ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب هزار سال استواري / كتاب نامه

كتاب هزار سال استواري

مطالعه قبه دوازده امام (به مناسبت هزارمين سالگرد ساخت آن)

ديباچهفهرستنمايه انسانيكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) آيت الله زاده شيرازي، باقر؛ مجموعه آثار شامل مقالات، جزوات درسي دانشكده مرمت دانشگاه هنر، گفته هاي شفاهي و سخنراني ها
2) آيتي، عبد الحسين؛ آتشكده يزدان؛ يزد، 1317
3) ابن اثير جزري، عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الله شيباني؛ الكامل في التاريخ، جلد شانزدهم، ترجمه علي هاشمي حايري؛ تهران، شركت سهامي چاپ و انتشارات كتب ايران، 1351
4) ابن بطوطه، ابو عبد الله محمد؛ رحله ابن بطوطه؛ بيروت، دار التراث، 1968
5) ابن جبير اندلسي، محمد بن احمد؛ تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار (رحله ابن جبير)؛ بيروت، دار الكتاب لبنانيه، 1984، ج 64
6) ابويي، رضا؛ مروري بر قبه دوازده امام يزد، مجموعه مقالات دومين كنگره تاريخ معماري و شهر سازي ايران (1378)، جلد سوم؛ تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1379
7) اثر، فصل نامه علمي، فني، هنري سازمان ميراث فرهنگي كشور، شماره هاي 20 (1370)، 24 (1373) و 26 و 27(1375)؛ تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور
8) افشار، يزد؛ يادگار هاي يزد، جلد دوم؛ تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1374
9) ايراني، ميرزا عبد المحمد؛ پيدايش خط و خطاطان؛ تهران، چهره نما، 1345
10) اينجوي شيرازي، مير جمال الدين حسين بن فخر الدين حسن؛ فرهنگ جهانگيري، ويراسته رحيم عفيفي؛ مشهد، دانشگاه مشهد، 1351
11) بافقي مستوفي يزدي، محمد مفيد بن نجم الدين محمود؛ جامع مفيدي (1090 - 1082 ه.ق)، به كوشش ايرج افشار؛ تهران، كتاب فروشي اسدي، 1342
12) بعلبكي، روحي؛ فرهنگ عربي فارسي المورد، ترجمه محمد مقدس؛ تهران، امير كبير، 1385
13) بيات، عزيز الله؛ تاريخ ايران از ظهور اسلام تا ديالمه؛ تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370
14) پاكباز، رويين؛ دايرة المعارف هنر؛ تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1378
15) پوپ، آرتور اپهام و فيليس آكرمن؛ بررسي هنر ايران (از دوران پيش از تاريخ تا زمان حال)؛ لندن، انتشارات دانشگاه آكسفورد با همكاري مي جي شوبوي توكيو و گروه مناف زاده تهران، 1355
16) پوپ، آرتور اپهام؛ معماري ايران، ترجمه غلام حسين صدري افشار؛ تهران، انتشارات فرهنگان، 1370
17) پيرنيا، محمد كريم؛ آشنايي با معماري اسلامي ايران، تدوين غلام حسين معماريان؛ تهران، دانشگاه علم و صنعت، 1369
18) پيرنيا، محمد كريم؛ سبك شناسي معماري ايراني، تدوين غلام حسين معماريان؛ تهران، سروش دانش، 1384
19) تصديقي، محمد رضا؛ يادگار ماندگار؛ يزد، انتشارات ستايش به سفارش اداره كل اوقاف و امور خيريه استان يزد، 1380
20) جابري انصاري، ميرزا حسن؛ تاريخ اصفهان، تصحيح جمشيد سروش يار (مظاهري)؛ اصفهان، مشعل، 1378
21) جعفري، جعفر بن محمد بن حسن؛ تاريخ يزد، به كوشش ايرج افشار؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1343
22) دايرة المعارف آكسفورد، جلد هشتم؛ آكسفورد، انتشارات دانشگاه آكسفورد، 1957
23) دانش دوست، يعقوب؛ طبس شهري كه بود (باغ هاي طبس)؛ تهران، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1369
24) دورانت، ويليام جيمز؛ تاريخ تمدن، مجلد مشرق زمين و گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام و ديگران؛ تهران، اقبال، 1337
25) دوما، موريس و ديگران؛ تاريخ صنعت و اختراع، جلد اول (مباني تمدن صنعتي)، ترجمه عبد الله ارگاني؛ تهران، امير كبير، 1378
26) دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا؛ تهران، سازمان لغت نامه، 1325
27) زرين كوب، عبد الحسين؛ تاريخ مردم ايران از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه؛ تهران، امير كبير، 1367
28) زاهدي، مرتضي؛ جزوه درسي بارگذاري؛ تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1366
