2) افشار، ايرج؛ يزد نامه؛ انتشارات جدا گانه؛ جلد 1؛ تهران؛ 1377
3) اقبالي؛ نشريه دانشگاه يزد؛ خرداد و تير 1380؛ شماره 57
4) آكرمن، فيليس؛ تاليف: آرتور اپهام پوپ؛ نساجي ايران، بافته هاي دوره اسلامي؛ دوره نخستين: اسلام و زمان سلجوقيان؛ ترجمه: زرين دخت صابر شيخ؛ سازمان صنايع دستي ايران؛ وزارت صنايع؛ اسفند 1361
5) آكرمن، فيليس؛ نساجي سنتي در ايران؛ قسمت دوم: بافته هاي دوره تيموريان تا صفويه؛ مهر 1363
6) ا. نيهارت؛ سرچشمه پيدايش چليپا؛ ترجمه: سيروس ايزدي؛ تهران؛ 1355
7) پوپ، آرتور اپهام؛ A survey of Persian art؛ جلد 3
8) پور دارا، هادي؛ بررسي وضعيت نساجي كشور؛ تير 1387
9) پويا، عبد العظيم؛ زندان سكندر از نگاهي ديگر؛ انتشارات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد؛ يزد؛ 1368
10) پير روسو؛ تاريخ صنايع و اختراعات؛ ترجمه حسن صفاري؛ چاپ امير كبير؛ 1341
11) جعفري، جعفر بن محمد بن حسن؛ تاريخ يزد؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر؛ 1338
12) حداد عادل، غلام علي؛ دانش نامه هنرمندان ايران و جهان اسلام؛ تهران؛ بنياد دايرة المعارف اسلامي؛ 1382
13) حصار نويي، علي رضا؛ گزارش مصور بررسي سنگ نبشته هاي تاريخي يزد؛ ميراث فرهنگي يزد؛ 1378
14) حقيقت، عبد الرفيع؛ تاريخ هنر هاي ملي و هنرمندان ايراني از كهن ترين زمان تاريخي تا پايان دوره قاجاريه؛ انتشارات آرين؛ چاپ 1
15) خزايي، محمد؛ هزار نقش؛ انتشارات موسسه مطالعات هنر اسلامي؛ چاپ 1؛ 1380
16) دولت شاهي، علي؛ نقش و نگار هاي ايراني؛ تهران؛ سروش، انتشارات صدا و سيما؛ چاپ 3؛ 1380
17) زكي، محمد حسن، هنر ايران، ترجمه: محمد ابراهيم اقليدي؛ انتشارات صداي معاصر؛ تهران؛ چاپ 1؛ 1377
18) شير پور، مير محمد؛ تاريخ تحول لباس در ايران از آغاز تا اسلام؛ مشهد؛ انتشارات كتاب فروشي زوار و پسران؛ 1345
19) عناويان، رحيم؛ ژرژ عناويان؛ ترمه هاي سلطنتي ايران و كشمير؛ زير نظر: تويوموكي يامئوبه؛ انتشارات سن شوكو سيكا متسوتا؛ 1345
20) فرجي، عبد الرضا؛ جغرافياي كامل ايران؛ تهران؛ چاپ و نشر ايران؛ 1366
21) قزويني، زكريا بن محمد؛ آثار البلاد و اخبار العباد؛ تهران؛ امير كبير؛ 1373
22) كاظميني، ميرزا محمد؛ بررسي رجال و مشاهير استان يزد؛ انتشارات بنياد فرهنگي شهر تاريخي يزد، ريحانة الرسول (س)؛ يزد؛ 1382
23) كونل، ارنست؛ هنر اسلامي؛ ترجمه: هوشنگ طاهري؛ انتشارات توس؛ چاپ 2؛ 1355
24) لسترنج؛ جغرافياي تاريخي سرزمين هاي خلافت شرقي؛ ترجمه: محمود عرفان؛ شركت انتشارات علمي و فرهنگي؛ چاپ 2؛ 1364
25) مستوفي بافقي، محمد مفيد؛ جامع مفيدي؛ تهران؛ جلد 3
26) مي سي هيرا موتو گارگ؛ سيري در صنايع دستي ايران؛ تهران؛ انتشارات بانك ملي ايران
27) نامجو، عباس؛ فرهاد خوانساري؛ Iran cultural life؛ انتشارات پژواك فرهنگ
28) وزير دفتري، شاهپور؛ طراحي بافت پارچه؛ مركز نشر دانشگاه صنعتي امير كبير؛ چاپ 1؛ 1377
29) وزيري، سيد علي محمد؛ مجموعه وزيري؛ انتشارات كتاب خانه عمومي وزيري؛ يزد؛ جلد 1
30) ياحقي، محمد جعفر؛ فرهنگ اساطير و انتشارات داستاني در ادبيات فارسي؛ تهران؛ سروش؛ 1369
31) ياوري، حسين؛ نساجي سنتي ايران؛ موسسه آموزش عالي سوره؛ تهران؛ سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري؛ 1380
32) يوهانس، آيتن؛ هنر رنگ؛ ترجمه: عرب علي شروه؛ انتشارات يساولي؛ تهران؛ 1378

نشريات و مقالات

33) احرام پوش، اصغر؛ خصوصيات اقتصادي و اجتماعي استان يزد؛ سازمان برنامه و بودجه؛ نشريه شماره 111؛ 1368
34) احسنت، ساره؛ كاوشي در نقوش سنتي ترمه، انتزاع و ساده سازي طبيعت؛ دانشگاه يزد؛ مجتمع هنر و معماري؛ دانشكده نقاشي؛ 1382
35) احمدي، بتول؛ فصل نامه هنر؛ شماره 7؛ تهران؛ ارشاد اسلامي؛ 1364
36) توحيدي، سيد محمد؛ صنايع دستي استان يزد؛ اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان يزد؛ 1364
37) رضايي، معتمد؛ محبوبه معتمدي؛ فرانك معتمدي؛ بررسي وضع موجود صنايع دستي استان يزد؛ مديريت صنايع دستي استان يزد؛ دانشگاه الزهرا؛ دانشكده هنر؛ شهريور 1371
38) رضواني، مريم؛ سيري در صنعت ترمه بافي استان يزد؛ 1377
39) سليمي ندوشن، احمد علي؛ صنايع نساجي در يزد، تاريخچه، استعداد ها و چالش ها؛ واحد تحقيقات صدا و سيماي مركز يزد؛ 1380
40) علمدار يزدي، علي اصغر؛ بررسي كمي و كيفي ضايعات نساجي استان يزد و ارايه كاربرد هاي مناسب؛ همكاري: سيد مهدي كرباسي؛ 80 - 79
41) كرم بخش، حميد؛ تاريخچه ريسندگي در يزد؛ 1379
42) گرگويي، حسين؛ بررسي نقش و رنگ در نساجي سنتي يزد، دارايي بافي و احرامي بافي؛ ماه نامه هنر؛ شماره 46 - 45؛ خرداد و تير 1381
43) مير شمسي، سعيد؛ فصل نامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 21؛ زمستان 1383
44) دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا
45) معين، محمد؛ فرهنگ معين