ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري / فهرست

كتاب سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري

بررسي عمومي ژئومورفولوژي، پدولوژي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

فهرست نوشته هاي كتاب

پيشگفتار 10
مقدمه 11
قسمت اول: بررسي عمومي شرايط طبيعي 13
فصل اول: موقعيت عمومي فلات ايران و استان يزد 15
اوضاع طبيعي فلات ايران به طور عموم (خلاصه اي از ژئولوژي، ژئومورفولوژي، شرايط آب و هوايي و منابع طبيعي) 15
اوضاع طبيعي استان يزد به طور عموم 24
موقعيت جغرافيايي استان يزد 24
موقعيت ژئومورفولوژي استان يزد 26
موقعيت زمين شناسي استان يزد 30
شرايط آب و هوايي استان يزد 33
سيستم سكني گزيدن روستايي در رابطه با شرايط مورفولوژي استان يزد 40
فصل دوم: بررسي ها و ارزيابي هاي صحرايي از موقعيت عمومي منابع طبيعي حوزه هاي مختلف استان يزد 43
دشت يزد - اردكان به عنوان مدلي براي ساير بركه هاي فلات مركزي ايران 43
موقعيت دشت يزد - اردكان در حال حاضر 46
بحث و نتيجه گيري از وضع موجود 50
حوزه يزد - شير كوه - كفه ابرقو 57
حوزه كوير نمك اردكان - عقدا - سرو عليا- ندوشن - باطلاق گاوخوني 61
حوزه دشت يزد - كفه بافق - منطقه شيطور - دشت بهاباد 65
حوزه بهاباد - كوير ساغند - خرانق تا دشت يزد - اردكان 70
حوزه ساغند - رباط پشت بادام تا دشت كوير 75
حوزه كوير نمك اردكان - كوير زرين تا ساغند 78
حوزه يزد - مهريز - انار - شهر بابك - هرات و مروست 82
حوزه دشت بهادران - كالمند - ارنان - نير - سانيج و سخويد تا تفت 87
قسمت دوم: بررسي عمومي منابع خاك استان يزد 91
فصل سوم: شناخت عمومي خاك هاي استان يزد از نظر مورفولوژي 93
شرايط عمومي 93
چگونگي تشكيل و تكامل خاك هاي استان يزد 95
انواع اصلي خاك هاي استان يزد 97
فصل چهارم: مشخصات و قابليت بهره برداري از خاك هاي استان يزد 108
مشخصات عمومي خاك هاي استان يزد 108
بهره برداري كشاورزي از خاك هاي استان يزد 113
خلاصه اي از موقعيت كشاورزي و توصيه ها و پيشنهادات در ارتباط با منابع خاك و آب استان يزد 118
فصل پنجم: شوري اراضي استان يزد و راه پيشگيري از آن 127
بررسي عمومي شوري و شورزاري در استان يزد 127
حركت نمك در استان يزد 128
منشاء نمك در استان يزد 128
انواع مهم نمك در استان يزد 129
عوامل شور كننده منابع خاك استان يزد 131
رسوبات نئوژن 133
باطلاق ها يا كوير هاي نمك 133
باد و طوفان 134
آب هاي جاري هر چند ناچيز سطحي و باران 134
گنبد هاي نمك 135
لايه هاي نمك مدفون در اعماق پروفيل 136
آب هاي زير زميني عميق 136
علل شور شدن اراضي زير كشت استان يزد 137
وجود نمك هاي محلول در قشر خاكي 137
وجود لايه هاي حامل نمك يا كلوخه هاي نمك در قشر سطحي خاك 139
نمك هاي محلول در آب آبياري 139
آب زير زميني سطحي 141
جنس خاك از نظر نفوذ پذيري و قابليت زهكشي 142
افزايش تبخير سطحي با به كار بستن روش هاي غلط در امر بهره برداري 142
اصلاح خاك هاي شور و پيشگيري از شور شدن اراضي در استان يزد 143
ارزيابي درجه شوري اراضي 144
شناخت منشاء شوري 146
دفع شوري خاك قبل از آغاز بهره برداري 147
پيشگيري از بروز شوري ثانويه اراضي تحت كشت 155
فصل ششم: فرسايش اراضي در استان يزد 161
بررسي عمومي فرسايش خاك در استان يزد 161
فرسايش بادي در استان يزد 162
