ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب شيركوه، شير كوير / فهرست عكس ها

كتاب شيركوه، شير كوير

ديباچهفهرستفهرست عكس هاكتاب نامهديدگاه ها

فهرست عكس ها

در بخش «آلبوم عكس»، مجموع 110 عكس از آلبوم هاي آقايان «آيتي زاده»، «مهرآوران»، «كماليان» و نگارنده در زمان ها و مكان هاي مختلف به يادبود كساني كه در سال هاي دور و نزديك در «هيات» حضور داشته اند و به عناوين گوناگون باعث رشد كوه نوردي استان شده اند گرد آوري شده است.

عكس 1: شيركوه
از راست: علي اصغر آيتي زاده، زنده ياد مهدي عرب، رضا محمدي.
عكس 2: نامشخص
رديف پشت از راست: حسين صداقت، زنده ياد علي دهقاني، رضا عيوقي، ابراهيمي، ناشناس، حسن صديقي، سيد مهدي صيفي، عباس آيتي زاده. رديف جلو: علي خضري، رضا محمدي، فيروز فرجيان، مهدي فرهنگ نژاد. ايستاده: ناصر ناظري (ناصر آماده)، حسين طبسي، علي اصغر آيتي زاده.
عكس 3: دره گاوان
از راست: حسين طبسي، مهدي قدوسي، مهدي فرهنگ نژاد.
عكس 4: پناهگاه سازي شيركوه
عكس 5: چشمه آب زرده، سال 1353
از راست: كامران كتيرايي، علي زينل مالكي، محمود ملك زاده، سيد حسين علوي زاده، حسين رحماني.
عكس 6: حمل قطعات پناهگاه فلزي شيركوه
عكس 7: پناهگاه شيركوه
محمد علي زارع، سيد حسن دشتي، زارع، مهدي دهقان.
عكس 8: قله شيركوه، يادبود زنده ياد شمسي فتح اللهي
علي اصغر آيتي زاده، آتوسا آيتي زاده.
عكس 9: قله زن و مرد شيركوه، سال 1368
محمود ملك زاده، دانايي فرد.
عكس 10: قله شيركوه
از راست: فيروز فرجيان، فريدون فولادي، عباس مهرآوران، علي اصغر آيتي زاده، علي هنرور.
عكس 11: قله شيركوه
از راست: محمود ملك زاده، زنده ياد محمود نصيري.
عكس 12: پناهگاه آب زرده شيركوه
از چپ ايستاده: مهدي سبزواري، محمود ملك زاده، عباس پور، ماهور عباس پور (كودك)، خانم بيدار، ناشناس، ناشناس. نشسته: حميد رحماني، محمد رحماني.
عكس 13: قله شيركوه
نشسته از راست: سيد هدايت الله طباطبايي، سبكتكين شمس، محمود صدري، محمود ملك زاده، علي اصغر آيتي زاده، مسعود شمس، مهدي كماليان، ناشناس. ايستاده: سيد عباس حسيني خواه.
عكس 14: پناهگاه فلزي شيركوه
از راست: زنده ياد محمود نصيري، سيد محمد پاك نژاد، مصطفي مير سليم، عباس مهرآوران، ضياء الدين كسمايي، زنده ياد عباس جعفري، علي خضري، محمد رضا كارگريان.
عكس 15: پناهگاه فلزي شيركوه
رديف جلو از راست: مرتضي جعفري، مهدي گلشن نيا، احمد نيكو كاران، سيد علي آينده. رديف عقب از راست: حميد دانايي فرد، محمود ملك زاده، محمد حسين صابري راد، ولي حاتمي مالميري.
عكس 16: قله لنين، كشور قرقيزستان
مهدي گلشن نيا
عكس 17: شيركوه
نشسته از راست: محمد حسين صابري راد، مرتضي جعفري، علي زارع. ايستاده: محمود ملك زاده، ناشناس، محمد حسين سالاري، سيد علي آينده، سعيد موحدي، محمد رضا كارگريان.
