ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب يك قرن دگرگوني - جلد 1 / كتاب نامه

كتاب يك قرن دگرگوني - جلد 1

دگرگوني هاي كالبدي شهر يزد از سنت تا مدرنيته

ديباچهفهرستنمايهكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) آذر يزدي، مهدي؛ پيشكسوتان ادبيات كودكان و نوجوانان (2): زندگي و آثار مهدي آذر يزدي؛ انتشارات حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي؛ 1375
2) آشنا، ب؛ بالاخره به يزد بر مي گردم؛ يزد در سفر نامه ها؛ جلد دوم؛ گردآوري اكبر قلمسياه؛ انتشارات گيتا؛ 1379
3) آل احمد، جلال؛ ارزيابي شتاب زده؛ موسسه انتشارات امير كبير؛ 1375
4) آلپاگونوولو، آدريانو؛ ديگران؛ معماري بومي؛ انجمن فرهنگي ايتاليا تهران؛ 1365
5) آيت اللهي، محمد؛ گوشه هايي از تاريخ يزد (6)؛ روزنامه ملك؛ شماره 860؛ شنبه 12 اسفند 1351
6) آيتي، عبد الحسين؛ تاريخ يزد؛ چاپخانه گلبهار يزد؛ 1317
7) ابويي مهريزي، محمد رضا؛ سادات نعمت اللهي يزد در عصر صفوي؛ ريحانة الرسول؛ 1383
8) اتحاديه، منصوره؛ اينجا طهران است: مجموعه مقالاتي درباره طهران 1344 - 1269 ه.ق؛ نشر تاريخ ايران؛ 1377
9) احمد آبادي، حسن؛ تاريخچه ورود اتومبيل به يزد؛ روزنامه پيمان يزد؛ شماره 179؛ چهارشنبه 30 مهر 1376
10) احمدي، بهرام؛ حياط و باغچه در خانه هاي سنتي يزد؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 24 و 25؛ پاييز و زمستان 1384
11) احمديان، محمد علي؛ رابطه شهر و روستا و سير تحول آن در ايران؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 37؛ تابستان 1374
12) اختريان، سيد محمود؛ سيد كاظم خلخالي؛ رحيم چاوش اكبري؛ گنجينه هاي دانش: مجموعه اطلاعات عمومي؛ نشر محمد؛ 1373
13) ادوارد، پگي؛ آگيس توروس؛ به سوي شهر هاي سالم: نقش دولت هاي محلي در ترويج فعاليت بدني و زندگي فعال در محيط شهري؛ ترجمه مهدي دهقان منشادي؛ انتشارات شهيدي؛ 1387
14) ارشادي فر، ابو الفضل؛ آلودگي تصويري بلاي جان اولين شهر خشتي جهان؛ هفته نامه بشارت نو؛ شماره 147؛ يكشنبه 19 آبان 1387
15) از خنكاي جوي تا پله هاي آسمان؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 12 و 13؛ پاييز و زمستان 1380
16) از كوچه هاي آشتي كنان تا خيابان هاي قهر آميز؛ گاهنامه يزدا؛ شماره 8؛ مرداد 1386
17) استانداري يزد؛ يزد نگين كوير: مجموعه اطلاعات و راهنماي سياحتي؛ انجمن كتابخانه هاي عمومي يزد؛ 1375
18) اسد نيا، ميترا؛ لكه هاي سياه بر پيراهن عروس كوير؛ روزنامه ايران؛ شماره 2961؛ چهارشنبه 13 آبان 1383
19) اسلامي ندوشن، محمد علي؛ روز ها (سرگذشت)؛ جلد اول؛ انتشارات يزدان؛ چاپ دوم؛ 1372
20) اسلامي ندوشن، محمد علي؛ روز ها (سرگذشت)؛ جلد دوم؛ انتشارات يزدان؛ 1373
21) اسمعيل پور، فاطمه؛ علل توسعه بي رويه شهر يزد بعد از انقلاب با تاكيد بر مهاجرت هاي روستايي؛ پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري؛ دانشگاه شهيد بهشتي؛ 1380
22) اسمعيل پور، نجما؛ ارزيابي كاربري اراضي شهر يزد؛ پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري؛ دانشگاه تبريز؛ مهر 1376
23) اصغري مقدم، محمد رضا؛ آزيتا رجبي؛ جغرافياي طبيعي شهر (3): شهر هاي مناطق خشك؛ نشر سرا؛ 1379
24) افشار (ب)، ايرج؛ يادگار هاي يزد؛ جلد سوم؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي؛ 1374
25) افشار سيستاني، ايرج؛ شناخت استان يزد؛ انتشارات هيرمند؛ 1378
26) افشار، ايرج؛ سواد و بياض؛ جلد دوم؛ كتاب فروشي دهخدا؛ 1349
27) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد؛ جلد دوم؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگي و خانه كتاب يزد؛ 1374
28) افشار، ايرج؛ يزد نامه؛ جلد دوم؛ انتشارات يزدان؛ 1377
29) افشار، ايرج؛ يزد نامه؛ جلد اول؛ انتشارات يزدان؛ 1371
30) اقبال آشتياني، عباس؛ باقر عاقلي؛ تاريخ ايران پس از اسلام؛ نشر نامك؛ 1385
31) اولياء، محمد رضا؛ گزارشي از نهمين همايش بين المللي مطالعه و حفاظت معماري خشتي در يزد؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 16 و 17؛ پاييز و زمستان 1382
32) اولياء، محمد رضا؛ هنر و معماري سنتي يزد؛ يزد نگين كوير: مجموعه اطلاعات و راهنماي سياحتي؛ استانداري يزد؛ نشر انجمن كتابخانه هاي عمومي يزد؛ 1375
33) اهلرس، اكارت؛ ايران: شهر، روستا، عشاير (مجموعه مقالات)؛ ترجمه عباس سعيدي؛ نشر منشي؛ 1380
34) باستاني پاريزي (الف)؛ محمد ابراهيم؛ حماسه كوير؛ نشر علم؛ 1382
35) باستاني پاريزي، محمد ابراهيم؛ پهلوان گرز هفت من شاه منصور؛ نشر علم؛ 1385
36) باستاني پاريزي، محمد ابراهيم؛ تلاش آزادي؛ نشر علم؛ 1383
37) باستاني پاريزي، محمد ابراهيم؛ در شهر ني سواران؛ نشر علم؛ 1378
38) باستاني پاريزي، محمد ابراهيم؛ دستوك قنات يزد به رايين باغچه لواسان؛ يزد در سفر نامه ها؛ جلد دوم؛ گردآوري اكبر قلمسياه؛ انتشارات گيتا؛ 1379
39) بحريني، سيد حسين؛ تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهر سازي؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1378
40) برودل، فرنان؛ سرمايه داري و حيات مادي 1800 - 1400؛ ترجمه بهزاد باشي؛ نشر ني؛ 1372
41) بشارت، حسين؛ يزد شهر من؛ انتشارات طلايه؛ 1385
42) بهنام، جمشيد؛ ايرانيان و انديشه تجدد؛ نشر و پژوهش فروزان روز؛ 1383
43) بيك محمدي، حسن؛ مقدمه اي بر جغرافياي تاريخي ايران؛ انتشارات دانشگاه اصفهان؛ چاپ سوم؛ 1382
44) بيومونت، پيتر؛ جرالد بليك؛ مالكوك واگ استاف؛ خاور ميانه؛ ترجمه محسن مدير شانه چي و محمود رمضان زاده و علي آخشيني؛ انتشارات آستان قدس رضوي؛ 1369
45) پاپلي يزدي، محمد حسين؛ حسين رجبي سناجردي؛ نظريه هاي شهر و پيرامون؛ انتشارات سمت؛ 1382
46) پاپلي يزدي، محمد حسين؛ مجيد لباف خانيكي؛ نقش قنات در شكل گيري تمدن ها؛ نظريه پايداري فرهنگ و تمدن كاريزي؛ مجموعه مقالات قنات؛ جلد اول؛ شركت سهامي آب منطقه اي يزد؛ 1379
47) پاپلي يزدي، محمد حسين؛ مهدي سقايي؛ سنت، مدرنيته: باز خواني يك مقاله؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 66 - 65؛ تابستان و پاييز 1381
48) پاپلي يزدي، محمد حسين؛ خاطرات شازده حمام: گوشه اي از اوضاع اجتماعي شهر يزد در دهه 40 - 1330؛ انتشارات پاپلي؛ 1384
49) پاريزي، مرتضي؛ مرگ سنت ها؛ روزنامه ملك؛ شماره 824؛ 22 خرداد 1351
50) پاكزاد، جهانشاه؛ سير انديشه ها در شهر سازي: از آرمان تا واقعيت؛ شركت عمران شهر هاي جديد؛ 1386
51) پوپ، آ؛ معماري ايران؛ ترجمه غلام حسين صدري افشار؛ انتشارات انزلي؛ 1366
52) پور احمد، احمد؛ جغرافيا و كاركرد هاي بازار كرمان؛ انتشارات مركز كرمان شناسي؛ 1376
53) پويا، سيد عبد العظيم؛ زندان اسكندر از نگاهي ديگر؛ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد؛ 1368
54) پيرنيا، محمد كريم؛ آشنايي با معماري اسلامي ايران؛ تدوين غلام حسين معماريان؛ دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 1371
55) پيرنيا، محمد كريم؛ ياد نامه استاد كريم پيرنيا؛ به كوشش اكبر قلمسياه؛ بنياد مرحوم پيرنيا با همكاري انتشارات دانشگاه يزد؛ 1381
56) تافلر، الوين؛ شوك آينده؛ ترجمه حشمت الله كامراني؛ نشر سيمرغ؛ 1376
57) تافلر، الوين؛ موج سوم؛ ترجمه شهيندخت خوارزمي؛ نشر علم؛ 1384
58) تشكري بافقي، علي اكبر؛ مشروطيت در يزد؛ مركز يزد شناسي؛ 1378
59) تصديقي، محمد رضا؛ يادگار ماندگار: مجموعه موقوفات يزد؛ جلد اول؛ موسسه انتشارات ستايش؛ 1380
60) تقوايي، مسعود؛ محمد حسين سرايي؛ گسترش افقي شهر ها و ظرفيت هاي موجود زمين: مورد شهر يزد؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 73؛ تابستان 1383
61) توسلي، محمود؛ ناصر بنيادي؛ طراحي فضاي شهري؛ انتشارات شهيدي؛ 1386
62) توسلي، محمود؛ ساخت شهر و معماري در اقليم گرم و خشك ايران؛ انتشارات پيام و پيوند نو؛ 1381
63) توسلي، محمود؛ محمود بركشلو منصوري؛ ناصر بنيادي؛ محمد حسن مومني؛ طراحي شهري در بافت قديم شهر يزد؛ مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران؛ چاپ دوم؛ 1370
64) ثامني، جعفر؛ فرهنگ القاب و عناوين شهر ها؛ نشر جهان انديشه كودكان؛ 1372
65) جابري مقدم، مرتضي هادي؛ شهر و مدرنيته؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ 1384
66) جلالي، عباس؛ بلديه دولتي تولدي به ناگزير؛ ماهنامه شهرداري ها؛ شماره 81؛ مرداد 1386
67) جهانبگلو، رامين؛ موج چهارم؛ ترجمه منصور گودرزي؛ نشر ني؛ 1384
68) چرمايف، سرج؛ كريستفر الكساندر؛ عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي؛ ترجمه منوچهر مزيني؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1376
69) حاجي قاسمي، كامبيز؛ خانه هاي يزد؛ دانشگاه شهيد بهشتي و انتشارات روزنه؛ 1383
70) حبيبي، كيومرث؛ احمد پور احمد؛ ابو الفضل مشگيني؛ بهسازي و نوسازي بافت هاي كهن شهري؛ انتشارات دانشگاه كردستان؛ 1386
71) حبيبي، محسن؛ از شار تا شهر: تحليلي تاريخي از مفهوم شهر و سيماي كالبدي آن با تفكر و تاثر؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1375
72) حساميان، فرخ؛ محمد رضا حايري؛ گيتي اعتماد؛ شهر نشيني در ايران؛ انتشارات آگاه؛ زمستان 1363
73) حسين زاده، محمد؛ مطالعه انسان شناختي شهر يزد؛ تحقيق درس انسان شناسي شهري؛ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران؛ 1385
74) حكمت نيا، حسن؛ مير نجف موسوي؛ ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار در نواحي شهر يزد؛ مجموعه مقالات همايش جغرافيا و قرن 21؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد؛ بهار 1385
75) حكيميان، هادي؛ يزد در جريان هجوم افغان ها و سقوط صفويه؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 30؛ بهار 1386
76) حيدر نتاج، وحيد؛ شهر و احياي بافت هاي تاريخي؛ ويژه نامه ميراث فرهنگي و مديريت شهري ضميمه ماهنامه شهرداري ها؛ شماره 54؛ آبان 1382
77) خادم زاده، محمد حسين؛ كاظم ماندگاري؛ تغيير و تداوم در شهر تاريخي يزد؛ فصلنامه شهر سازي و معماري آبادي؛ شماره 45؛ زمستان 1383
78) خير آبادي، مسعود؛ شهر هاي ايران؛ ترجمه حسين حاتمي نژاد و عزت الله مافي؛ نشر نيكا؛ 1376
79) دانش يزدي، فاطمه؛ علي رضا حصار نوي؛ جايگاه در در معماري سنتي يزد؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي يزد؛ شماره 24 و 25؛ پاييز و زمستان 1384
80) دانش، سيد حسين علي؛ محمد علي اقبالي؛ اصلاح زمين: شرط لازم تحول در توسعه استاد يزد؛ مجموع مقالات همايش تحول در توسعه استان يزد؛ جلد سوم؛ موسسه مديريت و مهندسي توسعه استان يزد؛ تير ماه 1383
81) دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا؛ جلد 23؛ زير نظر دكتر محمد معين و دكتر سيد جعفر شهيدي؛ چاپ سيروس؛ 1345
82) دهقان، مهدي؛ بررسي شاخص هاي كمي و كيفي مسكن در شهر يزد و برنامه ريزي آتي آن؛ پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري، دانشگاه يزد؛ تابستان 1381
83) دهقان، مهدي؛ توسعه پايدار در سايه روشن هاي شهر؛ انتشارات مفاخر؛ 1385
84) دهقان، مهدي؛ جزاير گرمايي شهري نمونه اي از تغيير اقليم؛ رشد آموزش جغرافيا؛ شماره 65؛ 1382
85) دهقان، مهدي؛ شهر ما سالم است؟؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 182؛ دوشنبه 30 مرداد 1385
86) دهقان، مهدي؛ شهردار دانا و شهر سبز؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 328؛ سه شنبه 11 ارديبهشت 1386
87) ديگار، ژان پير؛ برنار هوركاد؛ يان ريشار؛ ايران در قرن بيستم: بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در يكصد سال اخير؛ ترجمه عبد الرضا مهدوي؛ نشر البرز؛ 1378
88) رامشت، محمد حسين؛ درياچه هاي دوران چهارم بستر تبلور و گسترش مدنيت در ايران؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 60؛ بهار 1380
89) راوندي، مرتضي؛ تاريخ اجتماعي ايران؛ جلد پنجم: حيات اقتصادي مردم ايران از آغاز تا امروز؛ موسسه انتشارات نگاه، 1382
90) راوندي، مرتضي؛ تاريخ اجتماعي ايران؛ جلد چهارم؛ موسسه انتشارات نگاه؛ 1382
91) رضوي، سيد محمد؛ خاطرات نواب وكيل؛ به تصحيح اكبر قلمسياه؛ موسسه انتشارات گيتا؛ 1378
92) رمضانخاني، صديقه؛ ليلا مدرس مصدق؛ هنر نساجي در شهر يزد؛ نشر سبحان نور و پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد؛ 1387
93) رمضانخاني، صديقه؛ فرهنگ صرفه بري در يزد؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 21؛ زمستان 1383
94) روح الاميني، محمود؛ تكنولوژي و حفظ هويت فرهنگي؛ روزنامه اطلاعات؛ شماره 20620؛ يكشنبه 14 آبان 1384
95) روزنامه اطلاعات؛ شماره 284؛ سه شنبه 24 مرداد 1306
96) روزنامه پيمان يزد؛ شماره 171؛ چهارشنبه 5 شهريور 1376
97) روزنامه ملك؛ شماره 891؛ شنبه 21 مهر 1352
98) روزنامه ملك؛ شماره 915؛ شنبه 24 فروردين 1353
99) روزنامه ناصر؛ شماره 250؛ 31 شهريور 1338
100) رهنما، محمد رحيم؛ معرفي و ارزيابي تيوري اصالت بخشي در فرايند احياي بافت هاي قديم شهري؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 42؛ پاييز 1375
101) رهنمايي، محمد تقي؛ پروانه شاه حسيني؛ فرايند برنامه ريزي شهري ايران؛ انتشارات سمت؛ 1383
102) رهنمايي، محمد تقي؛ پروانه شاه حسيني؛ فرايند شكل گيري و رشد شهر هاي ايران؛ اطلاعات سياسي اقتصادي؛ شماره 238 - 237؛ خرداد و تير 1386
103) زاد رفيعي، ناصر؛ فرايند اجتماعي - فضايي هويت شهر: مقدمه اي بر شناخت و توانمند سازي هويت شهر ايراني؛ فصلنامه آبادي؛ شماره 48؛ پاييز 1384
104) زرين كوب، عبد الحسين؛ از كوچه رندان: درباره زندگي و انديشه حافظ؛ موسسه انتشارات امير كبير؛ 1380
105) زنجاني، حبيب الله؛ مجموعه مباحث و روش هاي شهر سازي؛ جلد 1: جمعيت؛ مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران؛ چاپ دوم؛ 1370
106) زنده دل، حسن؛ استان يزد؛ مجموعه راهنماي جامع ايران گردي 28؛ تهران؛ نشر ايران گردان؛ 1377
107) زيبا كلام، صادق؛ سنت و مدرنيته؛ انتشارات روزنه؛ 1379
108) زيبا كلام، صادق؛ ما چگونه ما شديم؟ ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران؛ انتشارات روزنه؛ چاپ يازدهم 1381
109) سازمان اسناد ملي يزد؛ اسناد و اعلانات موجود در آرشيو
110) سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور؛ شناسنامه شهر و شهرداري يزد؛ 1385
111) سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد؛ لوح فشرده سالنامه آماري استان يزد؛ 1383
112) سايكس، ژنرال سر پرسي؛ سفرنامه سايكس يا ده هزار ميل در ايران؛ ترجمه حسين سعادت نوري؛ نشر لوحه؛ 1363
113) سعيديان، عبد الحسين؛ سرزمين و مردم ايران؛ ناشر: مولف؛ 1372
114) سلطان زاده، حسين؛ فضا هاي شهري در بافت هاي تاريخي ايران؛ دفتر پژوهش هاي فرهنگي با همكاري شهرداري تهران؛ چاپ دوم؛ 1372
115) سليم، غلام رضا؛ تاريخ تحولات جامعه ايراني؛ نشر آذربان؛ 1379
116) سيد حسيني، محمد رضا؛ ميراث فرهنگي خشت خام است نه انديشه خام؛ سايت يزد فردا: http://yazdfarda.com؛ 3 تير 1386
117) شريعتي، علي؛ هبوط در كوير؛ انتشارات چاپخش؛ 1384
118) شكويي، حسين؛ ديدگاه هاي نو در جغرافياي شهري؛ انتشارات سمت؛ 1373
119) شماعي، علي؛ احمد پور احمد؛ بهسازي و نوسازي شهري از ديدگاه علم جغرافيا؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1384
120) شماعي، علي؛ اثرات توسعه فيزيكي شهر يزد بر بافت قديم و راهكار هاي سامان دهي و احياي آن؛ پايان نامه دوره دكتري رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري؛ دانشگاه تهران؛ تير ماه 1380
121) شنيدني ها: گشايش تلويزيون در يزد؛ روزنامه ملك؛ شماره 920؛ شنبه 28 ارديبهشت 1353
122) شهبازي، فاطمه؛ گزارش هاي خبري از سال هاي دور: بلديه يزد در گذر زمان؛ ماهنامه شهرداري ها؛ شماره 80؛ خرداد و تير ماه 1386
123) صالحي ميلاني، ساسان؛ بررسي رويكرد هاي نوين در مرمت شهري يزد؛ فصلنامه شهر سازي و معماري آبادي؛ شماره 45؛ زمستان 1383
124) طالبي، غلام رضا؛ يزد مخملي گندمگون در كوير مركزي ايراني؛ ماهنامه شهرداري ها؛ شماره 2؛ تير 1378
125) طاهري، احمد؛ تاريخ يزد؛ چاپخانه گلبهار يزد؛ 1317
126) ظفر جعفر زاده، رضا؛ مشكل اراضي غير داير واقع در محدوده شهر ها؛ مجموعه مقالات سومين سمينار سياست هاي توسعه مسكن در ايران؛ جلد دوم؛ وزارت مسكن و شهر سازي؛ 1375
127) عابد نيا، جمال؛ اوضاع سياسي يزد از سقوط دولت صفويه تا مرگ ناصر الدين شاه؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 21؛ زمستان 1383
128) عابد نيا، جمال؛ يزد در دوره خوانين (1246 - 1161 ه.ق)؛ پايان نامه كارشناسي ارشد تاريخ؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد؛ شهريور 1381
129) عزيزي، محمد مهدي؛ تراكم در شهر سازي: اصول و معيار هاي تعيين تراكم شهري؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1382
130) عيسوي، چالز؛ تاريخ اقتصادي ايران (عصر قاجار 1332 - 1215 ه.ق)؛ ترجمه يعقوب آژند؛ نشر گستره؛ 1362
131) فاضلي، نعمت الله؛ زوال همسايگي؛ وبلاگ فرهنگ شناسي: يادداشت هاي يك مردم نگار؛ http://farhangshenasi.com/persian/node/646؛ 3 اسفند 1386
132) فاضلي، نعمت الله؛ مدرنيته ايراني؛ سايت نصور؛ http://nasour.net؛ دوشنبه 24 تير 1387
