ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب ساختار هاي دفاعي و مورفولوژي در بيرونه هاي ارگ ميبد / كتاب نامه

كتاب ساختار هاي دفاعي و مورفولوژي در بيرونه هاي ارگ ميبد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد؛ تهران، انجمن آثار ملي، 1354
2) اشرف، احمد؛ ويژگي هاي تاريخي شهر نشيني در ايران؛ نامه علوم اجتماعي، دوره1، شماره 4، 1353
3) پايگاه پژوهشي ميبد؛ ميبد شهري كه هست؛ چاپ اول، 1385
4) پويا، سيد عبد العظيم؛ سيماي باستاني شهر ميبد؛ موسسه انتشارات يزد، چاپ اول، 1371
5) پيرنيا، محمد كريم؛ معماري ايران
6) توسلي، محمود؛ اصول و روش هاي طراحي شهري ايران؛ مسكن و شهر سازي، 1365
7) توسلي، محمود؛ ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك؛ چاپ نشر، چاپ اول، 1360
8) جانب اللهي، سعيد؛ شبكه سنتي آبرساني و نقش آن در مورفولوژي ميبد؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي
9) جعفري، جعفر بن محمد بن حسن؛ تاريخ يزد؛ به كوشش ايرج افشار؛ تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1374
10) دياكونف؛ تاريخ ماد؛ ترجمه كريم كشاورز؛ تهران، پيام
11) ديتريش هوف؛ شهر هاي ساساني، مجموعه نگاهي اجمالي به شهرسازي؛ به كوشش يوسف كياني
12) سيد ركن الدين؛ جامع الخيرات؛ يزد، اداره كل حج و اوقاف، 1365
13) ملك زاده، بيان؛ سكه هاي دوره پوران دخت؛ مجله بررسي هاي تاريخي، شماره 1، صفحه 4
14) مركز اسناد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد