ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب يك قرن دگرگوني - جلد 1 / فهرست

كتاب يك قرن دگرگوني - جلد 1

دگرگوني هاي كالبدي شهر يزد از سنت تا مدرنيته

ديباچهفهرستنمايهكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست نوشته ها

سرآغاز 1
پيش گفتار 3
مقدمه اي از استاد دكتر محمد علي اسلامي ندوشن 7
فصل اول: تاريخ يزد در بستر جغرافيا 11
سيماي جغرافيايي 13
يزد، شهري بر ساحل درياچه 16
حماسه كوير و تمدن كاريزي 19
سابقه تاريخي 26
يزد در قبل از اسلام 28
افسانه ساخت شهر 30
تاريخ يزد در دوره پس از اسلام 32
آغاز دوران حضيض 38
عصر ظلم و ستم 43
يزد و جنگ جهاني اول و دوم 48
فصل دوم: دگرديسي يزد از سنت تا مدرنيته 53
دگرديسي 55
مفهوم سنت و مدرن 58
عصر سنت 61
گذر يزد از سنت به مدرنيته 64
جدال سنت و مدرنيته 75
دستآورد هاي مدرنيته 81
پست مدرن و تلفيق سنت و مدرنيته 94
فصل سوم: دگرگوني كالبدي؛ عبور از ديوار ها و گسترش شهر 103
شالوده و ساختار شهر 105
ديوار ها و دروازه هاي شهر 110
محلات قديم شهر 128
نظام محله اي شهر 135
چهره گذشته شهر 145
آغاز دگرگوني در سيماي شهر 158
ورود اتومبيل و احداث خيابان ها 162
تحولات اقتصادي و افزايش شهر نشيني 192
گسترش شهر و حومه نشيني 195
ادغام روستا هاي پيراموني 206
تهي شدن بافت قديم 215
افزايش جمعيت و كاهش تراكم 223
ناپايداري و بيمار شدن كالبد شهر 233
فصل چهارم: زندگي در گذر خشت و گل 239
معماري بومي 241
شرايط اقليمي و خانه هاي خشت و گلي 243
چارچوب كلي خانه هاي سنتي 249
ديوار هاي بلند و خانه هاي به هم پيوسته 251
حياط، باغچه و حوض 255
جهت ساخت خانه ها 262
استراحت روي پشت بام و زير زمين 266
تكنيكي به نام بادگير 270
دوري از الگوي سنتي و رواج آپارتمان نشيني 274
تغيير عملكرد خانه 281
دگرگوني زندگي و ظهور اسباب جديد 286
عكس هاي پيوست 309
نمايه 329
كتاب شناسي 345

