ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب اسناد يزد در دوره مشروطيت / فهرست

كتاب اسناد يزد در دوره مشروطيت

(ادوار دوم تا پنجم مجلس شوراي ملي)

ديباچهفهرستنمايه انسانينمايه هاي ديگركتاب نامهديدگاه ها

فهرست

يادداشتي از آيت الله اعرافي 23
پيش گفتار 25
مقدمه 31
حكام و منتفذين 32
ماليات 35
اشرار 42
انجمن ولايتي 45
اعلام انزجار اهالي يزد از اقدام محمد علي شاه مخلوع براي بازگشت به سلطنت 48
زرتشتيان 51
مجامع عمومي 54
پليس جنوب 57
ساختار اداري 60
بخش اول: عرايض دوره دوم مجلس شوراي ملي 65
سند 1: عريضه حجج اسلام محمد تقي نجفي و حاج آقا نور الله نجفي مبني بر تقاضاي تجزيه نايين از يزد و ضميمه شدن آن به اصفهان 67
سند 2: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در شكايت از تغيير حكومت 71
سند 3: تلگراف طبقه اصناف يزد در اعلام رضايت از حكومت 73
سند 4: عريضه اعضاي انجمن ولايتي يزد در شكايت از اشرار نسبت به تخريب انجمن و تقاضاي تنبيه آن ها 76
سند 5: تلگراف رعاياي احمد آباد اردكان در خصوص اموال موقوفه آن جا 79
سند 6: نامه جمشيد بهمن جمشيديان در خصوص مالكين قنات كسنويه 80
سند 7: تلگراف صدر العلماء و كيانيان از يزد در شكايت از پيشكار ماليه آن جا و سيد مكي 82
سند 8: تلگراف انجمن ولايتي يزد در خصوص تهاجم سارقين طرق و شوارع و همچنين نرسيدن حقوق سواره امنيه و نظميه 83
سند 9: عريضه صباياي شهيد راه وطن حاجي محمد تقي مازار يزدي در خصوص عدم توانايي آن ها در پرداخت ماليات 84
سند 10: تلگراف تجار و اهالي يزد در شكايت از اداره بلديه اصفهان نسبت به ممانعت حمل ارزاق به يزد 85
سند 11: تلگراف رعاياي پيشكوه يزد در شكايت از دايي ضيغم الدوله نسبت به اذيت و آزار اهالي و غارت اموال آن ها و پناهنده شدن به كنسول خانه دولت انگليس 86
سند 12: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص تبريك عيد سعيد باستاني 87
سند 13: تلگراف جمعي وطن خواه يزد در شكايت از تعديات ضيغم الدوله و تقاضاي اصلاح حكومت قانوني و ادارات آن جا 88
سند 14: عريضه صبيه حكم الله بن جعفر يزدي در شكايت از سردار جنگ نسبت به واگذاري ملك موروثي خود به ورثه حاج عبد الكريم تاجر 90
سند 15: سواد نامه انجمن ولايتي يزد در شكايت از حكومت و مامورين آن در خصوص بي اعتنايي به قانون و مقررات و لجاجت نسبت به انجمن و اهالي آن جا 92
سند 16: تلگراف عيسي خان مباشر شهر بابك در شكايت از مشير الممالك و مهر علي نسبت به مطالبه مجدد ماليات شهر بابك 94
سند 17: تلگراف انجمن ولايتي يزد در شكايت از اقدامات حكومت در مطالبه ضابطانه و تقديمي و گرفتن سيورسات 97
سند 18: تلگراف عموم تجار خط خراسان در يزد در شكايت از رييس تحديد ترياك خراسان نسبت به انقطاع نمودن راه تجاري آن ها 99
سند 19: تلگراف تشكر و امتنان عموم علما، سادات، تجار و كسبه نايين نسبت به اعزام نايب خان به سرپرستي آن جا 101
سند 20: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص شكايت از سرقت تجارت خانه گودرزيان 102
سند 21: تلگراف شيخ بيابانكي از يزد در شكايت از تعديات نايب حسين كاشي و اتباعش نسبت به محاصره قلعه بياضه و قتل اهالي آن جا و نداشتن آذوقه 104
سند 22: عريضه صبيه ميرزا محمد رضا شيخ الاسلام در شكايت از اقدامات برادر خود ميرزا محمد علي و ميرزا ابو تراب 106
سند 23: عريضه سيد مكي عز آبادي در خصوص قنات عز آباد 110
سند 24: تلگراف رعاياي بغداد آباد مهريز مبني بر تشكر از انتخاب آقاي معتمد الممالك به جهت پيشكار ماليه يزد و شكايت از اجحافات مشير الممالك 113