133) فرقاني، محمد مهدي؛ درآمدي بر ارتباطات سنتي در ايران؛ مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها؛ 1382
134) فروزانفر، جلال؛ خرابه گزيني در درون، حاشيه نشيني در برون و آشفته سازي در ميانه شهر يزد؛ نشريه گنجينه يزد؛ شماره 21؛ پاييز و زمستان 1385
135) فروزانفر، جلال؛ يزد در دام برش هاي فضايي؛ فصلنامه گنجينه يزد؛ شماره 9؛ تابستان 1382
136) فرهنگ، م؛ ماشينيسم يا اتومبيليسم؛ روزنامه ملك؛ شماره 921؛ شنبه 4 خرداد 1353
137) فريدني، نيكول؛ مجموعه تصويري خورشيد ايران: يزد؛ دفتر انتشارات كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش؛ 1376
138) فصيحي ناييني، احسان؛ عكس شماره 54؛ هفته نامه بشارت نو؛ شماره 88؛ 1386/4/10
139) فكوهي، ناصر؛ انسان شناسي شهري؛ نشر ني، 1383
140) فلامكي، محمد منصور؛ باز زنده سازي بنا ها و شهر هاي تاريخي؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ سوم؛ 1374
141) فني، زهره؛ شهر نشيني: توسعه شهري و شيوه هاي همزيستي با بيابان در ايران؛ فصلنامه معماري و شهر سازي صفه؛ شماره 35؛ پاييز و زمستان 1381
142) فياض، علي؛ خدمت يا خيانت؛ نشريه يزدا؛ شماره 10؛ مهر 1387
143) قاليباف، محمد باقر؛ سيد موسي پور موسوي؛ شهر هاي جهان اسلام و رويارويي با نو گرايي؛ اطلاعات سياسي اقتصادي؛ شماره 238 - 237؛ خرداد و تير 1386
144) قباديان، عطاء الله؛ سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري؛ دانشگاه جندي شاپور اهواز؛ 1361
145) قباديان، وحيد؛ بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران؛ موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران؛ 1384
146) قباديان، وحيد؛ مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب؛ دفتر پژوهش هاي فرهنگي؛ 1383
147) قرايي، عبد الجبار؛ اي صبا با ساكنان شهر يزد از ما بگو؛ عبد الجبار قرايي؛ 1374
148) قريب، فريدون؛ شبكه ارتباطي در طراحي شهري؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ چاپ دوم؛ 1376
149) قزلباش، محمد رضا؛ فرهاد ابو الضياء؛ الفباي كالبد خانه سنتي يزد؛ وزارت برنامه و بودجه؛ 1364
150) قلمسياه، اكبر؛ تاريخ سالشماري يزد؛ ناشر: مولف؛ 1370
151) قلمسياه، اكبر؛ يزد در سفر نامه ها؛ موسسه فرهنگي انتشاراتي سبز رويش؛ 1375
152) كاتب، احمد بن حسين بن علي؛ تاريخ جديد يزد؛ به كوشش ايرج افشار؛ موسسه انتشارات امير كبير؛ 1358
153) كتابي، احمد؛ قحطي هاي ايران؛ دفتر پژوهش هاي فرهنگي؛ 1384
154) كرويس، ديرك وان در؛ شاردن و ايران: تحليلي از اوضاع ايران در قرن هفدهم ميلادي؛ ترجمه حمزه اخوان تقوي؛ نشر و پژوهش فروزان روز؛ 1380
155) كاتوزيان، محمد علي؛ اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي؛ ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي؛ نشر مركز؛ 1372
156) كارگر شوركي، هدايت؛ يزد آوردگاهي ديگر از جدال سنت و مدرنيته؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 5؛ دوشنبه 83/5/26
157) كاستللو، وينست فرانسيس؛ شهر نشيني در خاور ميانه؛ ترجمه پرويز پيران و عبد العلي رضايي؛ نشر ني؛ 1371
158) كردواني، پرويز؛ مناطق خشك؛ جلد اول؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1373
159) كريمي، مهران؛ محمد حسن احرام پوش؛ بررسي علل شايع مرگ و مير در استان يزد در 1380 - 1379؛ فصلنامه پژوهشي طلوع بهداشت؛ شماره2؛ زمستان 1381
