ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب تدوين تجربيات خبرگان قنات / پرسش ها

كتاب تدوين تجربيات خبرگان قنات

ديباچهفهرستپرسش هاديدگاه ها

پرسش ها

فصل اول: انتخاب محل حفر قنات

1) چگونگي تشخيص اين كه چه محلي از نظر آبي و حريمي جهت احداث قنات مناسب مي باشد؟
2) پس از تشخيص محل مناسب، اولين اقدام يك نفر كارشناس قناتي چيست؟
3) محل حفر اولين گمانه چگونه تعيين مي گردد و بايد داراي چه مشخصاتي باشد؟
4) چگونگي تشخيص ميزان خشكه كار؟
5) كارشناس قناتي چگونه مي فهمد، و به ويژه در قديم چگونه مي فهميد، كه گمانه محفوره از آبدهي مناسبي برخوردار بوده و قناتي كه احداث خواهد شد نيز از آبدهي مناسبي برخوردار مي شود؟
6) چگونگي تشخيص ميزان آبدهي قنات با توجه به تلفات آب در خشكه كار؟
7) چگونگي و با چه محاسبه اي كارشناس قناتي پس از برخورد گمانه به سطح آب، ميزان حفاري در آب را تعيين مي نمايد؟

فصل دوم: مهندسي حفر قنات

8) چگونگي محاسبه طول قنات و تعيين محل مظهر آن؟
9) ميزان فاصله ميله چاه هاي قنات به چه عواملي بستگي دارد؟ توضيح دهيد.
10) نحوه تعيين محل حفر ميله چاه قنات بر روي زمين به گونه اي كه دقيقاً به انتهاي پيشكار قنات برخورد نمايد را توضيح دهيد.
11) حداكثر و حداقل فاصله دستك ها در ميله چاه قنات چه ميزان بود و به چه عواملي بستگي دارد؟
12) حداكثر و حداقل قطر ميله چاه قنات چه ميزان بوده و كمي و زيادي آن به چه عواملي بستگي دارد؟
13) ميزان ارتفاع گالري يا راهروي قنات به چه عواملي بستگي دارد و مناسب ترين ارتفاع چه ميزان است؟
14) كمي و زيادي طول زهكان يا آبده قنات به چه عواملي بستگي دارد؟
15) نحوه حفر ميله چاه قنواتي كه گالري آن ها چندين متر زير سطح آب حفر مي شود به چه صورت انجام مي شود؟
16) شيب راهروي قنات چه قدر است و در قديم چگونه اين شيب اندازه گيري مي شده است و در چه مواقعي شيب قنات را كم يا زياد مي كنند؟
17) چگونگي بررسي ژئو شيمي آب زيرزميني منطقه مورد نظر جهت حفاري گمانه قناتي توسط مقني قبل از حفر گمانه؟
18) در صورت مواجهه با جانوراني نظير مار و عقرب در كوره قنات، مقنيان چه مي كنند؟
19) اگر مي خواستند دو قنات را از روي هم عبور دهند، از چه شيوه اي استفاده مي كردند و ميله چاه هاي اين دو قنات در محل برخورد چه وضعيتي داشتند؟
20) در چه صورت قنات به صورت ته سو و بن سو در مي آيد؟
21) مزاياي حفر گمانه قناتي به منظور مشخص نمودن حريم قناتي و مسير آتي حفر پيشكار يا قراول؟
22) براي اين كه با لايه هاي سخت در مسير قنات روبرو نشوند، مسير را چگونه ادامه مي دهند؟
23) در صورت وجود گاز در چاه و گالري، چگونه با آن مواجه مي شوند تا مقني دچار خفگي نگردد؟

