ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب فرهنگ نامه شورك (شهيديه) / نمايه جغرافيايي

كتاب فرهنگ نامه شورك (شهيديه)

ديباچهفهرستنمايه انسانينمايه جغرافياييكتاب نامهديدگاه ها

نمايه جغرافيايي

آ

آب انبار اعرافي 251
آب انبار آغا ناصر (آب انبار آقا ناصر) 197
آب انبار بي بي خديج (آب انبار بي بي خديجه) 197 , 253
آب انبار حاج سيد آغا (آب انبار حاج سيد آقا) 197 , 252
آب انبار حاج شيخ 197
آب انبار حاج صادق 197 , 253 , 258
آب انبار حاج قنبر فاضلي 197 , 258
آب انبار حاج محمد حاج رجب 197 , 251
آب انبار حفيظ 196 , 197 , 250
آب انبار خان 197
آب انبار خليل 197 , 254
آب انبار خواجه 197
آب انبار رمضون (آب انبار رمضان) 197
آب انبار عمومي 197
آبادان 37
آذربايجان 66
آسياب برقي حاج عباس اسا رجب علي (آسياب برقي حاج عباس استاد رجب علي) 197
آسياب خواجه 197
آسياب سر قلعه 197
آسياب سر قهوه خانه 197
آسياب مجيد آباد 197
آلمان 65
آمريكا 105

الف

اتريش 105
اردكان 13 , 31 , 32 , 93 , 97 , 125 , 147 , 173 , 293
استراليا 74
اصفهان 75 , 80 , 81 , 93 , 98 , 104
اكبر آباد 14
ام الرصاص 46 , 47
امير آباد 14
انديمشك 42
انگليس 66 , 105
اهواز 42
ايتاليا 65
ايران 4 , 11 , 15 , 24 , 56 , 59 , 65 , 66 , 75 , 80 , 83 , 91 , 94 , 195 , 197

ب

بارجين 14
بارسيل 66
باغ حاجي علي نقي 270
باكو 66
بدر آباد 14
برج حاج علي آقاي ملك مدني 259
برج حاج ملا عباس 263
برج حاج ميرزا عبد النبي دهستاني 259 , 265
برج حاجي جعفر 198 , 261
برج حاجي حسن 198
برج حاجي سيد محمد ابراهيم علوي 198
برج حاجي علي آقا 198
برج خان 198
برج سيد ابراهيم علوي 256
برج علي حاج حسين 198
برونئي 83
بستان 38
بشنيغان 14
بغداد 49
بفروئيه 14
بهشت زهراي تهران 42
بيده 14

پ

پاريس 65
پروژا 65

ت

تاجيكستان 94
تركيه 83
تهران 56 , 73 , 74 , 81 , 85 , 87 , 94 , 97 , 98 , 101 , 122 , 123 , 124 , 125 , 147 , 212 , 293

ج

جزيره مجنون 46
جعفر آباد 28 , 197 , 198 , 199 , 261 , 263
جفير 43
جليل آباد 66
جهان آباد 14
جهرم 69

چ

چاه آب حاج شيخ 259

ح

حسن آباد 14
حسينيه سيد صدر الدين قنبر 69
حص جعفر (حصر جعفر) 250
حلبچه 49

خ

خانقاه 14
خرمشهر 41 , 43 , 46 , 47 , 48
خواجه 196

د

دشت عباس 40
ده آباد 14
ده شيخي 14
دهلاويه 38
ديفانيز 65

ر

ركن آباد 14 , 198

ژ

ژاپن 105

س

سر قلعه 199
سراوان 51
سليمانيه 49
سوئيس 66 , 83
سوسنگرد 38

ش

شاخ شميران 49
شاه جهان آباد 14
شلمچه 41 , 42 , 45 , 47 , 48 , 50
شمس آباد 14
شورك 14
شوش 39
شهيديه 9
شيخان قم 38

