ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب آب نامه يزد - جلد 1 / نمايه جغرافيايي

كتاب آب نامه يزد - جلد 1

شناخت سرزمين

ديباچهفهرستواژه نامهنمايه انسانينمايه جغرافياييكتاب نامهديدگاه ها

نمايه جغرافيايي

آ

آباده 24 , 26
آب سگزه 43
آب ابر (قنات) 108
آب تفت 108
آبشاهي 115
آبشور 110 , 161
آب دهوك 108
آب يعقوبي 108
آب سلغر آباد 108
آب زارچ 108
آب محمود آباد 108
آب جديده 108 , 116
آتشكده يزدان 138
آدرشك (غار) 27
آريزوناي آمريكا 54
آسياب ريگ 150
آسفيج 45 , 98
آفريقا 96
آقا حسين (كوه) 83

ا

ابراهيم آباد 24 , 55 , 122 , 161
ابركوه 22 , 24 , 25 , 26 , 32 , 33 , 42 , 46 , 71 , 72 , 73 , 81 , 82 , 97 , 98 , 99 , 104 , 114 , 119 , 122 , 126 , 127 , 143 , 148 , 157 , 163 , 167 , 168 , 175 , 176 , 177
ابرند آباد 48 , 49 , 50 , 62 , 123
ابو سعيدي (باغ) 105
ابر و مباركه (قنات) 108
اتاق سفيد (غار) 27
احمد آباد 111 , 114 , 125
اردستان 21 , 22 , 70 , 71 , 144
اردكان 21 , 22 , 25 , 33 , 34 , 38 , 39 , 44 , 48 , 72 , 75 , 79 , 80 , 97 , 98 , 110 , 111 , 114 , 119 , 122 , 123 , 124 , 125 , 142 , 147 , 148 , 150 , 158
ارنان 27 , 98 , 100
ارموده 44
اردي (آبادي) 46
اروميه 69
اسلاميه 27 , 38 , 43 , 98
اسفند آباد ابركوه 44 , 99
اسفنجرد 160
اسحاق آباد 161
اشكذر 24 , 42 , 75 , 98 , 124 , 160 , 167 , 168
اشكفت (غار) 26 , 38
اُشتري 33
اصفهان 71 , 128 , 129 , 144 , 146 , 154 , 158
اعظم (رودخانه) 82
افشار (كارخانه) 118
اقليد 24 , 46
اله آباد 94 , 115 , 116 , 117 , 119
البرز 70
امير آباد (بهاباد) 98
امير چقماق 119
انار 22 , 87 , 104
انارك 73 , 74
انجير آوند 74
انبار ريگ 150
اهرستان 105
ايران مركزي 70
ايتاليا 53

ب

بافق 22 , 26 , 33 , 34 , 72 , 88 , 99 , 114 , 127 , 148
بافت 22 , 23
باغ خان 123
بامير 43
بادي گيري (رودخانه) 44
باغين رفسنجان 87
بازار 119
باغ ريگ 150
باغستان 99 , 169
باجگان 33 , 99
بحر هند 129
بختگان 70
بردستان 130
بفروييه 111 , 114
بند منار (كوه) 33
بن لخت (كوه) 33
بند ريگ 42 , 150
بنادك 43
بُن كر (رودخانه) 44 , 81
بند پايين 99
بندر آباد 119 , 125 , 168
بنادكوك 121
بنادك سادات 27 , 75 , 122
بوانات (كوه) 33 , 72 , 82 , 83
بوشهر 141
بوكن (رودخانه) 44
بهنام 160
بهره 104
بهاباد 22 , 23 , 26 , 34 , 45 , 72 , 92 , 93 , 97 , 99 , 122 , 147
بهروك (كوه) 27
بهادران 44 , 45 , 72 , 87 , 97 , 99 , 110
بيابان ريگ 150
بيداخويد 46 , 99
بياض 87
بيابان شور 92
بيابان يزد 92
بياذه 93
بينالود 70

پ

پارس (بيابان) 104 , 143
پشت ريگ 150
پشت بادام 23 , 34 , 93 , 100
پشتكوه 80 , 82 , 121
پشت خانعلي (محله) 119
پو (رودخانه) 53
پيشكوه 121