فصل سوم: نگهداري، بهسازي و بهره برداري از قنات

24) راه هاي جلوگيري از نفوذ آب هاي سطحي مانند سيل به داخل قنات كدام اند و بهترين راه چيست؟
25) راه هاي جلوگيري از ريزش ميله چاه هاي قنات را نام برده، ابزار و مصالح لازم را نيز نام ببريد.
26) راه هاي جلوگيري از ريزش راهروي قنات را ذكر نموده و ابزار و مصالحي كه در اين مورد به كار مي رود را نام ببريد.
27) روش هاي غير قابل نفوذ نمودن خشكه كار قنات جهت جلوگيري از اتلاف آب آن را نام ببريد.
28) عوامل تعيين كننده زمان لايروبي قنات را مشخص نماييد.
29) نحوه تعيين زمان آب هرزي قنات را اعلام نماييد.
30) مدار قنات را شرح داده و حداقل و حداكثر طول مدار قنات را اعلام و علت را توضيح دهيد.
31) انواع سهميه بندي آب قنات را نام ببريد.
32) آيا تفاوتي بين جره، سبو، سهم و ... وجود دارد يا خير؟ اگر وجود دارد توضيح دهيد.
33) عمده ترين دليل خشك شدن قنوات چيست؟
34) چگونه و با چه تدبيري مي توان آب زمستانه را در قنات مهار كرد؟
35) نقش گوراب در تغذيه قنوات كوهستاني را توضيح دهيد. اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعي در مجاورت قنوات تا چه اندازه مي تواند باعث افزايش آبدهي اين قنوات گردد؟
36) تعيين فاصله گوراب تا ترون قنات با توجه به بافت و دانه بندي خاك؟
37) آيا با تعميق كردن مادرچاه و ميله هاي آبدار در تمام مناطق مي توان تغييرات آبدهي قنات را به كمترين ميزان رسانيده و مستقل از تغييرات نزولات جوي فرض نمود؟ يا چه عواملي مي تواند باعث يكنواخت بودن آبدهي قنوات به خصوص در قنوات هوابين كوهستاني گردد؟
38) براي مرمت و آبدار نمودن قنواتي كه در سال هاي اخير به دليل افزايش بي رويه چاه ها خشك شده اند، چه راه حلي ارايه مي دهيد؟
39) به دليل شغل پرمخاطره مقنيان و اكيپ مربوطه و كار سخت و طاقت فرساي آن ها، با چه تمهيدات و روش هايي مي توان اين قشر زحمتكش را نسبت به تداوم كار در حرفه خود راغب نمود؟
40) اهميت لايروبي بيشتر است يا پيشكار كني و چه سهمي از نفقه صرف پيشكار كني و چه مقدار صرف لايروبي مي شود؟
41) آيا در شرايط فعلي، حفظ و نگهداري قنوات مقرون به صرفه مي باشد؟
42) آيا در شرايط امروز، احداث قنات چه از نظر فني و چه از نظر اقتصادي امكان پذير مي باشد؟
43) اگر جايي قنات فروكش كرد، چه بايد كرد؟ آيا مي توان محل را با ماسه بادي پر كرد؟
44) آيا مي توان از قنوات موجود جهت تزريق و تغذيه سيلاب به سفره استفاده كرد؟ چگونه؟
45) معمولاً قنوات شه مي گيرند به طوري كه مجراي قنات بسيار كوچك مي شود و شه شكني بايد انجام شود. چه مدت يك بار بايد شه شكني كرد؟

فصل چهارم: حفاران قنات

46) براي حفر قنات، حداقل نيروي انساني مورد نياز در قديم و حال در هر نوبت كاري چند نفر بوده و مي باشد؟
47) افرادي كه در حفر قنات دخالت دارند را بر حسب نوع كار آن ها نام ببريد.

فصل پنجم: ابزار كار

48) انواع وسايلي كه جهت حفر قنات به كار رفته و مي روند را نام ببريد.
49) انواع وسايل بالابر كه از قديم تا كنون جهت انتقال خاك و سنگ كنده شده در قنات به سطح زمين به كار مي رفته و مي روند را نام ببريد.
50) انواع كلنگ و بيلچه هايي كه در حفر قنات به كار مي روند را نام ببريد.
51) آيا نوع كلنگ در پيشكار هاي سنگي و سخت با پيشكار هاي سست و رخوه تفاوت دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، انواع آن ها را نام برده و مشخصات آن ها را ذكر نماييد.
52) آيا بزرگي و كوچكي چرخ چاه به عواملي بستگي دارد؟ در صورت مثبت بودن، توضيح دهيد.
53) راه هاي استحكام پايه هاي چرخ چاه در سر ميله چاه را نام برده و شرح دهيد.
54) انواع طناب هايي را كه جهت انتقال افراد يا دلو به داخل و خارج قنات استفاده مي شود را نام ببريد.
55) آيا نوع طناب به عوامل خاصي بستگي دارد؟ عوامل را نام ببريد.
56) حداقل و حداكثر طول دسته بيلچه و كلنگي كه در داخل قنات استفاده مي شود، چه ميزان است و به چه عواملي بستگي دارد؟
57) انواع ظروفي كه جهت انتقال خاك و سنگ از داخل قنات به سطح زمين استفاده مي شود را نام برده و جنس آن ها را نيز مشخص نماييد.
58) بزرگي و كوچكي دلو به چه عواملي بستگي دارد؟
59) انواع وسايل روشنايي كه از قديم تا كنون در حفر قنات به كار مي رفته اند را نام برده و بهترين آن ها را مشخص نماييد.
60) وسايل روشنايي در كجاي قنات تعبيه يا نصب شده كه بيشترين روشنايي را جهت كاركرد مناسب مقني و كارگران داشته باشد؟
61) تجهيزات و امكاناتي كه در مسير ميله چاه قنات جهت سرعت بخشيدن به كار و رفاه مقني و كارگران وي ايجاد مي شوند را نام ببريد.
62) ابزار و وسايل تراز كشي را نام برده و در مورد روش كار با آن ها توضيحات كافي ارايه گردد.
63) ابزار اندازه گيري ميزان آبدهي قنات را نام برده و در رابطه با روش هاي اندازه گيري نيز توضيح دهيد.