عكس 18: پناهگاه بتوني آب زرده شيركوه
از راست: ضياء الدين كسمايي، سيد مهدي صنيعي، مهدي كماليان، مهدي فرهنگ نژاد.
عكس 19: قله شيركوه
از راست: محمود ملك زاده، سيد علي آينده.
عكس20: قله شيركوه
گروه فيلم برداري جام جم.
عكس 21: شيركوه
از راست: محمد علي مجيبيان، محمود ملك زاده، محمد رضا كارگريان.
عكس 22: پناهگاه شيركوه
گروه كوه نوردي شهيد قندي.
عكس 23: پناهگاه شيركوه
از راست: محمود ملك زاده، دشتي.
عكس 24: پناهگاه شيركوه
صعود سراسري جانبازان و همسران جانباز.
عكس 25: قله ساماني (كمونيز سابق)، كشور تاجيكستان
مهدي گلشن نيا.
عكس 26: قله شيركوه
نصب سمبل قله
عكس 27: ساخت سكوي پناهگاه فلزي آب زرده
عكس 28: تيم مسيول نصب قطعات بتوني پناهگاه شماره 2 شيركوه
نشسته از راست: حسين مرزنگوشي، محمود ملك زاده، علي اصغر آيتي زاده، مهدي كماليان، ناشناس. ايستاده از راست: حسام الدين دانايي فرد، محمد رضا كارگريان، محمد مظفري، ناشناس.
عكس 29: حمل قطعات بتوني پناهگاه آب زرده شيركوه
عكس 30: حمل قطعات بتوني پناهگاه شماره 2 شيركوه
عكس 31: حمل قطعات بتوني پناهگاه شماره 2 شيركوه
عكس 32: افراد مسيول در حمل قطعات بتوني
از راست: صديق زاده، مهدي كماليان، سبكتكين شمس، علي اصغر آيتي زاده، حسين مرزنگوشي.
عكس 33: پناهگاه شيركوه
ايستاده از راست: عباس سيدي نيا، محمود ملك زاده، دره زرشكي.
عكس 34: پناهگاه قله شيركوه
از راست: محمود ملك زاده، حميد دانايي فرد، سيد علي حسيني، محمد علي صحت، مهدي مير شريف، بخشي، علي رضا اسماعيلي.
عكس 35: برفخانه طزرجان
از راست: ولي يزدي زاده، كامران كتيرايي، حسين رحماني، محمود ملك زاده.
عكس 36: برفخانه طزرجان
از راست ايستاده: مهدي دهقان، رضا محمدي، حسين طبسي، زنده ياد مهدي عرب، سيد مهدي صنيعي، عباس مهرآوران، محمد رضا كارگريان، سيد احمد سيد ابريشمي.
عكس 37: گردنه برزي
از راست: فيروز فرجيان، مهدي صنيعي، رضا محمدي، ناشناس، سيد محمد مذهبي، مهدي دهقان.
عكس 38: دره اميد برفخانه طزرجان
از راست: مهدي دهقان، محمود ملك زاده، زنده ياد محمود نصيري.
عكس 39: انتهاي دره اميد برفخانه طزرجان
از راست: محمد رضا كارگريان، سيد علي آينده، محمود ملك زاده.
عكس 40: برفخانه طزرجان
محمود ملك زاده.
عكس 41: برفخانه طزرجان
از راست: احمد رضا خانجانخاني، محمد حسين صابري راد، محمود ملك زاده، حميد جلال زاده، ناشناس، سيد علي آينده، محمد رضا كارگريان.
عكس 42: پناهگاه برفخانه
از راست: محمود ملك زاده، فريدون فولادي، سيد علي آينده.
عكس 43: پناهگاه برفخانه طزرجان
صعود سراسري وزارت نيرو.
عكس 44: پناهگاه برفخانه طزرجان
گروه كوه نوردي شهيد قندي.
عكس 45: پناهگاه برفخانه طزرجان
از راست: قاسم محمدي، سهند ملك زاده، محمود ملك زاده.
عكس 46: حمل مصالح پناهگاه برفخانه طزرجان
محمود ملك زاده.