نقل و انتقال ذرات خاكي به وسيله باد 168
اثرات باد از نظر مورفولوژي 173
منشاء شن هاي روان 180
فرسايش آبي در استان يزد 190
جلو گيري از فرسايش خاك در استان يزد 193
حفاظت از پوشش گياهي 195
احياي پوشش گياهي 198
قسمت سوم: بررسي عمومي منابع آب استان يزد 203
فصل هفتم: منابع تامين آب استان يزد 205
بررسي عمومي تغذيه و تخليه آب هاي زير زميني استان يزد 205
ارزيابي و محاسبه تقريبي كل بيلان آبي استان يزد 216
حوزه 1 (حوزه كوهستاني مرتفع) 217
حوزه 2 (حوزه كوهستاني تا نيمه كوهستاني) 218
حوزه 3 (حوزه جلگه اي مرتفع - جلگه اي) 219
محاسبه تقريبي بيلان آبي سه حوزه مختلف استان يزد 221
محاسبه تقريبي كل بيلان آبي استان يزد 222
محاسبه تقريبي كل ذخاير آب زير زميني دشت يزد - اردكان 223
بهره برداري از منابع آب در استان يزد 225
قنات به عنوان مناسب ترين سيستم آبياري و آب رساني در استان يزد 230
فصل هشتم: شوري منابع آب زير زميني استان يزد و علل آن 247
شوري آب در استان يزد به طور عموم 247
عوامل شور كننده آب هاي زير زميني استان يزد 247
كاهش تدريجي ذخاير آب زير زميني 250
بالا رفتن تبخير سطحي باطلاق ها يا كوير هاي نمك 252
وجود سفره هاي آب شور زير زميني عميق 235
وجود رسوبات حامل نمك 254
وجود گنبد هاي نمك 255
تشكيل تدريجي سفره هاي آب شور زير زميني سطحي 255
گسترش تدريجي آب هاي شور كوير ها يا باطلاق هاي نمك 259
فصل نهم: برآورد نياز آبي اراضي زير كشت استان يزد 263
بررسي از طريق كنترل پريودي رطوبت ذخيره در اراضي آيش 265
بررسي از طريق كنترل پريودي رطوبت ذخيره زير پوشش گياهان كويري 273
بررسي از طريق كنترل روي ميزان آب آبياري مصرفي متداول در استان يزد و همين طور اجراي طرح آزمايشي 283
فصل دهم: پيشنهادات ساده در امر صرفه جويي و حفاظت از آب در استان يزد 293
جلو گيري از تبخير 293
كشت گياهان كم مصرف آب 295
جلو گيري از نفوذ بيهوده آب هاي در دست بهره برداري به اعماق سطحي زمين 297
به كار بردن سيستم هاي صحيح آبياري 300
محدود ساختن حفر چاه ها و گسترش و احياي قنوات در استان يزد 300
برگشت مجدد آب آبياري اضافي به سيستم آبياري و كنترل سفره هاي آب شور 302
جلو گيري از هرز رفتن احتمالي آب هاي ناچيز سطحي، به خصوص سيلاب و غيره 306
فصل يازدهم: كيفيت منابع آب استان يزد 309
بررسي عمومي روي مشخصات شيميايي آب هاي استان يزد 309
ارزيابي روي كيفيت آب استان يزد از نظر مصارف شهري 315
ارزيابي روي كيفيت آب استان يزد از نظر بهره برداري كشاورزي 323
روش كار 341
منابع علمي 347
نقشه هاي عمومي منابع طبيعي استان يزد 350

فهرست نقشه هاي ته كتاب

نقشه موقعيت عمومي ژئومورفولوژي استان يزد 351
نقشه عمومي زمين شناسي استان يزد 352
نقشه عمومي خاك هاي استان يزد 353
نقشه عمومي ارزيابي اراضي استان يزد 354
نقشه عمومي شوري اراضي استان يزد 355
نقشه ارزيابي عمومي كميت منابع آبي حوضه هاي آبريز استان يزد 356
نقشه ارزيابي عمومي كيفيت منابع آبي حوضه هاي آبريز استان يزد 357
نقشه ارزيابي پيشنهادي در امر بهره برداري و حفاظت از منابع آبي حوضه هاي آبريز استان يزد 358
نقشه عمومي تراكم پوششي گياهي (گياهان كويري) استان يزد 359
نقشه عمومي ارزيابي مراتع استان يزد 360
نقشه ارزيابي پيشنهادي در امر بهره برداري مرتعي و حفاظت و احياي پوشش گياهي استان يزد 361