فهرست عكس ها

عكس 1: موقعيت شهر يزد در دشت يزد - اردكان 14
عكس 2: محيط بياباني اطراف شهر يزد 15
عكس 3: شتر و راه آهن؛ تقابل سنت و مدرنيته 18
عكس 4: حفر چاه و قنات براي دست يابي به آب 22
عكس 5: قنات 24
عكس 6: جلال الدوله 45
عكس 7: تصويري از شكنجه فرخي يزدي 47
عكس 8: كوچه هاي كهنسال 57
عكس 9: برج ساعت ماركار 66
عكس 10: نمايي از بلوار دانشجو در هنگام شب 69
عكس 11: موج سوم و غارت باغ هاي سبز و زمين هاي كشاورزي 72
عكس 12: بافت قديم، قرباني جدال سنت و مدرنيته 79
عكس 13: سيماي ميدان امير چقماق در دهه 1330 89
عكس 14: ورود تير برق به كوچه هاي آشتي كنان 92
عكس 15: نمايي از بناي جديد هتل صفاييه 96
عكس 16: مقاومت در برابر موج دوم 100
عكس 17: مسجد جامع يزد 107
عكس 18: بخشي از بافت قديم كه به شارستان شهرت داشت 109
عكس 19: بخشي از برج و ديوار هاي قديمي شهر 111
عكس 20: برج و باروي يزد 112
عكس 21: يكي از دروازه هاي قديمي شهر 115
عكس 22: برج و بارو و دروازه شاهي متعلق به دوره آل مظفر 117
عكس 23: محل دروازه ها و مسير ديوار هاي قديمي شهر يزد 119
عكس 24: دروازه شاهي 121
عكس 25: دروازه شاهي 122
عكس 26: ميدان امير چقماق 125
عكس 27: آهن هاي متعلق به دروازه مهريجرد 127
عكس 28: نمايي از مسجد و ميدان امير چقماق 132
عكس 29: يكي از باغ هاي آبشاهي 134
عكس 30: قديمي ترين نقشه يزد 136
عكس 31: مراسم نخل برداري در ميدان امير چقماق 139
عكس 32: طرحي از ميدان وقت و ساعت 140
عكس 33: خيابان كشي و قلع و قمع نظام محله اي 143
عكس 34: مجموعه پيوسته امير چقماق - شاه طهماسب 147
عكس 35: كوچه هاي ديوار بلند 149
عكس 36: بافت فشرده شهر 150
عكس 37: معابر قديمي و عابران قديمي 155
عكس 38: سكوت كوچه ها 159
عكس 39: آغاز تغيير شكل بافت 163
عكس 40: ورود اولين اتومبيل به يزد 165
عكس 41: فضاي جلوي مسجد جامع تا قبل از احداث خيابان 167
عكس 42: تغيير چهره مجموعه امير چقماق با احداث خيابان هاي ثريا و شاه 169
عكس 43: مراحل تغيير مجموعه هاي امير چقماق و شاه طهماسب 172
عكس 44: يك وسيله باربري سنتي 176
عكس 45: دوچرخه سواران عصر سنت 179
عكس 46: منظره اي از ميدان شهيد بهشتي (فلكه) و خيابان هاي اطراف آن 183
عكس 47: تحفه ديروز 186
عكس 48: پل هوايي باهنر 188
عكس 49: ميدان امام حسين (ع)؛ ديروز 190
عكس 50: ميدان امام حسين (ع)؛ امروز 191
عكس 51: ميدان مادر و بخشي از منطقه صفاييه 198
عكس 52: منطقه سيلو و نمونه اي از پراكندگي شهري 201
عكس 53: دورنمايي از شهر يزد 205
عكس 54: آخرين بازمانده هاي موج اول در شهر يزد 207
عكس 55: قطعه اي از زمين كشاورزي به جا مانده از روستا هاي گذشته 209
عكس 56: سيلويي كه ديگر اميدي به بخشش زمين هاي همجوار ندارد 214
عكس 57: فرسودگي بافت قديم 218
عكس 58: ويرانه اي در بافت قديم 221
عكس 59: زمين هاي باير داخل شهر يزد 230
عكس 60: چشم اندازي از شهر و زمين هاي تغيير كاربري داده شده 232
عكس 61: تاثير شرايط جغرافيايي بر چشم انداز شهر عصر سنت 245
عكس 62: اقليم و بافت خشت و گلي 246
عكس 63: ديوار هاي بدون پنجره 253
عكس 64: بافت فرسوده شهر 254
عكس 65: طرحي از اتاق سه دري 256
عكس 66: حياط خانه هاي سنتي 257
عكس 67: حوض آب 260
عكس 68: نمايي از پشت بام يك خانه سنتي 264
عكس 69: طرحي از يك تالار 265
عكس 70: پشت بام هاي گنبدي شكل 267
عكس 71: بادگير 271
عكس 72: نمايي از آپارتمان سازي در شهر يزد 276
عكس 73: رويش ساختمان هاي جديد در بافت قديم 279
عكس 74: بافندگي 283
عكس 75: ماسوره پيچي 284
عكس 76: يك نانوايي سنتي 287
عكس 77: طاقچه و رف 290
عكس 78: سفر با كجاوه 293
عكس 79: مطبخ 294
عكس 80: يك دكان سفال فروشي 296
عكس 81: يك دكان قلع گري 297
عكس 82: حمل آب به خانه 301
عكس 83: درب يكي از خانه هاي قديمي 305
عكس 84: كوبه درب 307

فهرست جدول ها

جدول 1: نام برخي از محلات قديمي شهر يزد 130
جدول 2: جمعيت شهر يزد طي سال هاي 1335 تا 1375 225