160) كلانتري خليل آباد، حسين؛ حسين حاتمي نژاد؛ عارف آقا صفري؛ آسيب پذيري بافت تاريخي شهر يزد در برابر زلزله؛ فصلنامه سپهر؛ شماره 61؛ بهار 1386
161) كلانتري، سيد احمد؛ ارزيابي ترافيك شهر يزد؛ فصلنامه گنجينه يزد؛ شماره 24؛ بهار 1387
162) گابريل، آلفونس؛ ماركوپولو در ايران؛ ترجمه پرويز رجبي؛ انتشارات اساطير؛ 1381
163) گلشن، جلال؛ يزد ديروز؛ به اهتمام ميرزا محمد كاظميني؛ صحيفه خرد؛ زمستان 1384
164) گيرشمن، رومن؛ ايران از آغاز تا اسلام؛ ترجمه محمد معين؛ انتشارات علمي و فرهنگي؛ 1364
165) لالمي، شيده؛ شهر هايي با سيماي روستايي؛ روزنامه همشهري؛ شماره 3221؛ سه شنبه 20 آبان 1382
166) مجابي، جواد؛ يزد شهري از خشت خام؛ يزد در سفر نامه ها؛ گردآوري اكبر قلمسياه؛ موسسه فرهنگي انتشاراتي سبز رويش؛ 1375
167) مجله يزدا؛ شماره 7؛ فروردين 1386
168) محبوبي اردكاني، حسين (الف)؛ تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران؛ جلد دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1376
169) محبوبي اردكاني، حسين (ب)؛ تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران؛ جلد سوم؛ انتشارات دانشگاه تهران، 1376
170) مدني پور، علي؛ تهران ظهور يك كلان شهر؛ ترجمه حميد زرآزوند؛ شركت پردازش و برنامه ريزي شهري؛ 1381
171) مستوفي الممالك، رضا؛ جغرافياي يزد: نقش و عملكرد پديده هاي طبيعي و انساني؛ يزد نگين كوير: مجموعه اطلاعات و راهنماي سياحتي؛ استانداري يزد؛ نشر انجمن كتابخانه هاي عمومي يزد؛ 1375
172) مستوفي بافقي، محمد مفيد؛ جلد اول؛ به كوشش ايرج افشار؛ كتابفروشي اسدي؛ 1342
173) مستوفي بافقي، محمد مفيد؛ جلد سوم بخش دوم؛ به كوشش ايرج افشار؛ انتشارات اساطير؛ 1385
174) مسرت، حسين (الف)؛ يزد معماي كوير؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 169؛ چهارشنبه 21 تير 1385
175) مسرت، حسين (ب)؛ محله سلطان شيخداد؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 177؛ سه شنبه 24 مرداد 1385
176) مسرت، حسين؛ استان يزد در نيم نگاه؛ گاهنامه يزدا؛ شماره 8؛ مرداد 1386
177) مسرت، حسين؛ يزد يادگار تاريخ؛ انجمن كتابخانه هاي عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان يزد و انتشارات يزد؛ 1376
178) مشكور، محمد جواد؛ جغرافياي تاريخي ايران باستان؛ دنياي كتاب؛ 1371
179) مشهدي زاده دهاقاني، ناصر؛ تحليلي از ويژگي هاي برنامه ريزي شهري در ايران؛ دانشگاه علم و صنعت ايران؛ 1374
180) معصوم، جلال؛ شهر نشيني؛ فرصت ها و تهديد ها؛ ماهنامه شهرداري ها؛ شماره 54؛ آبان 1382
181) معماري سنتي آيينه زندگي ايده آل: تاثيرات ساخت و ساز هاي مدرن بر معماري ايراني - 2؛ روزنامه كيهان؛ شماره 18983؛ سه شنبه دهم دي ماه 1386
182) معماريان، غلام حسين؛ آشنايي با معماري مسكوني ايران: گونه شناسي درون گرا؛ انتشارات سروش دانش؛ چاپ چهارم؛ بهار 1386
183) معين آبادي، حسين؛ سنت و تجدد در انقلاب مشروطه؛ اطلاعات سياسي اقتصادي؛ شماره 230 - 227؛ مرداد - آبان 1385
184) معين، محمد؛ فرهنگ فارسي يك جلدي؛ نشر سرايش؛ 1381
185) مكي، حسين؛ ديوان فرخي يزدي؛ موسسه انتشارات امير كبير؛ 1369
186) ممفورد، لوييز؛ مدنيت و جامعه مدني در بستر تاريخ؛ ترجمه احمد عظيمي بلوريان؛ موسسه خدمات فرهنگي رسا؛ 1381
187) منشي زاده، محمد باقر؛ خاطرات و يادداشت هاي پراكنده؛ انتشارات يزد؛ 1381
188) مهرشاهي، داريوش؛ بررسي علل پيدايش و اهميت زيارتگاه هاي زرتشتيان در يزد؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 56 و 57؛ بهار و تابستان 1379