سند 25: عريضه محمد حسن بيابانكي از جندق و بيابانك در شكايت از تعديات نايب حسين كاشي و اتباعش و تحصن در قلعه 116
سند 26: عريضه صفاء السلطنه در دفاع از خدمات شايان مشير الممالك در آبادي يزد 118
سند 27: عريضه عده اي از طلاب يزد در شكايت از معاون عدليه و انتقاد از وضعيت عدليه آن جا 120
سند 28: تلگراف علما، سادات و عموم رعاياي شهر بابك در شكايت از تعديات مشير الممالك و مهر علي شهر بابكي 123
سند 29: عريضه علما، سادات و رعاياي بفروييه مبني بر تقاضاي تخفيف ماليات قنات موقوفه يوسف آباد و قنوات خالصه ديگر 124
سند 30: تلگراف فرج الله شهر بابكي در شكايت از مهر علي شهر بابكي 127
سند 31: تلگراف هيات تجار خراسان چي در يزد در اعلام انزجار از ورود محمد علي شاه مخلوع به خاك ايران 130
سند 32: تلگراف هيات موتلفه از يزد در اعلام انزجار از ورود محمد علي شاه مخلوع به خاك ايران 130
سند 33: تلگراف معاون حكومت و روساي ادارات دولتي يزد در اعلام انزجار از ورود محمد علي شاه مخلوع به خاك ايران 131
سند 34: عريضه عده اي از اهالي انارك در شكايت از تعديات نايب حسين كاشي و انتظام الملك و تقاضاي مساعدت 133
سند 35: عريضه شيخ عبد الغفور يزدي در خصوص تعيين حقوق براي انجمن هاي ايالتي و ولايتي 135
سند 36: عريضه مفتون يزدي در شكايت از سواران شش بلوكي به دستور صولت الدوله و به سركردگي اسماعيل خان 139
سند 37: تلگراف ملاكين و رعاياي يزد در شكايت از حكومت نسبت به مطالبه ماليات اضافي 141
سند 38: عريضه منتظم الملك رييس عدليه يزد در خصوص وضعيت امور عدليه آن جا 142
سند 39: نامه جمشيد بن بهمن پارسي در خصوص تلگراف مالكين كسنويه مبني بر تشكر از تخفيف ماليات قنات آن جا 144
سند 40: شكواييه سي و نه نفر از طلاب يزد مبني بر شرارت استاد محمد بنا، سيد كلانتر تفتي و حاجي آقا به تحريك مشير الممالك 146
سند 41: تلگراف جمعي از علما و اعيان يزد در خصوص حقوق و مستمريات ديواني اهالي آن جا 148
سند 42: عريضه اي با عنوان حق گويان در شكايت از تعديات امير اعظم، صدر العلماء و شيخ جعفر 151
سند 43: شكواييه عده اي از اهالي يزد به عنوان جمعي وطن خواه بي غرض در شكايت از علي رضا صدر العلماء، مشير الممالك، شيخ جعفر و عده اي ديگر نسبت به تحريك اشرار و الواط در تخريب انجمن ولايتي، نظميه، عدليه و ساير ادارات دولتي 153
سند 44: عريضه سيد كاظم بفروييه در شكايت از سوار هاي شهاب السلطنه بختياري نسبت به غارت اموال خود 156
سند 45: عريضه مجد الاشراف و حاجي سيد كاظم يزدي در تشكر از تخفيف فرع قنات يوسف آباد موقوفه بفروييه 157
سند 46: عريضه مالكين حسن آباد ده نو يزد مبني بر تقاضاي تعديل ماليات آن جا 159
بخش دوم: عرايض دوره سوم مجلس شوراي ملي 161
سند 1: تلگراف هيات اجتماعيون اعتداليون يزد در خصوص تبريك افتتاح سومين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي و تقاضاي تجديد انتخابات آن جا 163
سند 2: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص تبريك افتتاح سومين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 164
سند 3: تلگراف هيات تجار يزد در خصوص اظهار امتنان افتتاح سومين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 164
سند 4: تلگراف هيات ملاكين يزد در خصوص تبريك افتتاح سومين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 165
سند 5: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص اختلاف مطالبه ماليات مراعي و مواشي در كرمان و بافق 166
سند 6: تلگراف جمعي از اهالي يزد در خصوص عزيمت شيخ جعفر سبزواري به يزد و تقاضاي معاودتش به تهران 170