ت

تامهر 38 , 123
تاغستان 46 , 47 , 72 , 82 , 84
تابان (كارخانه) 118
ترك آباد 111
تركن آباد 161 , 162
تزرجان 27 , 35 , 36 , 37 , 43 , 75 , 101 , 121 , 122
تفت 23 , 26 , 37 , 43 , 72 , 75 , 76 , 86 , 99 , 109 , 111 , 114 , 115 , 122 , 123 , 130 , 131 , 134 , 136 , 137 , 142
تقي آباد 163 , 167 , 176
تل آهنگ 50
تل باغ كلانتري 50
تل باغ قنبر 50
تل بلندي 50
تل بلبل آباد 50 , 53
تل باغ خراشه 50
تل باغ خواجه 50 , 53
تل تغارگاه 50 , 53
تل چاگرگ 50
تل چل دختر 50
تل چار كيله 50
تل حسين غلوم 50
تل سر 50
تل سلطون 50
تل سيزده گردي 50 , 53
تل سبو كشي 50 , 53
تل ريگ 150
تل زيرگ 50
تل در اُمبار 50
تل غرغر آباد 50 , 53
تل عابد آباد 50 , 53
تل جوميون 50
تل كاسه 50
تل گل سرخي 50
تل كاروانسرا 50
تل گذره 50
تل لامالي 50
تل محله كنار 50
تل محله بيه 50
تل يادآرون 50
تل نرگسون 50
توتكي (شاخ نبات) 130
توده 160
تهران 112
تنگ چنار 44 , 99

ج

جبال (قهستان = عراق عجم) 144
جزموريان 70
جديده (قنات) 115
جعفر آباد بهاباد 99 , 161
جعفر آباد رستاق 168 , 172
جلال آباد دزك 119 , 125
جمال خانه (كلوت) 73
جنوب (كارخانه) 118
جوكان (كوه) 83
جنت آباد 160
جيرفت 70

چ

چادرملو 99
چاهك شهرياري 46 , 82
چاه افضل 74 , 75 , 99 , 123 , 125
چامتك 44 , 74 , 99
چادريا 131
چاه ريگ 150
چاه ترش 73
چار ده (چهار ده) 161 , 162
چاه بلاغ 126
چرخاب 44 , 122 , 124 , 125 , 130
چشمه رستم 23
چغارت 99
چك چك 44 , 74
چله خانه (غار) 27
چل گز (چاه) 118
چهل تپه 39

ح

حاجي آباد زرين 99
حاجي آباد گاريز 99
حاجي آباد نمك 110
حاجي آباد 111 , 125
حجت آباد 55 , 124
حسيني 122
حسن آباد 40 , 124
حسين آباد 111 , 125
حسين آباد رستاق 99
حسين آباد ضيايي 111
حوض گور 74
حوض بانو 110 , 124
حوض سلطان 70
حيدر آباد 44

خ

خانه خوره 46
خارزار ميبد (قنات) 57
خاكستر (غار) 27
خرانق 27 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 45 , 72 , 75 , 85 , 89 , 100 , 125
خراسان 54 , 71 , 94 , 140 , 143 , 144 , 145
خشك آباد 140 , 142 , 160
خليج فارس 69
خضر آباد 37 , 40 , 44 , 122
خوانسار 82 , 83
خويدك 96 , 100
خونزا 33 , 75
خور و بيابانك 22
خورميز (غار) 26
خور 144
خيبر 33 , 47
خيارك 161 , 162
خير آباد يزد 111 , 119 , 130

د

دامك علي آباد 100
دار الشفا 109 , 119
درياي نمك 21 , 22 , 32
دره زنجير 26
دره (غار) 27
دره گاهان 43 , 75
دربيد 74 , 100
درند 89
دره زرشك 46 , 100
درب رز 100
دره انجير 36 , 45 , 71 , 72 , 87 , 89 , 127 , 143
درياي عمان 69
دزك رستاق 161 , 168
دشت كوير 32 , 93 , 150
دشت لوت 97
دق جل خري (محل) 131
دون گاهون (غار) 27
دوكالي 89
دو دلويه (غار) 131 , 132
دولت آباد (قنات) 115
ده بالا 36 , 75 , 97 , 100 , 121 , 122
ده شير 22 , 23 , 26 , 45 , 46 , 72 , 84 , 100
ده عرب 24 , 46 , 126
ده چاه 100
دهشير كهنه 46
ديلُم 144