ص

صدوق 93
صحراي سالار 197
صحراي دستگرد 199
صحراي كلاغي 198
صحراي مجيد آباد 197

ط

طزرجان 89
طلائيه 43 , 44

ع

عراق 43 , 49 , 58
عشرت آباد 14
عمارت كلاه فرنگي 255

ف

فارس 14
فرانسه 17 , 65 , 66
فرانكفورت 65
فكه 42 , 43
فلاورجان 69
فيروز آباد 14

ق

قبرستان باغ بهشت قم 59
قلعه جعفر آباد 198 , 199 , 260 , 262 , 263
قلعه مجيد آباد 199
قلعه محمد آباد 198
قم 4 , 15 , 26 , 51 , 56 , 59 , 60 , 61 , 64 , 65 , 67 , 68 , 76 , 77 , 80 , 87 , 90 , 95 , 101 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 293
قنات دستگرد 197
قنات جعفر آباد 197 , 199
قنات مجيد آباد 198
قنات محمد آباد 198

ك

كاروانسراي حاج حسين احمد بفرويي 199
كاروانسراي حاج سيد مهدي سيد احمد 199
كربلا 58
كرج 42
كرمان 14 , 39 , 103
كرمانشاه 24
كلن 65
كليساي مومارت 65
كليساي ليون 66
كوچُك 14
كوچه باغ 14
كوشك 44

گ

گرمابه حاجي شيخ 196
گرمابه زنانه 196
گرمابه عمومي 196
گرمابه نمره دولتي 196
گلزار شهداي شورك 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 60
گمبه آخوند 199
گمبه باغ توره (گمبه باغ طوره) 199 , 262
گمبه حاجي تقي 199
گمبه حاجي حيدر 199
گمبه در ده 199
گمبه زين 269
گمبه سالار 199
گمبه سيد رضا 110 , 199
گمبه شرف الدين 199 , 264
گمبه صدر 199 , 268
گمبه فيروز آبادي 199
گمبه محمود زين 199
گمبه ميرزا احمد زينل 199
گناباد 122

م

مانيز 65
ماووت 49
مجيد آباد 28 , 197 , 199
محمد آباد 28 , 197 , 198 , 264
محمود آباد 14
مرقد حضرت امام رضا -ع- 59
مريوان 37
مزرعه كلانتر 14
مسجد ابو الفضلي 195
مسجد الدعوه پاريس 65 , 66
مسجد امام 195
مسجد امام حسن مجتبي -ع- 68
مسجد بمان و خانم سلطان 267
مسجد بمون رجب بمون (مسجد بمان رجب بمان) 195
مسجد تازه پير 66
مسجد جامع بارجين 77
مسجد جامع پاريس 65
مسجد جامع شورك 77 , 195
مسجد جامع فيروز آباد 77
مسجد جمعه 66
مسجد جواد الائمه -ع- 110 , 195
مسجد چهارده معصوم 223 , 226
مسجد حاج علي 196
مسجد حاج ميرزا هاشم 269
مسجد حاجي آغا مهدي (مسجد حاجي آقا مهدي) 195
مسجد حاجي شيخ (مسجد انقلاب) 130 , 195 , 197 , 265
مسجد حاجي ميرزا باقر 195
مسجد حاجي ميرزا هاشم 195
مسجد خاتم الانبياء -ص- 112 , 195 , 219
مسجد خواجه 197
مسجد رقيه 195
مسجد فاطميه 195
مسجد گودال گاه (مسجد حضرت معصومه -س-) (مسجد محمد رضا غلام حسين) 195
مسجد مجيد آباد 195
مسجد وهاب فيروز آباد (مسجد بابك فيروز آباد) 76
مشهد 70 , 73 , 86 , 247 , 248
مكتب خانه ملا محمد علي 55
موبد گرد 13
موزه لوور 65
موسيان 42 , 43
مهر آباد 14
مهرجرد 14
ميبد 9 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 24 , 26 , 27 , 28 , 31 , 55 , 58 , 59 , 60 , 64 , 65 , 69 , 76 , 77 , 78 , 79 , 81 , 82 , 85 , 90 , 92 , 93 , 96 , 97 , 98 , 101 , 102 , 103 , 111 , 116 , 123 , 124 , 130 , 167 , 195 , 212 , 237 , 293

ن

نجف 58 , 226

و

واتيكان 65
ورامين 68
ورداورد 51

ه

هامبورگ 65
هانوور 65
هور 45
هور الهويزه 45

ي

يخدان 14
يزد 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 41 , 55 , 56 , 58 , 60 , 73 , 74 , 75 , 76 , 80 , 82 , 83 , 85 , 86 , 87 , 89 , 92 , 94 , 96 , 97 , 98 , 103 , 105 , 106 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126 , 147 , 243 , 245 , 246 , 247 , 293
يونسكو 65 , 66