سند 7: عريضه جمعي از اهالي يزد در شكايت از تعديات و اجحافات مير موسي خان پيشكار ماليه يزد 172
سند 8: تلگراف تعدادي از علماي يزد در خصوص عزيمت شيخ جعفر سبزواري به يزد و تقاضاي توقيف مشار اليه 175
سند 9: تلگراف جمعي از علماي يزد در اعلام تشكر از عزيمت شيخ جعفر سبزواري به يزد 176
سند 10: عريضه محمد رفيع طباطبايي ناييني از نايين در شكايت از شاهزاده شهاب الدوله حاكم يزد نسبت به واگذاري موقوفه اجدادي خود به شخص ديگر 177
سند 11: تلگراف حايري زاده ناظم مجمع سعادت يزد در شكايت از حكومت نسبت به توقيف مجمع سعادت آن جا 180
سند 12: تلگراف جمعي از اهالي يزد در شكايت از پيشكار ماليه جديد و معاون ماليه قديم نسبت به اقدامات قانون شكنانه مالياتي 183
سند 13: تلگراف صدر العلماء در شكايت از اقدامات سوء حكومت 186
سند 14: عريضه سلطان الحكماء پسر حافظ الصحه يزدي در خصوص داير كردن شغل آبله كوبي در يزد و شكايت از واگذار كردن به شخص ديگر 188
سند 15: عريضه صنف فخار در شكايت از امين ماليه نسبت به توقيف كوره پز خانه هاي آن ها 190
سند 16: عريضه اي از طرف عموم مشروطين وطن خواه يزد در شكايت از غرض ورزي عده اي از مفسدين و مستبدين نسبت به آن ها 192
سند 17: تلگراف جمعي از اهالي يزد در خصوص اعلام رضايت از حسن سلوك و رفتار مرتضي قلي خان حاكم آن جا 195
سند 18: تلگراف سيد مكي در شكايت از تعديات صدر العلماء يزدي 196
سند 19: عريضه علما، سادات و رعاياي بلوك ميبد در شكايت از سوء رفتار رييس ماليه يزد 198
سند 20: نامه زوجه آقا محمد حسين قناد در خصوص حق الارث از گشتاسب دايي خود 202
سند 21: تلگراف جمعي از علما، سادات و ملاكين ميبد يزد در شكايت از تعديات پيشكار ماليه و معاون او 204
سند 22: تلگراف جمعي از اعيان، تجار، اصناف و متوليان يزد در اظهار تشكر از صدر الانام رييس اوقاف يزد 206
سند 23: تلگراف جمعي از رعاياي بلوك رستاق يزد در خصوص عدم محصول و شكايت از تعديات پيشكار ماليه و معاون ماليات يزد 207
سند 24: تلگرافي از طرف هيات ملاكين يزد در اظهار رضايت از مرتضي قلي خان حاكم آن جا و ابراز نگراني از رفتن ايشان 209
سند 25: تلگراف انجمن ناصري يزد در خصوص شكايت جمعي تجار زرتشتي از سواره هاي قشقايي نسبت به سرقت اموال آن ها 211
سند 26: عريضه ميرزا فتح علي خان در خصوص خدمات آبا و اجداد و شخص خودش در اداره ماليه يزد و شكايت از انفصال خود و فرزندش از شغل سررشته داري 213
سند 27: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از سوء جريان انتخابات آن جا در سومين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 216
سند 28: تلگراف هيات اعتداليون اجتماعيون يزد در تقاضاي ارسال حقوق حكومت و سواره آن جا 217
سند 29: تلگراف عموم تجار يزد در تقاضاي ارسال حقوق عقب افتاده حكومت و سواره آن جا 218
سند 30: تلگراف اتحاديه اصناف يزد در تقاضاي ارسال حقوق عقب افتاده حكومت و سواره آن جا 219
سند 31: تلگراف صادق، حسين و سيد عبد الحسين از تجار قزويني و تبريزي يزد در خصوص مسيله الصاق باندرول ترياك و پرداخت وجه آن بعد از ورود به محل 221
سند 32: تلگراف عموم تجار يزد در شكايت از اشرار بهارلو نسبت به سرقت مال التجاره آن ها 224
سند 33: عريضه جمعي از سادات آستانه امامزاده ابو محمد جعفر يزد در شكايت از تعديات حاج ميرزا سيد احمد خان نسبت به آن ها و گرفتن توليت آستانه به ناحق 226
سند 34: عرضه عموم تجار يزد در تقاضاي اجازه دولت نسبت به حمل ترياك به روش سابق و خريد عادلانه ترياك توسط اداره ماليه 229
بخش سوم: عرايض دوره چهارم مجلس شوراي ملي 231
