ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب شيركوه، شير كوير / فهرست

كتاب شيركوه، شير كوير

ديباچهفهرستفهرست عكس هاكتاب نامهديدگاه ها

فهرست

شعر شيركوه 3
فهرست 4
درباره مولف 6
فصل اول 8
مقدمه 9
هدف 11
يزد در تاريخ 12
زمين شناسي استان يزد 16
موقعيت جغرافيايي 19
تقسيمات جغرافيايي كوه هاي استان 20
منطقه پيشكوه 22
منطقه پشتكوه 22
منطقه ميان كوه 22
محيط زيست و منابع طبيعي 24
آب و هوا 31
فصل دوم 33
كوه و كوه نوردي 34
تاريخچه كوه نوردي استان يزد 39
فعاليت بانوان در هيات كوه نوردي 49
پيشكسوتان كوه نوردي يزد 53
علي اصغر آيتي زاده 54
عباس مهرآوران 55
ولي يزدي زاده خليلي 56
ضياء الدين كسمايي 57
سيد محمد مذهبي 58
مهدي فرهنگ نژاد 59
علي رضا آرامي 60
منطقه بندي سلسله شيركوه 61
موقعيت منطقه اصلي يا منطقه دوم شيركوه 62
روستا هاي اطراف منطقه اصلي شيركوه 64
روستاي ده بالا 64
روستاي سانيج 66
چشمه هاي منطقه قله اصلي شيركوه 68
چشمه شغن 69
چشمه دره بيدان 69
چشمه لا گردو پايين 69
چشمه بيد كبكان 69
چشمه صيادي 70
چشمه آب پيازي 70
چشمه آب خواجه 70
چشمه آب مزرعه 70
چشمه آب زرده 70
زمان هاي صعود به شيركوه 71
صعود بهاره 71
صعود تابستانه 71
صعود پاييزه 72
صعود زمستانه 73
تقسيم بندي راه هاي صعود به قله اصلي شيركوه 74
مسير هاي روستاي ده بالا 74
مسير هاي روستاي سانيج 74
دره هاي منتهي به قله اصلي شيركوه 76
دره هاي منطقه ده بالا، جناح شرقي 76
دره آشنايي 76
دره تيره افتخاري يا دار شادي 77
دره كل كوت 78
دره گردوي پايين 78
دره بيدان 78
دره شغن 79
دره گردنه ملا حاجي 79
دره بيد كبكان 81
دره انجير 81
دره بيد سرخ 82
دره سرگون 85
دره گردوي بالا 85
دره آريز، كوچه آريز يا دره نجيب 86
دره يا شكاف برابر 86
دره تنوره بزرگ 87
دره تنوره كوچك يك 87
دره تنوره كوچك دو 87
دره نري دان 88
دره بيد لنگ 90
دره خر 90
دره كناري پايين 90
دره كنار زن و مرد 91
دره ميان 91
دره كناري بالا 92
دره تنگ 92
دره يخچال يا برف چال 92
دره مور شاه قاسم 94
دره پيازي 94
دره گز بيز 95
دره سوسن 95
دره گل بنه 95
دره آشستان 96
دره بردستان 96
دره مور پهن 97
دره هاي جناح غربي 97
دره راه 99
دره سنگدان 100
دره پيازي 100
دره ابولي 100
دره پي واله سنگ 102
دره گز بيد 102
دره شلغمونه 102
دره استخر ها 103
دره پونه 103
دره خله يا خالي 103
دره راست 104
دره خشك يا لا خشك 106
دره زرد يا لا زرد 106
دره خرس يا لا خرس 106
دره آلبالو 107
دره پونه سانيجي 107
دره لندر 107
دره شورنه 110
دره، شكاف يا درز راچينه يا دره پلكاني 110
دره رناسك 111
دره زندان 111
پناهگاه ها و غار ها 113
پناهگاه ها 113
غار ها 116
پوشش گياهي 118
كشاورزي روي شيركوه 118
كار هاي تحقيقاتي 118
حيوانات وحشي 120
افسانه محلي 120
حوادث انساني 121
فصل سوم 123
كمك هاي اوليه در صدمات شايع در كوه نوردي 124
پيچ خوردگي 125
در رفتگي 125
جسم خارجي در گوش 126
نيش حشرات 126
مار گزيدگي 127
سرما زدگي و يخ زدگي 128
گرما زدگي 130
خستگي و رفع خستگي 131
تغذيه 135
جدول انرژي، عناصر و ويتامين هاي مواد غذايي 139
گرم كردن بدن 144
گرم كردن بدن در كوه 145
كاهش حرارت يا سرد كردن بدن 146
قطب نما و نقشه خواني 147
جهت و سمت 148
استفاده از قطب نما 151
گرا گرفتن 151
گرا بستن 152
گراي معكوس 152
آلبوم عكس 154
عكس ها 155
توضيحات عكس ها 194
منابع و مآخذ 200