ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب اسناد يزد در دوره مشروطيت / كتاب نامه

كتاب اسناد يزد در دوره مشروطيت

(ادوار دوم تا پنجم مجلس شوراي ملي)

ديباچهفهرستنمايه انسانينمايه هاي ديگركتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) آيتي، عبد الحسين؛ تاريخ يزد؛ يزد، گلبهار، 1317
2) احمد زاده، مير حواس؛ نقش بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران با تكيه بر تهران، آذربايجان، يزد و بوشهر؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه شهيد بهشتي، 1384
3) اوشيدري، جهانگير؛ تاريخ پهلوي و زرتشتيان؛ تهران، هوخت، 1355
4) افشار، ايرج؛ يزد نامه، جلد 1؛ تهران، فرهنگ ايران زمين، 1371
5) اميني، تورج؛ اسنادي از زرتشتيان معاصر ايران؛ تهران، پژوهشكده اسناد سازمان اسناد ملي ايران،1380
6) بامداد، مهدي؛ شرح حال رجال ايران در قرن 12، 13 و 14 هجري؛ تهران، زوار، {1371}
7) بلاغي، عبد الحجه؛ انساب خاندان هاي مردم نايين؛ {تهران}، چاپخانه سپهر، 1328
8) بهار، محمد تقي (ملك الشعرا)؛ تاريخ احزاب سياسي ايران، جلد 1؛ تهران، امير كبير، 1371
9) {تبريز نيا، حسين}؛ علل ناپايداري احزاب سياسي در ايران، با مقدمه علي باقري؛ تهران، مركز نشر بين الملل، 1370
10) تشكري بافقي، علي اكبر؛ مشروطيت در يزد: از ورود انديشه نوين تا كودتاي سيد ضياء الدين طباطبايي (1299 - 1285 ه.ش)؛ تهران، مركز يزد شناسي، 1377
11) حسيني تهراني، مرتضي؛ اصول علم ماليه و قوانين ماليه و قوانين مالي ايران؛ {تهران؟}، 1334
12) حسيني موسي، زهرا؛ شهر بابك، سرزمين فيروزه؛ كرمان، مركز كرمان شناسي، 1381
13) رجبي، محمد حسن؛ علماي مجاهد؛ تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1382
14) رضوي، محمد؛ خاطرات وكيل التوليه (ميرزا محمد رضوي)، به كوشش علي اكبر تشكري بافقي؛ تهران، سخن، 1388
15) ركن زاده آدميت، محمد حسين؛ فارس و جنگ بين المللي، با مقدمه دكتر جواد سلماس زاده، جلد 2؛ تهران، نشر اقبال، 1370
16) روزنامه سفينه نجات، سال اول، شماره 6، 6 ذي الحجه 1325 ه.ق
17) روزنامه صور اسرافيل، شماره 17، مورخ پنجشنبه 14 شوال 1325 ه.ق
18) سايكس، سر پرسي؛ تاريخ ايران، ترجمه محمد تقي فخر داعي گيلاني، جلد 2؛ تهران، افسون، 1379
19) ستاريان، بيات؛ نقش زرتشتيان در انقلاب مشروطيت ايران؛ نشريه رشد آموزشي تاريخ، شماره 16، دوره ششم، 1383
20) سپهري اردكاني، علي؛ نگاهي به تاريخ اردكان، جلد 1؛ كانون كتاب ولي عصر -عج- اردكان، 1364
21) سجادي ناييني، مهدي؛ بلده طيبه؛ اصفهان، كانون پژوهش، 1379
22) شاپوريان، عنايت الله؛ بيست و پنج سده ماليات؛ {تهران، چاپ خانه وزارت اطلاعات، 1350}
23) شريف كاشاني، محمد مهدي؛ واقعات اتفاقيه در روزگار، جلد 1، به كوشش منصور اتحاديه و سيروس سعدونديان؛ تهران، نشر تاريخ، 1362
24) شهمردان، رشيد؛ فرزانگان زرتشتي؛ بمبئي، سازمان جوانان زرتشتي بمبئي، 1330
25) صفايي، ابراهيم؛ سليمان ميرزا؛ {تهران}، چاپ شرق، {1349}
26) عابدي اردكاني، محمد؛ محمد حسن ميرحسيني؛ انقلاب اسلامي در يزد، جلد 1؛ تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1387
27) عاقلي، باقر؛ شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران، جلد 2؛ تهران، نشر گفتار، نشر علم، 1380