عكس 47: سكو سازي پناهگاه برفخانه طزرجان
از راست: محمد رضا كارگريان، زنده ياد محمود نصيري، ناشناس، مسعود توكليان، حميد دانايي فرد، محمود ملك زاده، سيد حسن مير زرگر، محمد مهدي حميديا.
عكس 48: جمع آوري مصالح پناهگاه برفخانه طزرجان
عكس 49: جمع آوري سنگ پناهگاه برفخانه طزرجان
از راست: سيد علي آينده، محمود ملك زاده، محمد رضا كارگريان.
عكس 50: پناهگاه سازي برفخانه طزرجان
از راست: حميد دانايي فرد، سيد علي آينده، علي باغ بهشتي، محمود ملك زاده.
عكس 51: اجراي طرح توسعه پناهگاه برفخانه طزرجان
عكس 52: قله گاو و گوساله (آسمان نما)
از راست: سيد علي آينده، محمود ملك زاده، حسين مرزنگوشي، حميد دانايي فرد.
عكس 53: قله چك چك
نشسته از راست: سيد حسن مير زرگر، مهدي كماليان، زنده ياد فرهاد دهقاني، زنده ياد ناصر دهقاني زاده، حميد دانايي فرد، زنده ياد حسين قطب الديني. ايستاده از راست: ضياء الدين كسمايي، محمد رضا كارگريان، سيد محمد مذهبي، جعفر دلاوري، محمد مظفري، محمود ملك زاده، محمد رضا ابويي.
عكس 54: قله چك چك
نشسته از راست: محمد رضا كارگريان، علي اصغر آيتي زاده، سيد علي آينده. ايستاده از راست: مهدي فرهنگ نژاد، مهدي كماليان، سيد علي رضا مير حسيني.
عكس 55: كوه پيمايي عمومي در دره سوته بنادك سادات
عكس 56: كوه پيمايي عمومي در دره استخر هاي دشتك بالا
عكس 57: كوه پيمايي عمومي در گردنه منشاد - زرين
عكس 58: قله سنگستان
از راست: ابو الفضل احمدي، سيد علي آينده، محمود ملك زاده، حسن مير علي (اهل بيداخويد).
عكس 59: غار شگفت يزدان
از راست: عباس مهرآوران، سيد احمد سيد ابريشمي.
عكس 60: منطقه دره گاوان
نشسته از راست: سبكتكين شمس، ناشناس، رضا محمدي. ايستاده از راست: سيد ناصر خدا پرست، علي اصغر آيتي زاده، دهقان پور، حميد فرهنگ نژاد، سيد مهدي صنيعي.
عكس 61: هفت صفه
از راست ايستاده: سيد علي رضا مير حسيني، علي اصغر آيتي زاده، علي آرامي، عباس مهرآوران.
عكس 62: مسير قله بابك كليبر
محمود ملك زاده.
عكس 63: قله قهستان طبس
از راست: عباس مهرآوران، وحيد موحدي، مسعود شمس، مهدي كماليان، محمود ملك زاده، جعفر دلاوري.
عكس 64: افتتاح سالن ديواره مصنوعي آزادي
از راست: محفوظي، نوردي، كاظم اخوان، مهدي سالاري، غلام علي سفيد، شرف الديني، ناشناس، راد پور، محمود ملك زاده.
عكس 65: مسابقه ديواره مصنوعي در سالن آزادي
از راست: خانم سميه حسن آبادي، محمد علي غريزي، محمود ملك زاده، محمد حسين سالاري، سيد حسام الدين طباطبايي، مهدي جبلي، محمد رضا ساعي همدان، رضا مير شمسي، سيد علي فاتحي.
عكس 66: جبل النور، مكه
عكس 67: غار حرا
عكس 68: غار حرا
محمود ملك زاده.
عكس 69: قله دماوند، اولين صعود هيات كوه نوردي يزد
از راست ايستاده: سيد محمد مذهبي، علي هنرور، حميد فرهنگ نژاد، عباس مهرآوران، محمود ملك زاده، فريدون فولادي، حميد سوزني، علي خضري، علي اصغر آيتي زاده، مهدي دهقان.