ر

راه ريگ 150
راور 144
رباطات 72
رحيم آباد 111
رحمت آباد 132
رستاق 39 , 44 , 51 , 52 , 55 , 56 , 57 , 63 , 78 , 111 , 116 , 119 , 123 , 124 , 125 , 149 , 152 , 159 , 161 , 165 , 166 , 169 , 174
رضواني (چاه) 161
رفسنجان 70 , 71
رود شور 92
رود بزان 84
رويدشت 128
ريگ اشكذر 143 , 150
ريگ بلند 143 , 150
ريگ رفسنجان 150
ريگ شتران 143 , 149 , 150
ريگ زرين 42 , 72 , 73 , 89 , 143 , 150
ريگ طبس 150
ريگ فيروزي 149
ريگ فهرج 149
ري 144
ريواسي (دشت) 100

ز

زاينده رود 129
زابل 144
زابلستان 156
زاگرس 70
زارو (غار) 27 , 132
زارخويد 46
زارچ 39 , 48 , 115 , 119 , 124
زرند كرمان 88
زرجو (عقدا) 100
زرجو 26 , 44
زرين 33 , 34 , 87 , 96 , 143
زرو 46
زريگان 72 , 88
زمرد (غار) 26 , 131 , 134 , 138
زواره 144
زين آباد صدري 160

س

ساغند 26 , 27 , 34 , 72 , 73 , 94 , 100
سانيچ 43 , 75 , 130
ساوه 144
سرو بالا 81
سريزد 110
سرچم 109
سرو (حوضه) 74
سرو عليا 81
سعيدي (كوه) 33
سلسبيل (قنات) 115 , 119
سمبادگان (رودخانه) 43 , 130
سمنان 140
سنگرد خرانق 100
سورك (كوه) 33 , 81
سوريان 83
سورنجان 160
سيستان و بلوچستان 140 , 144 , 156
سيرجان 23
سياه كوه 22 , 34 , 38 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 80 , 81 , 123 , 143

ش

شاه آباد 67 , 162
شاهزاده (مدرسه) 116
شرف آباد 161
شمس آباد عقدا 100
شمس آباد 39 , 55
شمسي 39 , 55 , 151 , 157 , 161 , 162 , 166 , 167 , 168 , 177 , 180 , 184
شمس آباد ميبد 55
شمس 72
شواز 47 , 104
شور صفار 111
شورابه 46
شور غربي 72 , 88
شورك 110 , 124 , 125
شور شرقي 72 , 88
شهر آباد ترك آباد 111
شهر بابك 70
شهداء 131 , 164
شيطور 100
شيركوه 22 , 25 , 26 , 27 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 43 , 44 , 72 , 73 , 75 , 76 , 78 , 79 , 81 , 84 , 95 , 96 , 109 , 122 , 130 , 143 , 150

ص

صحراي ريگ 150
صدر آباد ندوشن 101
صفرك (رودخانه) 44
صفاييه 119 , 123
صدر آباد 119 , 161

ط

طبس 23 , 92 , 128 , 144

ع

عبد الرحمن (ديه) 127
عبد القادريه (مدرسه) 109
عبد الله (آبراهه) 47
عربستان 96
عز آباد 119 , 161
عصر آباد 125 , 173
عظيم آباد 45
عقدا 21 , 22 , 26 , 33 , 38 , 44 , 74 , 75 , 81 , 101 , 144 , 150
علي آباد 43 , 75 , 125 , 143 , 167
علاء الدين (آب انبار) 166
علايي (كوه) 33
علي ها (رودخانه) 44
علي آباد ارنان 74 , 79
علي آباد تفت 74
علويه 80
علوي ابركوه 101
علي قلي بردستان 101
علي آباد چهل گزي 101
علي آباد رستاق 54 , 111 , 151 , 161 , 168 , 182
علي آباد پشتكوه 23 , 72 , 75 , 101

غ

غزنه 144
غوري 101

ف

فارس 71 , 141 , 144
فخر آباد 43 , 44 , 74 , 75 , 101 , 122
فرح آباد 45
فراغه 24 , 126
فراشاه 27
فلات مركزي ايران 21 , 32 , 95 , 146
فهرج 42 , 74 , 110 , 131 , 142 , 158 , 160 , 164
فهادان 119
فيض آباد 43 , 75 , 101
فيروز آباد 124

ق

قاين 144
قرقوم (سرخس) 69
قزوين 144
قطروم (دره) 72 , 88 , 101 , 127
قلعه كهنه 162
قم 21 , 22 , 144
قومس 144
قهستان 144