سند 1: تلگراف امير حسين بختياري حاكم يزد در خصوص تبريك افتتاح چهارمين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 233
سند 2: تلگراف عده اي از زرتشتيان يزد در شكايت از مشير الممالك نسبت به توقيف اموال آن ها 234
سند 3: تلگراف هيات تجار يزد در خصوص ناامني راه ها و سرقت اموال آن ها 236
سند 4: تلگراف عده اي از طرف هيات اتحاديه اصناف يزد در خصوص تبريك افتتاح چهارمين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي 238
سند 5: تلگراف يكصد نفر از زوار سيد الشهداء در شكايت از حكومت و سواره هاي قشقايي نسبت به غارت اموال آن ها و پناه بردن به سردار صولت و اعلام رضايت از خدمات شايسته ايشان 240
سند 6: عريضه شيخ عبد الغفور يزدي در خصوص تبريك افتتاح چهارمين دوره قانون گذاري مجلس شوراي ملي و تقاضاي توسعه معارف، اصلاح عدليه و كليه دواير دولتي 242
سند 7: تلگراف جمعي از سادات طباطبايي و طبقات مختلف نايين در شكايت از امير حسين خان سردار حاكم يزد نسبت به اخذ باج راه 244
سند 8: تلگراف عده اي از اهالي يزد در خصوص اظهار رضايت از امير حسين خان حاكم يزد نسبت به تامين امنيت راه ها 247
سند 9: تلگراف جمعي از سادات طباطبايي در شكايت از اقدامات سوء ميرزا محمد علي تقي خان مصباح الدوله معاون حكومت يزد و عدم آزادي انتخابات در آن جا 248
سند 10: تلگراف عده اي از علما و اهالي يزد در تقاضاي به كار گيري افراد متدين و مطلع در اداره عدليه و اوقاف 250
سند 11: نامه عده اي از شتر داران يزدي و كرماني در شكايت از گرفتن باج راه توسط عمال حكومت و تقاضاي امنيت راه ها 253
سند 12: عريضه ميرزا سيد علي محمد يزدي (قائم مقام العلماء) در تقاضاي رسيدگي به امور معارف يزد 255
سند 13: عريضه حسن، محمد حسن دباغ، حكيم زاده و محمد علي از تجار يزد در تقاضاي بركناري آقا محمد صادق و حاجي ميرزا ابو القاسم سبزواري از عدليه يزد 257
سند 14: عريضه محمد حاجي عبد الباقي در شكايت از اداره مركزي كل گمركات نسبت به توقيف مرفين وارداتي از لندن 260
سند 15: نامه عده اي از اهالي يزد در تقاضاي بركناري آقا محمد صادق و حاجي ميرزا ابو القاسم سبزواري ملقب به حاجي افتخار از عدليه 263
سند 16: عريضه عده اي از يزدي هاي مقيم تهران در شكايت از حكومت يزد نسبت به حيف و ميل نمودن حقوق امنيه و تقاضاي انتظام امنيه آن جا 264
سند 17: تلگرافي از نظميه يزد در شكايت از تاخير حقوق خودشان 267
سند 18: نامه عده اي از يزدي هاي مقيم تهران در شكايت از امير حسين خان بختياري حاكم يزد 269
سند 19: نامه عده اي از يزدي هاي مقيم تهران در شكايت از ستمگري و انتصاب خوانين بختياري در يزد 270
سند 20: عريضه عيال سيف العلماء طباطبايي در شكايت از تعديات ميرزا علي تقي خان مصباح الدوله معاون حكومت يزد 272
سند 21: تلگراف متوليان موقوفه احمد آباد از يزد در شكايت از تعديات حكومت آن جا 274
سند 22: عريضه عده اي از اهالي شهر بابك در خصوص ناامني و تقاضاي تامين بودجه مدرسه دولتي آن جا 277
سند 23: تلگراف محمد علي خان متولي آب وقفي دولت آباد از يزد در شكايت از تصرف عدواني محمد حسين خان تفتي در آب وقفي دولت آباد 281
سند 24: عريضه سيد اسد الله يزدي ساكن قريه دهج در خصوص غارت اموال اهالي آن جا توسط نيرو هاي پليس جنوب و تقاضاي معافيت مالياتي 282
سند 25: تلگراف هيات تجار يزد در شكايت از سارقين فارس 283
سند 26: تلگراف عده اي از اهالي يزد در تقاضاي اعزام حاكم مجرب، رييس نظميه و امنيه مستقل صالح به آن جا 286
سند 27: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از فعاليت يهوديان و زرتشتيان در بازار يزد و تقاضاي كسب و كار در محلات خودشان 287
