ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب هنر نساجي در يزد / فهرست

كتاب هنر نساجي در يزد

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

ديباچه سخن 1
فصل اول: تاريخ نساجي يزد در دوره هاي قبل و بعد از اسلام 5
تاريخ نساجي 7
تاريخ نساجي در شهر يزد 11
دوران قبل از سلام 16
دوره ماد ها 17
دوره هخامنشيان 18
دوره اشكاني 21
دوره ساساني 21
عصر ساساني، نخستين هسته تجاري شهر يزد 24
سير تحولات نساجي يزد در دوره هاي مختلف اسلامي 27
دوره صفوي 35
هنرمندان نقشبند يزدي در عهد صفوي 39
خواجه غياث الدين علي نقشبند يزدي 39
شرفه 51
صالحه 52
خواجه غياث الدين محمد حافظ رازي 54
معز الدين 54
استاد عبد الله 55
استاد حسين 56
محمد طاهر 57
مجد الدين همگر 58
سيف الدين محمد نقشبند 58
عطاء الله نقشبند 59
فرمان مسجد جامع 86
بازخواني متن كتيبه 86
فصل دوم: كارگاه ها و دستگاه هاي بافندگي 89
تعريف صنايع دستي 91
تكنيكي شدن دستگاه بافندگي 95
طرز كار ماشين بافندگي 97
اجزاي تشكيل دهنده دستگاه بافندگي سنتي 98
مراحل بافت منسوجات دستباف 101
مكانيزم تشكيل دهنده ژاكارد 105
ميزان توليد 106
تقسيم دستگاه هاي بافندگي سنتي به لحاظ ميزان كارآيي 107
تقسيم دستگاه هاي بافندگي سنتي به لحاظ وضعيت قرار گرفتن بافنده 109
كارگاه هاي شعربافي 112
كارگاه هاي بافندگي كوچك 112
پراكندگي كارگاه هاي شعربافي 113
كليات بافندگي در گذشته و حال 113
بافندگي و ماشين بافندگي 116
اصول معماري كارگاه هاي بافندگي 116
فصل سوم: الياف 121
الياف 123
پنبه 124
تاريخچه كشت پنبه در ايران و اهميت اقتصادي و اجتماعي آن 126
ريسندگي نخ هاي پنبه اي 127
روش سنتي تصفيه پنبه در يزد 128
روش تبديل الياف پنبه به نخ به طريقه سنتي 130
حلاجي با استفاده از كمان 130
مُشته 132
نحوه عمل حلاج 132
پلته يا فتيله كردن پنبه 133
ريسندگي به وسيله چرخ دستي 134
شرح ساختماني چرخ دستي 134
نحوه عمل 135
تهيه كردن كلاف به وسيله چرخ دومي بركن 136
پشم 137
اصول پشم چيني گوسفندان 138
كاركرد محل پشم چيني 138
دام 139
مواردي كه در نحوه جمع آوري و نگه داري پشم بايد رعايت كرد 139
وسايل كار پشم چيني 140
دوكارد 140
يزد و پشم ريسي 142
شستن پشم 144
شستشوي پشم بر روي گوسفند در يزد 146
شستن حيوان زير آبشار يا شرنگاه 148
كتان 148
ابريشم 149
الياف ابريشم 151
ساختمان شيميايي ابريشم 152
صمغ گيري ابريشم 152
طرز مراقبت و نگه داري از پارچه هاي ابريشمي و پشمي 153
طرق لكه گيري پارچه هاي پشمي و ابريشمي 154
تاريخچه رنگرزي 155
رنگرزي سنتي 159
رنگ هاي گياهي 161
رنگ حيواني 173
طريقه جمع آوري قرمز دانه 175
رنگ هاي شيميايي 176
دكان هاي رنگرزي 178
فصل چهارم: دستباف ها 185
دست بافت ها 187
ايجاد نقش در منسوجات سنتي 187
ايجاد نقش در مرحله بافت 187
ايجاد نقش به وسيله چاپ بعد از بافت 188
ايجاد نقش قبل از بافت 189
انواع منسوجات سنتي يزد 189
ترمه 190
بافت ترمه 198
بررسي عناصر به كار رفته در ترمه 202
تاثير رنگ ها در ترمه 202
جايگاه رنگ در ترمه 203
نقش سرو و بار معنايي آن 208
اصل سرو 210
بته جقه، سرو خميده 212
تاريخچه پيدايش بته جقه 216
هنر هاي قبل از اسلام 216
هنر هاي بعد از اسلام 218
انواع ترمه 222
نگه داري ترمه 224
مسايل و مشكلات ترمه بافي در يزد 224
عدم حمايت و تشويق 225
كمبود مواد اوليه 225
گراني قيمت توليدات و كاهش تقاضا 226
كهنگي ابزار كار و نداشتن سرمايه لازم 226
فقدان تبليغات كافي و صحيح 227
زري بافي 227
توليد زري 232
پارچه قلمكار 236
احرامي 241
دارايي يا ايكات 242
مراحل توليد دارايي در يزد 248
ايجاد نقش در دارايي بافي و احرامي بافي 253
مراحل كار بافندگي 253
مراحل كار احرامي بافي 254
ريسندگي 254
رنگرزي 254
چله پيچي يا كار توني 255
طراحي يا پياده كردن نقشه بر روي دستگاه بافندگي 257
آماده كردن نخ هاي پود براي بافندگي 257
بافندگي 258
اعمال اصلي اي كه بافنده هنگام بافت انجام مي دهد 258
اعمال فرعي اي كه بافنده در حين كار به آن ها نظارت دارد 258
مراحل كار دارايي بافي 259
ريسندگي 259
چله پيچي و رنگرزي 260
طراحي يا پياده كردن نقشه بافت بر روي دستگاه بافندگي 262
آماده سازي پود 263
بافندگي 263
ايجاد نقش در احرامي بافي 263
ايجاد نقش در دارايي بافي 264
نقوش در احرامي و دارايي 264
نقوش احرامي 264
نقوش دارايي 266
ريشه يابي نقوش 267
نقش چليپا 267
اجزاي تشكيل دهنده دستگاه بافندگي دارايي و احرامي 271
ابداعات نو در دارايي بافي 277
ابداعات نو در احرامي بافي 278
ساير منسوجات سنتي يزد 279
پتو 279
روتختي 280
رويه لحاف 280
شال 281
پلاس 281
سفره 282
شمد 282
جيم 283
كرباس 283
قناويز 284
روفرشي 284
دنداني 285
بقچه، لنگ، كيسه حمام 285
پرده بافي 287
اُرمك 287
چادرشب 288
ويژگي هاي يك چادرشب در گذشته 290
دستمال يزدي 291
دستمال مرسريزه 292
فصل پنجم: هنرمندان نساج 307
معرفي نساجان معاصر 310
سيد علي ميرجليلي در محله پشت باغ 311
حاج ميرزا محمد كاظمي 311
حاج عبد الحسين وطني 311
عزيز الله قدير زاده 312
خليل خجسته 313
رمضان رضايي 314
حسين علي هراتي 314
محمد رضا دهقان منشادي 315
عبد الحسين شريف ترك 315
غضنفر ملك ثابت 316
محمد علي وطن پور 316
غلام صنعتي 316
حكايت 318
كتاب نامه 319