ك

كاسه رود 46
كابل 144
كال ترش او 147
كاشان 21 , 22 , 146 , 154
كثه 104 , 144
كثنويه (كهنو) 48
كذاب 101
كرد آباد 46
كرخنگان 82 , 101
كُربُنو (چشمه) 127
كري 144
كلمرد 23
كلمرد خراسان 23
كفتار (غار) 27
كوه اعلاء 47
كوير كاشان 70
كرمان 33 , 71 , 87 , 92 , 128 , 129 , 141 , 144
كوير لوت 32 , 45 , 70 , 72 , 92
كوير مركزي 70 , 71 , 72 , 89 , 140
كوير سياه كوه 36 , 43 , 44 , 79 , 89
كوه ريگ 150
كوچ (آبادي) 161 , 162
كوير اردكان 22
كوهنبان 23 , 33 , 88 , 144
كوير نمك 23 , 25 , 82
كوه سفيد 83

گ

گاوخوني 22 , 32 , 70 , 71 , 72 , 73 , 82 , 84 , 91 , 128 , 129
گازرگاه 119
گاشار 82
گردفرامرز 48 , 49 , 119
گفتر (غار) 27
گلويك (آبراهه) 46 , 47
گنبد عالي 167

ل

لار (سد) 140
لابيد شير محمد (غار) 27
لابيد حبيبيان (غار) 27
لوت بهاباد 92

م

ماركايبو 53
مازندران (دريا) 69
مجومرد 54 , 111 , 151 , 160 , 168 , 170 , 181
محمد آباد 39 , 55 , 57 , 65 , 80 , 181
محموديه 110
محمود آباد 115 , 119
محمودي 111
محمد آباد يزد 97 , 101 , 102
مذوار (چشمه) 38 , 85 , 123 , 129
مروست 22 , 25 , 26 , 32 , 33 , 40 , 46 , 72 , 73 , 83 , 101 , 130 , 131
مرازون 45
مريم آباد 38 , 119
مزرعه اناركي 125
مزرعه آقا (خرانق) 102
مزرعه آخوند 102
مزرعه آقا 89
مزرعه آ محسن 102
مزرعه شور (مهريز) 110 , 124
مزرعه خان 161 , 162 , 165
مزرعه صدري 48
مزرعه كلانتر 40 , 110 , 125
مزرعه نو عقدا 102
مزيجان 82 , 83
مسجد ريگ 150 , 161 , 181
مشير آباد 45
مصلي عتيق 109
مغستان (غار) 27 , 101
مفازه 146
ملك آباد 161 , 162 , 165
منشاد 27 , 36 , 43 , 75 , 96 , 102 , 121 , 122
مهدي آباد 45
مهارلو 70
مهريز 23 , 24 , 26 , 27 , 37 , 38 , 40 , 43 , 44 , 48 , 72 , 74 , 75 , 77 , 85 , 101 , 105 , 109 , 114 , 122 , 123 , 124 , 129 , 142 , 148
مهريجان 22
مهر آباد 44 , 46 , 67 , 157 , 163 , 167 , 168 , 175 , 176 , 177
ميبد 21 , 22 , 24 , 39 , 40 , 42 , 44 , 48 , 55 , 56 , 57 , 67 , 75 , 78 , 80 , 85 , 86 , 90 , 98 , 102 , 104 , 105 , 110 , 111 , 114 , 119 , 123 , 124 , 148 , 158

ن

نايين شرقي 74
نايين غربي 74
نايين 21 , 22 , 23 , 73 , 104 , 144
نباتي (غار) 26 , 38
ندوشن 44 , 72 , 74 , 75 , 80 , 86 , 102
نرماشير 144
نصر آباد پشتكوه 102
نصر آباد 26 , 43 , 75
نصرت آباد 124
نصيري 109
نفس القريه (قنات) 130
نوق 88
نوروزي (رودخانه) 44
نهر مسيح 83
نير پشتكوه 102
نير 27 , 45 , 46 , 72 , 82 , 84 , 97 , 130

و

ونزوئلا 53

ه

هامانه (غار) 27
هاماند (كوه) 33
هامون هيرمند 69
هامون جزموريان 70
هدش 43
هراورجان 40
هرات 25 , 26 , 32 , 33 , 40 , 46 , 72 , 82 , 102 , 122 , 130
هرمزگان 140
هفتهر 81
هلند 54
همدان 140 , 141
همت آباد رستاق 111 , 119 , 161
هنزاء 27 , 43
هِنشك 46
هوموره (غار) 27

ي

يخاب 22
يزدان (اشكفت) 104
يزدباف (كارخانه) 118
يعقوبي (قنات) 115