سند 28: عريضه شارق الملك وكيل عدليه يزد در اعتراض به تصويب نامه هيات وزيران نسبت به مسكوت ماندن دعاوي بيش از بيست ساله در محاكم عدليه 289
سند 29: تلگراف نواب وكيل در خصوص فرستادن تلگراف جعلي با امضاي وي بر عليه افتخار العلماء عضو عدليه يزد 292
سند 30: تلگراف غياث الدين حاج ميرزا هادي امام جمعه نايين مبني بر اظهار تشكر از انتصاب معاضد السلطنه به حكومت يزد 293
سند 31: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از ابقاي حاجي افتخار عضو محكمه عدليه يزد 294
سند 32: تلگراف عده اي از اهالي بافق در تقاضاي مساعدت و معافيت از پرداخت ماليات براي جبران خسارت سيل در آن جا 298
سند 33: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص تبريك عيد نوروز 301
سند 34: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از تعديات شجاع ديوان رييس نظميه آن جا و تقاضاي تغيير وي 302
سند 35: تلگراف سيد عبد الرسول از طرف هيات نگهبان از يزد در شكايت از سارقين فارس نسبت به سرقت اموال اهالي ميبد 305
سند 36: تلگراف احمد مهريزي از يزد مبني بر اين كه هر كس از مشار اليه شاكي است به اداره عدليه و حكومت محل اعلان نمايد 306
سند 37: تلگراف عموم طبقات اهالي يزد در تقاضاي مجازات مسببين هتك حرمت احمد مهريزي 308
سند 38: نامه انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص ناامني راه ها و سرقت اموال تجار زرتشتي 310
سند 39: نامه عزيز الله رييس قراسوران بياض در شكايت از تعديات رعاياي حاج وكيل الدوله و غلام علي خان شهر بابكي 314
سند 40: عريضه ورثه صدر العلماء در خصوص خسارات وارده آب قنات مزرعه سلخ نو خالصه دولتي به مزرعه سليمان آباد ملكي آن ها و تقاضاي جبران خسارت 316
سند 41: تلگراف عده اي از اهالي يزد در تشكر از راي مجلس در انتخاب آقاي قوام السلطنه به سمت رياست الوزراء 318
سند 42: تلگراف شجاع ديوان در خصوص خدمات و فداكاري هاي خود در مشروطيت و تقاضاي ارجاع شغلي به وي 319
سند 43: نامه شيخ محمد تقي بافقي يزدي و تلگراف عده اي از اهالي يزد در خصوص سيل زدگي بافق و شكايت از اداره ماليه نسبت به مطالبه ماليات از اهالي آن جا 320
سند 44: تلگراف علما و عموم طبقات شهر بابك در اعلام رضايت از اقدامات حكومت يزد و تقاضاي اعزام يك نفر معلم و تخصيص بودجه براي مدرسه آن جا 326
سند 45: دو فقره تلگراف عده اي از تجار و بزرگان يزد در خصوص دختر زرتشتي اي كه به دين اسلام مشرف گرديده و شكايت از سخت گيري هاي حكومت آن جا 327
سند 46: تلگراف عده اي از رعاياي بلابادچه نايين در تقاضاي مطالبه ماليات بر اساس سرشماري شتر هاي آن ها 331
سند 47: تلگراف عده اي از رعاياي پشتكوه يزد در شكايت از تعديات حكومت و نايب الحكومه آن جا 334
سند 48: تلگراف عده اي از سادات رعاياي نايين در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات دواب شهري 335
سند 49: تلگرافي از يزد از طرف 70 نفر رعاياي مجروح محمود آباد و حومه، متحصنين تلگراف خانه در شكايت از تعديات سيد محمد و سيد محمود 337
سند 50: تلگراف هيات تجار يزد در شكايت از عدم امنيت اطراف يزد و سرقت اموال آن ها و تقاضاي پيگيري و استرداد آن 338
سند 51: تلگراف عده اي از اهالي نايين از انار در شكايت از اشرار چهارراهي و فارس و تقاضاي اعزام ياور سيف الله خان با قواي كافي جهت انتظامات آن جا 340
سند 52: عريضه عده اي از رعاياي يزد در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات انگور و باندرول 342