عكس 70: جناح شمالي دماوند
از راست: محمد رضا كارگريان، محمود ملك زاده، حميد دانايي فرد.
عكس 71: قله دماوند، صعود به قلل دماوند و علم كوه
از راست: محمود ملك زاده، حميد دانايي فرد، حسين مرزنگوشي، سيد علي آينده.
عكس 72: دهانه آتشفشان دماوند
از راست: سيد علي آينده، محمود ملك زاده، حميد دانايي فرد، حسين مرزنگوشي.
عكس 73: پناهگاه رينه
از راست: حميد دانايي فرد، حسين مرزنگوشي، محمود ملك زاده، زنده ياد فرامرز پور، سيد علي آينده.
عكس 74: پناهگاه پلنگ چال، تست آماده سازي صعود زمستانه دماوند
از راست: مرتضي جعفري، محمود ملك زاده، جواهر پور، محمد رضا كارگريان، سيد علي آينده.
عكس 75: قله توچال، تست آماده سازي صعود زمستانه دماوند
از راست: سيد علي آينده، محمود ملك زاده، محمد رضا كارگريان، مرتضي جعفري.
عكس 76: كلبه درويش منطقه علم كوه
از راست: عباس مهرآوران، حميد فرهنگ نژاد، ناصر ناظري (ناصر آماده)، مهدي دهقان.
عكس 77: گرده آلمان ها، تخت سليمان
از راست: مهدي دهقان، محمود ملك زاده.
عكس 78: يخچال علم چال
از راست: محمود ملك زاده، علي آرامي، عباس مهرآوران.
عكس 79: يخچال علم چال
از راست: فرزين، فريدون فولادي، سيد احمد سيد ابريشمي، محمود ملك زاده، عباس مهرآوران.
عكس 80: پناهگاه سياه سنگ
از راست: عباس مهرآوران، فريدون فولادي، سيد احمد سيد ابريشمي، محمود ملك زاده.
عكس 81: قله علم كوه، صعود سراسري هفته دولت، سال 1368
از راست: محمود ملك زاده، فريدون فولادي، سيد احمد سيد ابريشمي، عباس مهرآوران.
عكس 82: قله علم كوه، صعود به قلل دماوند و علم كوه
از راست: محمود ملك زاده، حسين مرزنگوشي، سيد علي آينده.
عكس 83: كلجاران، منطقه تخت سليمان
از راست نشسته: سيد حسن مير زرگر، مهدي كماليان، محمد رضا كارگريان، محمود ملك زاده، ما شاء الله آناهيد. از راست ايستاده: سيد عباس حسني خواه، محمود فرخي، وحيد موحدي، ضياء الدين كسمايي.
عكس 84: قله سبلان
از راست ايستاده: سيد احمد سيد ابريشمي، محسن خرسندي، تقي شير گردان، ما شاء الله آناهيد، مهدي فرهنگ نژاد، مهدي كماليان، عباس مهرآوران. نفر نشسته: سعيد دهقان.
عكس 85: درياچه قله سبلان
از راست: ضياء الدين كسمايي، علي اصغر آيتي زاده.
عكس 86: قله سه شاخ جوپار
از راست: علي اصغر آيتي زاده، مهدي دهقان، زندي، زنده ياد علي دهقاني، علي خضري، فيروز فرجيان، عباس مهرآوران، سيد احمد سيد ابريشمي، سعيد دهقان. نفر نشسته: منتظري.
عكس 87: قله هزار، كرمان
از راست: محمود ملك زاده، دمير چي، سعيد دهقان، ضياء الدين كسمايي، مهدي دهقان، بدرود، محمد رضا كارگريان، زنده ياد محمود نصيري، ما شاء الله آناهيد، عباس مهرآوران.