28) فخيمي، فرزاد، تحولات سازمان هاي دولتي ايران از مشروطيت تا امروز؛ تهران، نشر فرهنگي زند، 1373
29) فراهاني، حسين؛ روز شمار تاريخ معاصر ايران: سوم اسفند 1299 - 1300 ه.ش، جلد 1؛ تهران، موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1385
30) فرهنگ المعجم الوسيط (عربي - فارسي)؛ تهران، اسلامي، 1389
31) فرهنگ بزرگ سخن، به سرپرستي حسن انوري؛ تهران، سخن، 1381
32) فرهنگ فارسي دكتر معين؛ تهران، امير كبير، 1343
33) فرهنگ فارسي عميد؛ تهران، امير كبير، 1374
34) فرهنگ قهرماني، عطاء الله؛ اسامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24 قانون گذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دوره تقنينيه؛ تهران، مجلس، {1356}
35) فرهنگ ناموران معاصر ايران؛ دفتر ادبيات انقلاب اسلامي؛ تهران، سوره مهر (حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي)، 1384
36) قطبي، بهروز؛ اسناد جنگ جهاني اول در ايران؛ تهران، نشر قرن، 1370
37) كاظميني، محمد؛ دانش نامه مشاهير يزد، جلد 1؛ يزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان يزد، بنياد فرهنگي پژوهشي ريحانة الرسول، 1382
38) كحال زاده، ابو القاسم؛ ديده و شنيده ها: خاطرات ميرزا ابو القاسم كحال زاده، به كوشش مرتضي كامران؛ تهران، البرز، 1370
39) لغت نامه دهخدا، چاپ دوم از دوره جديد؛ تهران، دانشگاه تهران، 1377
40) مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاري مجلس شوراي ملي؛ {تهران، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شوراي ملي، 1318}
41) محمدي، غلامرضا؛ حسين مسرت؛ شاعر لب دوخته: زندگي و مبارزات فرخي يزدي؛ يزد، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان يزد، 1378
42) مدرسي، محمد كاظم؛ محمد كاظميني؛ مفاخر يزد: ويژه عالمان ديني؛ يزد، بنياد فرهنگي پژوهشي ريحانة الرسول، 1381
43) مدرسي، يحيي؛ حسين سامعي؛ زهرا صفوي مبرهن؛ فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار: قشون و نظميه؛ تهران، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1380
44) مستوفي، عبد الله؛ شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه، جلد 2؛ تهران، علمي، 1324
45) مسرت، حسين؛ مطبوعات يزد در مشروطيت؛ نامواره دكتر محمود افشار؛ تهران، موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، 1368
46) مظفر مقام، احمد؛ اسنادي از مكاتبات ميرزا حسن رشيديه، موسس مدارس نوين به مجلس شوراي ملي؛ پيام بهارستان، دوره دوم، سال اول، شماره 3، بهار 1388
47) مظفر مقام، احمد؛ نقش شيخ محمد حسن شيخ الاسلام در ايجاد مدارس نوين تهران؛ پيام بهارستان: نشريه داخلي كتاب خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، سال سوم، شماره 29، آبان 1382
48) مير حسيني، محمد حسن؛ سير تحولات سياسي و اجتماعي يزد در دوران مشروطه؛ گنجينه اسناد: فصل نامه تحقيقات تاريخي و مطالعات آرشيوي، سال هفدهم، شماره 66، تابستان 1386
49) نواب، يحيي؛ فتنه استاد محمد بنا در يزد؛ يزد نامه، جلد 1؛ تهران، فرهنگ ايران زمين، 1371
50) يكتايي، مجيد؛ تاريخ دارايي ايران؛ تهران، كتاب فروشي دهخدا، 1352