سند 53: تلگراف عده اي از اهالي نعيم آباد يزد در شكايت از دادن كفالت حكومت يزد به مشير الممالك و سواد تلگراف مشير الممالك به وزارت داخله در اين خصوص 345
سند 54: تلگراف عبد الحسين هراتي از يزد در شكايت از رييس قشون يزد نسبت به مداخله در امور حقوقي 349
سند 55: نامه سيد ضياء يزدي در خصوص ماليات مزرعه رفيع آباد واقعه در بلوكين اردكان و ميبد 351
سند 56: عريضه صبيه مجد العلماء طباطبايي ناييني در خصوص عايدات موقوفه حاج ميرزا ابو الحسني 353
سند 57: تلگراف عبد الرحيم وكيل راست در شكايت از عبد الله خان رييس نظميه نسبت به ضرب و شتم و تضييع حقوق وي 355
سند 58: نامه ميرزا سليمان خان حاكم يزد در اعلام رضايت از آقاي معين الاسلام رييس اداره اوقاف نايين و تقاضاي ترفيع رتبه وي 357
سند 59: تلگراف عده اي از اهالي يزد در اعلام رضايت از صحت عمل و حسن رفتار آقاي مشير الممالك 360
سند 60: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از تعديات مشير الممالك پيشكار ماليه يزد نسبت به اهالي آن جا 361
سند 61: عريضه سيد علي اكبر عطار در شكايت از ماموران اداره تحديد نسبت به تفتيش خانه وي 364
سند 62: تلگراف هيات متفقين عطار يزد در شكايت از اقدامات مامورين اداره تحديد نسبت به آقاي سيد علي اكبر عطار 368
سند 63: تلگراف عده اي از اهالي جندق و بيابانك، متحصنين در تلگراف خانه در شكايت از تعديات حكومت 370
سند 64: عريضه عده اي از اهالي يزد در شكايت از اجحافات آقاي طيب زاده رييس ماليات غير مستقيم نسبت به آقاي سيد علي اكبر عطار و اهالي آن جا 371
سند 65: استشهاد صنف سياف و سكاك يزد به مهر علما و عده اي از اهالي يزد مبني بر اعلام ورشكستگي و تقاضاي تخفيف ماليات از آن ها 372
سند 66: عريضه عموم طبقات اهالي اردكان در شكايت از اجحافات حكمران يزد 375
سند 67: عريضه و استشهاد صنف نداف يزد در خصوص ورشكستگي صنف مذكور و تقاضاي تخفيف ماليات 377
سند 68: عريضه و استشهاد صنف نعل بند يزد در خصوص تقاضاي تخفيف ماليات 381
سند 69: تلگراف عده اي اهالي ميمند از انار در شكايت از علي و حسن از كلانتران محل نسبت به اقدامات آن ها 386
سند 70: تلگراف عده اي از رعاياي زارچ از يزد در شكايت از اقدامات مجيد دفتر 388
سند 71: تلگراف عده اي از مالكين و رعاياي مروست در شكايت از اشرار طوطكي و حاجي ميرزا محمد وكيل الدوله 391
سند 72: عريضه عده اي از اهالي يزد راجع به وقفيت ربع قنات اهرستان كه خالصه بوده و تقاضاي اختصاص وجهي از طرف شركا جهت تنقيه آن 394
سند 73: تلگراف عموم شومالي هاي يزد در تقاضاي تخفيف ماليات 395
سند 74: نامه عده اي از اهالي ابرقو در تقاضاي تامين بودجه براي نايب الحكومه آن جا و اختصاص يك نفر نماينده مستقل براي آن جا 397
سند 75: تلگراف عده اي از رعاياي محمد آباد در شكايت از تعديات نايب الحكومه آن جا 399
سند 76: نامه انجمن اتحاديه اثني عشريه يزد در خصوص پرداخت خمس و سهم امام مربوط به معاملات اهل ذمه 402
سند 77: تلگراف عده اي از رعاياي انارك از نايين در شكايت از اداره قشون جنوب نسبت به توقيف معدن سرب انارك 403
سند 78: تلگراف عيال سيد عطاء الله خان رييس تلفن يزد در شكايت از تهديدات بهرام شاه جهان و اسفنديار نسبت به همسرش 405
سند 79: عريضه سهراب، شاپور و هرمز راجع به سرقت اموالشان توسط مست علي و اتباع آن و دستگير شدن آن ها و شكايت از نصرت السلطنه نسبت به عدم استرداد اموال آن ها 407
سند 80: تلگراف عده اي از طرف نمايندگان رعاياي ميمند و شهر بابك در اعلام رضايت از رييس قشون يزد 410
سند 81: تلگراف هيات كارگران يزد در خصوص كم بودن بودجه حكومت يزد 412