عكس 88: قله لاله زار، كرمان
از راست ايستاده: زنده ياد محمود نصيري، محمد رضا كارگريان، سعيد دهقان، محمود ملك زاده، بدرود، زندي، مهدي دهقان. از راست نشسته: عباس مهرآوران، دمير چي، ضياء الدين كسمايي.
عكس 89: پناهگاه هزار، كرمان
از راست: گلزاريان، سيد علي آينده، محمود ملك زاده، محمد حسين پور صدوقي، جلال پور. نفر ايستاده: مير دهقان.
عكس 90: قله هفت تنان زردكوه
از راست: جمعه (از عشاير منطقه)، محمود ملك زاده.
عكس 91: منطقه شيخ علي خان زردكوه
ايستاده از راست: مشتي عبد الله مولايي، ناشناس، ناشناس، علي خدادادي. نفر نشسته: محمود ملك زاده.
عكس 92: قله شاه شهيدان زردكوه
از راست: علي هنرور، ضياء الدين كسمايي، عباس مهرآوران، سيد علي ميرزا مير حسيني.
عكس 93: دشت ماري، منطقه پازن پير
از راست: حميد دانايي فرد، حميدي، محمود ملك زاده.
عكس 94: قله پير پازن
از راست: حميد دانايي فرد، محمود ملك زاده، حميدي.
عكس 95: قله گل گل اشترانكوه
افراد مشخص از راست ايستاده: حميد دانايي فرد، ضميري. نشسته از راست: مطبوخي، تقي شير گردان، محمود ملك زاده.
عكس 96: قله سن بران اشترانكوه
از راست: حميد دانايي فرد، ضميري، تقي شير گردان، محمود ملك زاده، ضياء الدين كسمايي، مهدي دهقان، سيد محمد مذهبي، حميد سوزني، زنده ياد محمود نصيري.
عكس 97: اشترانكوه
از راست: ضياء الدين كسمايي، سيد علي رضا مير حسيني، عباس مهرآوران، رضا عيوقي، تقي شيرگردان، علي هنرور.
عكس 98: قله تفتان
از راست: مهدي گلشن نيا، ضياء الدين كسمايي، علي اصغر آيتي زاده، مهدي كماليان.
عكس 99: پناهگاه تفتان
از راست: قاسم محمدي، علي اصغر آيتي زاده، مهدي كماليان، مهدي فرهنگ نژاد، محمود حبيبي نيا.
عكس 100: قله تفتان، صعود تيم كوه نوردي شهيد قندي
از راست نشسته: مهدي زاده، آستانه، دهقان، پور صدوقي، آينده، محمود ملك زاده، مير شريف، صحت. از راست ايستاده: مير دهقان، بخشي، عبد اللهي منش، حسيني، رياحي، نصيريان، رهوار زاده.
عكس 101: دره ني گاه، اشترانكوه
از راست ايستاده: محمود ملك زاده، محمد رضا كارگريان، سيد علي آينده، مسعود توكليان. نفر نشسته: زنده ياد محمود نصيري.
عكس 102: دره ني گاه، اشترانكوه
از راست: حميد دانايي فرد، محمود ملك زاده، زنده ياد محمود نصيري.
عكس 103: خوابگاه سي سخت
از راست: محمود ملك زاده، عاطفي، شهرام توكل پور.
عكس 104: پناهگاه حوض دال، دنا
جمعي از اهالي سي سخت و محمود ملك زاده.
عكس 105: قله دالان كوه، اصفهان
از راست: سعيد موحدي، محمود ملك زاده، محمد رضا شيرازي، سيد علي آينده، ناشناس.
عكس 106: جنگل كوه لاس پشته، منطقه فومن
از راست: محمود ملك زاده، زنده ياد محمود نصيري.
عكس 107: قله بل، شهرستان اقليد
از راست: محمود ملك زاده، سيد ابراهيم آينده، سيد علي آينده، محمد علي صحت، جليلي.
عكس 108: پناهگاه بينالود
صعود گروه كوه نوردي شهيد قندي به قله بينالود.
عكس 109: آبشار شوي
عكس 110: قله سيالان
از راست: محمود ملك زاده، محمد علي صحت.