ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد / كتاب نامه

كتاب ساختار شناسي بيرونه هاي ارگ ميبد

ديباچهفهرستواژه نامهكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد؛ تهران، انجمن آثار ملي، 1354
2) احمدي نژاد، محمد؛ مفاهيم پايه در معماري؛ نشر خاك، چاپ اول، 1379
3) احمدي نژاد، محمد؛ ماهيت معماري؛ نشر خاك، چاپ اول، 1379
4) پويا، سيد عبد العظيم؛ سيماي باستاني شهر ميبد؛ موسسه انتشارات يزد، چاپ اول، 1371
5) پيرنيا، محمد كريم؛ معماري ايران
6) توسلي، محمود؛ معماري اقليم گرم و خشك؛ انتشارات بازتاب، چاپ اول، 1371
7) توسلي، محمود؛ اصول و روش هاي طراحي شهري و مسكوني ايران؛ مسكن و شهر سازي، 1365
8) توسلي، محمود؛ ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك؛ چاپ نشر، چاپ اول، 1360
9) توسلي، محمود؛ طراحي شهري در بافت قديم يزد؛ نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، 1370
10) توسلي، محمود؛ معماري اقليم گرم و خشك؛ انتشارات نشر، چاپ اول، 1376
11) جانب اللهي، سعيد؛ شبكه سنتي آبرساني و نقش آن در مورفولوژي ميبد؛ مجله تحقيقات جغرافيايي
12) جعفري، جعفر بن محمد بن حسن؛ تاريخ يزد؛ به كوشش ايرج افشار؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1374
13) حموي، ياقوت؛ معجم البلدان، جلد 5
14) دفتر فني استانداري؛ طرح هادي ميبد
15) دياكونف؛ تاريخ ماد؛ ترجمه كريم كشاورز؛ تهران، پيام
16) ديتريش هوف؛ شهر هاي ساساني، مجموعه نگاهي اجمالي به شهر سازي؛ به كوشش يوسف كياني
17) سازمان برنامه و بودجه استان يزد، معاونت آمار و پژوهش؛ اقليم و سرزمين
18) سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي؛ جغرافياي استان يزد؛ چاپ كتب درسي، چاپ سوم، 1381
19) سازمان برنامه و بودجه استان يزد؛ فرهنگ آبادي هاي استان يزد
20) سازمان شهرداري ها؛ مجله شهرداري ها، شماره 12، 18، 23 و 35
21) شبانكاره اي، محمد؛ مجمع النساب؛ ويرايش مير هاشم محدث؛ تهران، امير كبير، 1363
22) كاتب، احمد؛ تاريخ جديد يزد؛ به كوشش ايرج افشار؛ تهران، امير كبير، 1357
23) كسمايي، مرتضي؛ اقليم و معماري؛ انتشارات بازتاب، چاپ اول، 1378
24) كتبي، محمود؛ تاريخ آل مظفر؛ ويرايش عبد الحسن نوايي؛ تهران، امير كبير
25) كريستين سن؛ ايران در زمان ساسانيان
26) مجله معمار، جلد 8 و 12
27) ملك زاده، بيان؛ سكه هاي دوره پوران دخت؛ مجله بررسي هاي تاريخي، ش 1، ص 4
28) طرح جامع ميبد؛ وزارت مسكن و شهرسازي
29) پويا، سيد عبد العظيم؛ ميبد در آيينه تاريخ؛ نداي يزد، شماره هاي 103 - 67
30) پويا، سيد عبد العظيم؛ زندان سكندر از نگاهي ديگر؛ يزد، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1369
31) پيگولو سكايا؛ شهر هاي ايران در روزگار پارتيان و ساسانيان؛ ترجمه عنايت الله رضا؛ تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1367
32) مشكور، محمد جواد؛ تاريخ سياسي ساسانيان؛ تهران، دنياي كتاب، 1366
33) نطنزي، معين الدين؛ منتخب التواريخ؛ به كوشش ژان اوبن؛ تهران، 1346