سند 82: عريضه عده اي از علما، خوانين، سادات و تجار نايين در شكايت از اقدامات شاهزاده يد الله ميرزا نايب الحكومه نايين 413
سند 83: عريضه عده اي از اهالي يزد در تقاضاي تدوين قانون مجازات اسلامي، عضويت علماي طراز اول بر قانون و الغاي اداره اوقاف 416
سند 84: عريضه عموم طبقات اصناف يزد در تقاضاي كسب و كار زرتشتيان و يهوديان در محله هاي خودشان 417
سند 85: نامه عموم طبقات يزد در تقاضاي تاسيس انجمن هاي ايالتي و ولايتي 418
سند 86: تلگراف اتحاديه تجار از يزد در خصوص عواقب منع زراعت ترياك 420
سند 87: عريضه صبيه عيسي خان شهر بابكي در شكايت از رييس قشون يزد نسبت به تصرف عدواني خانه خود 421
سند 88: تلگراف اتحاديه تجار از يزد در خصوص تجارت ترياك و سخت گيري هاي اداره تحديد اصفهان و تقاضاي تغيير نظام نامه اداره تحديد 423
بخش چهارم: عرايض دوره پنجم مجلس شوراي ملي 425
سند 1: تلگراف عده اي از طرف صنف صباغ و دقاق يزد در شكايت از پيشكار ماليه يزد نسبت به مطالبه ماليات مضاعف از آن ها 427
سند 2: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات مضاعف از آن ها 429
سند 3: تلگراف عده اي از رعاياي فهرج راجع به آمدن سيل و خرابي قنوات و تقاضاي عدم مطالبه ماليات از آن ها 433
سند 4: عريضه عده اي از ماليات دهندگان ميبد در شكايت از بدعت هاي مالياتي 435
سند 5: عرض حال عده اي از ماليات دهندگان اردكاني در شكايت از بدعت هاي مالياتي 437
سند 6: عريضه عده اي از صنف نداف يزد در شكايت از ماليات صنفي 440
سند 7: عريضه عده اي از اهالي عقدا مبني بر تقاضاي تخصيص بودجه براي مدرسه آن جا 442
سند 8: نامه حاجي محمد حسين اردكاني در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات مضاعف نمك از وي 445
سند 9: عريضه اربابان و ملاكين ابرقو در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات مضاعف از آن ها 448
سند 10: عريضه عده اي از اهالي اردكان در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات مضاعف قنات يوسف آباد و ماليات دباغي 452
سند 11: تلگراف عده اي از طرف غارت شدگان بارجين از يزد در شكايت از اجحافات عبد النبي شوركي 455
سند 12: رونوشت تلگراف عده اي از مالكين مسلمان و زرتشتي قنات هنيه بافق در شكايت از تجارت خانه صدريه 458
سند 13: نامه آقايان حايري زاده، كاظم جليلي يزدي و هادي شيخ الرييس از نمايندگان يزد به رييس مجلس مبني بر مطالبه ماليات هاي غير قانوني وزارت ماليه و تلگراف تحصن عده اي از ماليات دهندگان اردكاني در اين خصوص در تلگراف خانه آن جا 461
سند 14: نامه ميرزا جلال الدين ناييني راجع به سوابق خدمت در مدرسه دولتي نايين و تقاضاي افزايش حقوق خود 463
سند 15: تلگراف مرزبان و مهربان از طرف زرتشتيان شرف آباد اردكان راجع به فروكشي آب قنات عصمت آباد و سعادت آباد عليا و شكايت از اداره ماليه نسبت به مطالبه ماليات از آن ها 470
سند 16: نامه انجمن ناصري زرتشتيان يزد در خصوص املاك خالصه انتقالي و مطالبه ماليات از آن ها 472
سند 17: عريضه صدر الواعظين، موسس و مدير مدرسه اسلاميه اردكان در تقاضاي مساعدت براي مدرسه آن جا 475
سند 18: عريضه عده اي از اهالي نايين در شكايت از انحلال محكمه صلحيه آن جا و تقاضاي افتتاح آن 478
سند 19: تلگراف علما و عده اي از اهالي اردكان مبني بر تخصيص بودجه براي مدرسه اسلاميه اردكان 481
سند 20: تلگراف عده اي از طرف متحصنين بلوك ميبد از اردكان در شكايت از اجحافات عبد النبي شوركي و حكومت آن جا 482
سند 21: تلگراف عده اي از اهالي ميبد از اردكان در شكايت از حكومت يزد نسبت به انتصاب عبد النبي شوركي به عنوان نايب الحكومه آن جا 484