29) زماني، عباس؛ تاقنما و نغول تزييني، مجله هنر و مردم، شماره 127 (ارديبهشت 1352)
30) زماني، عباس؛ خط كوفي تزييني در آثار تاريخي اسلامي، مجله هنر و مردم، شماره 128 (خرداد 1352)
31) زماني، عباس؛ طرح ابسك و اسليمي در آثار تاريخي اسلامي ايران، مجله هنر و مردم، شماره 126 (فروردين 1352)
32) زمرشيدي، حسين؛ طاق و قوس در معماري ايران؛ تهران، انتشارات كيهان، 1367
33) سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان يزد، بايگاني اسناد و مدارك
34) سالت، لورا اي (Laura E Salt) و روبرت سينكلر (Robert Sinclair)؛ دايرة المعارف آكسفورد؛ آكسفورد، دانشگاه آكسفورد، 1955
35) سفادي، ياسين حميد؛ خوشنويسي اسلامي، ترجمه مهناز شايسته فر؛ تهران، موسسه مطالعات هنر اسلامي، 1381
36) سيرو، ماكسيم؛ راه هاي باستاني ناحيه اصفهان و بنا هاي وابسته به آن، ترجمه مهدي مشايخي؛ تهران، 1342
37) شاد، محمد پادشاه بن غلام محي الدين؛ فرهنگ آنندراج، به كوشش محمد دبير سياقي؛ تهران، خيام، 1357
38) شيمل، آن ماري؛ خوشنويسي و فرهنگ اسلامي، ترجمه اسد الله آزاد؛ مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، 1368
39) طباطبايي، محمد حسين؛ تفسير الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، جلد شانزدهم؛ قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1386
40) طراز يزدي، ميرزا عبد الوهاب (1275 ه.ق)؛ كتابچه شرح موقوفات يزد، به كوشش ايرج افشار، فرهنگ ايران زمين، جلد 10؛ تهران، 1341
41) فاميلي، هرمز؛ جزوه درسي مصالح ساختماني؛ تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1366
42) فضايلي، حبيب الله؛ اطلس خط؛ اصفهان، انجمن آثار ملي اصفهان، 1350
43) قوچاني، عبد الله؛ بررسي كتيبه هاي بنا هاي يزد؛ تهران، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 1383
44) كاتب، احمد بن حسين بن علي؛ تاريخ جديد يزد (پس از 862 ه.ق)، به كوشش ايرج افشار؛ تهران، امير كبير، 1357
45) كيانمهر، قباد؛ بررسي ويژگي هاي موريانه هاي موجود و آسيب هاي ناشي از آن در آثار چوبي اصفهان (موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد مرمت آثار تاريخي)؛ اصفهان، دانشكده پرديس دانشگاه هنر، 1374
46) گالدييري، اوژينو؛ مسجد جامع اصفهان، ترجمه عبد الله جبل عاملي؛ اصفهان، مديريت ميراث فرهنگي اصفهان، 1370
47) گدار، آندره و ديگران؛ آثار ايران، جلد اول، بخش اول، ترجمه ابو الحسن سروقد مقدم؛ مشهد، آستان قدس رضوي، 1371
48) مجتمع دانشگاهي هنر؛ بررسي ضايعات بيولوژيكي موريانه بر آثار تاريخي، گزارش مرحله اول، به سرپرستي رسول وطن دوست؛ اصفهان، 1362
49) مجد زاده صهبا، محمد جواد؛ دروازه هاي نهصد و سي ساله، مجله يادگار، جلد 1، شماره 3
50) مجمل التواريخ و القصص (520 ه.ق)؛ مولف نامعلوم، تصحيح ملك الشعراي بهار؛ تهران، كلاله خاور، 1317
51) مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 84 - 2000)؛ تهران، وزارت مسكن و شهر سازي، 1384
52) مستوفي قزويني، حمد الله بن ابي بكر بن احمد بن نصر؛ تاريخ گزيده، به اهتمام عبد الحسين نوايي؛ تهران، امير كبير، 1364
53) مشكوتي، نصرت الله؛ فهرست بنا هاي تاريخي و اماكن باستاني ايران؛ تهران، سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران، 1349
54) معين، محمد؛ فرهنگ فارسي؛ تهران، امير كبير، 1369
55) وطن دوست، رسول؛ گزارش هاي دومين مجمع سالانه كاوش ها و پژوهش هاي باستان شناسي در ايران؛ تهران، موزه ايران باستان، 1352
56) وقف نامه جامع الخيرات (موقوفات سبد ركن الدين حسيني) (735 ه.ق)، ترجمه و تصحيح سيد جعفر غضبان؛ يزد، اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان يزد، 1365
57) هريس، و. ويكتور؛ موريانه ها، تشخيص و مبارزه با آن ها، ترجمه ابراهيم سليمان نژاديان، چاپ اول؛ تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1370
58) هيلنبراتد، روبرت؛ معماري اسلامي (شكل، كاركرد و معني)، ترجمه باقر آيت الله زاده شيرازي؛ تهران، روزنه، 1385