فصل ششم: مالكين و متوليان قنات

64) ميراب و سرطاق قنات بايد از نظر شخصيت و خصوصيات اخلاقي چگونه باشند و به چه نحو انتخاب مي شوند؟
65) انتخاب آبيار قنات بر چه اساسي بوده و آبيار بايد داراي چه صفات و مشخصاتي باشد؟
66) حق الزحمه ميراب و سرطاق چگونه محاسبه و پرداخت مي شود؟
67) آيا حق الزحمه ميراب و سرطاق، پول نقد بوده و يا قسمتي از محصول؟ لطفاً توضيح دهيد.
68) حق الزحمه آبيار چگونه محاسبه و به چه نحو پرداخت مي شود؟
69) آيا حق الزحمه ميراب، سرطاق و آبيار را مي توان از نفقه پرداخت نمود؟
70) آيا ميراب و سرطاق و آبيار در عمليات قناتي و يا نظارت بر آن سهمي دارند يا خير؟ اگر سهمي دارند، به چه صورت مي باشد؟
71) راهكار هاي برخورد با مالكين يا كشاورزاني كه نفقه قنات پرداخت نمي نمايند چيست؟

فصل هفتم: اصلاحات

72) مقسم چيست و چند نوع است؟ نام ببريد.

فصل هشتم: مسايل حقوقي

73) چگونگي تعيين حريم قنات در صورتي كه قرار باشد قنات ديگري در مجاورت آن احداث شود و عوامل موثر در آن؟
74) انواع مقياس هاي آبدهي قنات در استان يزد و در صورت امكان در ايران را نام برده و توضيح دهيد.
75) جهت حفر ميله چاه قنات در ملك غير بايد به چه صورت عمل نمود؟
76) اگر مالك ملكي حاضر به فروش زمين جهت حفر ميله چاه قنات در ملك خود نباشد، چه بايد كرد؟
77) حداقل و حداكثر حريم حفاظتي ميله چاه هاي قنات چه ميزان بوده و به چه عواملي بستگي دارد؟
78) اگر قناتي از زير ساختماني عبور كرده باشد و عمق آن كم باشد، جهت استحكام آن چه بايد كرد؟
79) تعيين حريم راهرو و ميله چاه قنات در اراضي قابل كشتي كه قنوات از آن ها عبور مي نمايند چگونه است؟
80) تعيين فاصله و حريم قنات از نظر حفر چاه كشاورزي در بالادست مادرچاه، در پايين دست مظهر و در جهات كناري ترون و خشكه كار با توجه به وضعيت دانه بندي و بافت خاك چگونه است؟
81) هزينه نگهداري يا نفقه قنات چگونه تعيين مي شود؟ چه سهمي از نفقه به عهده مالك قنات و چند درصد بر عهده مستاجر مي باشد؟
82) درصد سهم مجريان نگهداري قنات، كارشناس، حسابدار و مامور وصول نفقه چگونه تعيين مي شود؟

فصل نهم: پيشنهادات

83) آيا مي توان از قنوات متروكه، مثلاً با ايزولاسيون كانال و مجراي قنات، جهت دفع فاضلاب شهر استفاده كرد؟
84) آيا مي توان از قنوات متروكه جهت دفع آب هاي سطحي شهر استفاده كرد؟ با چه شرايطي؟