سند 22: عريضه عده اي از رعاياي قريه مهرجان اردكان در شكايت از تعديات شاهزاده بهمن ميرزا مامور سرباز گيري آن جا 485
سند 23: تلگراف عده اي اهالي بافق در خصوص خسارت وارده بر اثر سيل و تقاضاي مساعدت و عدم مطالبه ماليات از آن ها 489
سند 24: عريضه عده اي از مالكين يزد در خصوص خرابي قنوات و عدم توجه مالكين و پيشنهاد طرحي جهت مطالبه ماليات آن 493
سند 25: نامه هيات اتحاد اسلام ابرقو در تقاضاي جدا شدن ابرقو از يزد و ضميمه شدن آن به اصفهان 495
سند 26: تلگراف هيات اتحاديه تجار يزد در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات جديد از آن ها 497
سند 27: تلگراف عده اي از صنف ابريشم باف يزد در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات دستگاه هاي كارخانه آن ها 501
سند 28: عريضه عده اي از رعاياي ندوشن در شكايت از تعطيلي مدرسه جديد التاسيس آن جا و تقاضاي مساعدت 502
سند 29: عريضه عده اي از رعايا و توابع شهر بابك در خصوص خرابي قنوات به واسطه طغيان سيل و تقاضاي مساعدت 504
سند 30: مكاتبات اصناف اردكان در شكايت از نواب ميرزا محمد علي سرتحصيلدار اردكان نسبت به تعدي به آن ها 507
سند 31: تلگراف عده اي از ريسمان فروشان يزد در شكايت از مطالبه ماليات جديد از آن ها 513
سند 32: عريضه عده اي از رعاياي شهر بابك در تقاضاي تاسيس تلگراف خانه، حقوق نايب الحكومه و تغيير متصدي پست خانه محل 516
سند 33: تلگراف انجمن ناصري زرتشتيان يزد در شكايت از مامورين اداره ماليات غير مستقيم آن جا 521
سند 34: تلگراف آقاي وهاب از طرف هيات اتحاديه تجار در شكايت از ماليات جديد قند، شكر و چاي 524
سند 35: تلگراف امام جمعه و عده اي از اهالي نايين در شكايت از مدير پست خانه نايين به علت بهايي بودن وي 525
سند 36: دو فقره عريضه عده اي از رعاياي جوزم راجع به اقدامات سوء پليس جنوب نسبت به قتل و غارت اهالي آن جا و شكايت از مشير الممالك نسبت به تعلل در پرداخت اعانه دولت 527
سند 37: تلگراف عده اي از اهالي يزد در شكايت از وضعيت عدليه آن جا 531
سند 38: عريضه عده اي از اهالي يزد در شكايت از رييس اركان حزب لشكر جنوب نسبت به اخذ اسلحه شكاري از آن ها 533
سند 39: عريضه سيد محمد سعيد مجتهد در شكايت از اداره اوقاف يزد نسبت به تصرف اموال موقوفه سيد صدر الدين قنبر 536
سند 40: عريضه عده اي از رعاياي بلاباد نايين در شكايت از اداره ماليه محل نسبت به مطالبه ماليات مراعي از آن ها 538
سند 41: نامه محمد علي فرجاد ناييني مدير مدرسه اسلاميه اردكان در تقاضاي تخصيص بودجه از طرف معارف جهت مدرسه آن جا 539
سند 42: تلگراف و نامه هيات اتحاديه تجار و اصناف يزد در تقاضاي رفع مشكلات قران هاي معيوب 542
سند 43: نامه عده اي از اهالي انارك در تقاضاي جواز حمل گندم از اصفهان 546
سند 44: نامه عده اي از مالكين و رعاياي رفيع آباد بلوك ميبد در تقاضاي رسيدگي به مشكلات قنات آن جا 548
سند 45: عريضه فاطمه بهابادي يزدي در شكايت از ميرزا محمد بهابادي قاضي عسكر اداره قشوني يزد نسبت به تصرف عدواني در ملك وي 551
سند 46: تلگراف هيات صباغ يزد در شكايت از ماليه محل نسبت به ممانعت از استعمال جوهر 552
سند 47: تلگراف عموم رعاياي حسين آباد رستاق در شكايت از اقدامات غير قانوني عده اي نسبت به قنات آن جا 554
سند 48: تلگراف عده اي از اهالي ابرقو در شكايت از ماليات خانواري 557
تصاوير اسناد 559
نمايه ها 613
1- جاي ها 615
2- اسامي و القاب 619
3- نشريات 631
4- پيشه ها 633
5- سازمان ها و نهاد ها 635
كتاب نامه 639