ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب خاطرات شازده حمام - جلد 1 / فهرست

كتاب خاطرات شازده حمام - جلد 1

گوشه اي از اوضاع اجتماعي شهر يزد در دهه 40 - 1330

ديباچهفهرستمستوره خوانيديدگاه ها

فهرست

مقدمه 7
زن هاي بيوه و بچه هاي گرسنه 8
مكتب خانه 24
آفتاب لب بام 33
شازده حمام 38
اولين مسافرت 44
مردان آبي پوش و پابرهنه، پشت بام و پلنگ 47
آش نذري بيده 48
حسينيه و هيات سينه زني محله ما 50
دعواي بي خودي هوو ها براي تقسيم ارث 59
وعده هاي سر خرمن عمو 63
مدرسه ابتدايي 67
ملا رفتن پيش زن فراش مدرسه 74
اولين جلسه قرآن 79
كلاس دوم ابتدايي 82
قصه گويي شبانه 88
سينماي آقا پاچه 90
سينما رفتن حاج آقاي ابريشمي 92
سينما رفتن مرد روستايي 95
جغرافياي اجتماعي كوچه ما 96
كتك خوردن بچه ها از صاحب كار ها 99
كلاس چهارم، فايده گاو 102
قاچاقچي گري 115
اولين بار در كتابخانه 117
بخاري نفتي، يك تحول تكنولوژيكي 124
لشكركشي اسكندر و دفاع آريوبرزن، تمريني براي وطن دوستي و ناسيوناليسم 127
جغرافياي اجتماعي شهر و محله ما 129
داستان زري سلطان، اوج بدبيني و بي عدالتي 134
حسين 12 ساله در گاراژ 150
كتك خوردن در تهران از محمود پلنگ 154
مسافرت به كرج، آ غلام بادكنك فروش 158
نگراني از بي پولي 162
عاقبت بازنشستگي 165
مسافرت به مشهد 168
شلوار كوتاه، چهارم آبان و شير خشك كفار 173
نامه نويسي براي زن ها 176
ترس از جن و غول 182
برخي خاطرات از روضه 185
داستان معصومه فاطمه جان، مبارزه براي عشق و آزادي 192
كتاب هاي دوران دبستان، مبشر ناسيوناليسم 204
درس هاي 28 مرداد 207
باز هم مدرسه و آقاي درخشان 209
خانه حاجي مندلي هم داراي آب و برق شد 212
يزد، شهر زورخانه و پهلوان پروري 216
ديوانگان، مظلوم ترين افراد جامعه 225
مراد بيده اي مرگ خودش را پيش گويي مي كند 230
نذر ابوالفضل توسط بي بي صغري 233