ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب تجلي باور ها در خانه هاي زرتشتيان يزد / كتاب نامه

كتاب تجلي باور ها در خانه هاي زرتشتيان يزد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) اسماعيل پور، ابو القاسم؛ اسطوره بيان نمادين؛ تهران، سروش، 1377
2) افشار، ايرج؛ شناخت استان يزد؛ تهران، هيرمند، 1378
3) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد، جلد 2؛ تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، 1374
4) انجمن موبدان تهران؛ زرتشت كيست و زرتشت چيست؟ ويژگي هاي دين زرتشت؛ تهران، انتشارات ارمگان، 1390
5) برهاني، عباس؛ يزد نگين كوير، فصل فرهنگ مردم، ص 104 - 81؛ يزد، استانداري يزد، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375
6) بيات، عزيز الله؛ كليات جغرافياي طبيعي و تاريخي ايران؛ تهران، امير كبير، 1367
7) پويا، سيد عبد العظيم؛ زندان سكندر از نگاهي ديگر، پژوهشي در شناخت تاريخ باستاني يزد؛ يزد، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد، 1368
8) جعفري، جعفر بن محمد بن حسن؛ تاريخ يزد؛ به كوشش ايرج افشار، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، 1384
9) خادم زاده، محمد حسن؛ محلات تاريخي شهر يزد؛ يزد، پايگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهر تاريخي يزد، نشر سبحان، 1386
10) دهباشي، علي؛ زندگي و انديشه زرتشت؛ تهران، نشر افكار، نشر شهاب، 1387
11) دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا؛ تهران 1360 - 1325
12) نيهارت، ا؛ سرچشمه پيدايش چليپا؛ ترجمه سيروس ايزدي؛ تهران، آگاه، 1355
13) رضي، هاشم؛ اوستا، كهن ترين گنجينه مكتوب ايران باستان؛ تهران، بهجت، 1379
14) رمضانخاني، صديقه؛ فرهنگ زرتشتيان يزد؛ پايگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهر تاريخي يزد، نشر سبحان، 1387
15) رئيسي، ميترا؛ بررسي خانه هاي زرتشتيان يزد؛ پايان نامه چاپ نشده كارشناسي ارشد معماري و شهر سازي؛ دانشگاه شهيد بهشتي تهران
16) عميد؛ تهران، امير كبير
17) قلمسياه، اكبر؛ يزد در سفرنامه ها، جلد 1؛ تهران، سبز رويش، 1375
18) كاتب، احمد بن حسين بن علي؛ تاريخ جديد يزد؛ به كوشش ايرج افشار؛ تهران، امير كبير، 1386
19) مستوفي بافقي، محمد مفيد؛ جامع مفيدي، جلد 1 و 3؛ تهران، اسدي؛ 1340 و 1342
20) مسرت، حسين؛ يزد، يادگار تاريخ، جلد 1؛ يزد، انجمن كتابخانه هاي عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد، انتشارات يزد، 1376
21) مسعود، محمد؛ جزوه آشنايي با معماري جهان؛ دانشگاه هنر اصفهان، 1385