189) مهر شاهي، داريوش؛ ديدگاهي نو درباره وجه تسميه كثه؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 16 و 17؛ پاييز و زمستان 1382
190) مير حسيني، محمد حسن؛ تاريخ يزد؛ يزد نگين كوير: مجموعه اطلاعات و راهنماي سياحتي؛ استانداري يزد؛ نشر انجمن كتابخانه هاي عمومي يزد؛ 1375
191) مير حسيني، محمد حسن؛ يزد از ظهور تا سقوط آل مظفر؛ روزنامه نداي يزد؛ شماره 420؛ دوشنبه 20 تير 1373
192) مير حسيني، محمد حسن؛ يزد از ظهور تا سقوط آل مظفر؛ روزنامه نداي يزد، شماره 419؛ دوشنبه 13 تير 1373
193) ناييني، محمد جعفر بن محمد حسين؛ جامع جعفري: تاريخ يزد در دوران نادري، زندي و عصر فتح علي شاه؛ به كوشش ايرج افشار؛ انتشارات انجمن آثار ملي؛ 1353
194) نامه وارده به قلم يزدي الاصل؛ روزنامه ملك؛ شماره 824؛ 22 خرداد 1351
195) نظريان، اصغر؛ جغرافياي شهري ايران؛ انتشارات دانشگاه پيام نور؛ 1377
196) نقصان محمدي، محمد رضا؛ جلال حج فروش؛ تاثيرات طرح جامع يزد بر سازمان فضايي شهر؛ پايان نامه كارشناسي ارشد شهر سازي؛ دانشكده هنر هاي زيباي دانشگاه تهران؛ زمستان 1372
197) نقصان محمدي، محمد رضا؛ وحيد وحدت زاد؛ مروري بر تحولات شهر سازي يزد از سال 1300 شمسي؛ فصلنامه گنجينه يزد؛ شماره 24؛ بهار 1387
198) نهچيري، عبد الحسين؛ جغرافياي تاريخي شهر ها؛ انتشارات مدرسه؛ چاپ سوم؛ 1380
199) ورجاوند، پرويز؛ نگاهي به بافت كهن شهر يزد؛ فصلنامه فرهنگي پژوهشي فرهنگ يزد؛ شماره 21؛ زمستان 1383
200) وسوسه شهري شدن؛ روزنامه خاتم يزد؛ شماره 192؛ دوشنبه 13 شهريور 1385
201) هاشمي، فضل الله (ب)؛ حفظ زمين هاي كشاورزي و باغ ها در طرح ريزي كالبدي؛ مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي طرح ريزي كالبدي؛ مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري ايران؛ 1371
202) هاكس، مريت؛ ايران: افسانه و واقعيت؛ ترجمه محمد حسين نظري نژاد و محمد تقي اكبري و احمد نمايي؛ موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي؛ 1371
203) هال، ادوارد تي؛ بعد پنهان؛ ترجمه منوچهر طبيبيان؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1376
204) هدايت، محمود؛ عوامل تغيير ساختار در جهت بي هويتي روستا ها و شهر هاي كشور؛ مجموعه مقالات سمينار سياست هاي توسعه مسكن در ايران؛ جلد دوم؛ وزارت مسكن و شهر سازي؛ 1374
205) هوركاد، برنارد؛ ماري پير برتو؛ يخچال هاي سنتي فلات ايران؛ ترجمه ابو الحسن سروقد مقدم؛ فصلنامه تحقيقات جغرافيايي؛ شماره 37؛ تابستان 1374
206) يزدي، منوچهر؛ يزد شهر آرام خفته در كوير؛ مرواريد كوير؛ استانداري يزد؛ 1352
207) Bonine, Michael; Sustainable desert housing: From the dwelling to the desert community; Sustainable developement of desert communities; A regional symposium; UNDP; Iran; 2001
208) Calhoun, Craig; Donald Light; Siciology; Mc Graw-Hill; Inc; 1994
209) Golkar, Koroush; Sustainable urban design whithin desert - fringe cities; Sustainable developement of desert communities; A regional symposium; UNDP; Iran; 2001
210) Hough, Michael; City form and natural process; Routledge; Newyork; 1993
211) Khademzadeh, Mohammad Hassan; Continuity and charge in the city of Yazd; Iran architecture for changing societies; Umberto Allemandi & C; 2002