ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / بايگاني / نقاشي يزد / برگه شماره 1
در هم (18) | مقاله يزد (7) | عكس يزد (7) | نقاشي يزد (2) | فيلم يزد (1) | سند يزد (1)
ميرزا ابوالقاسم يزدي
نقاشي هنرمندانه استاد ميرزا ابو القاسم يزدي از تالار خانه اي يزدي و سه مرد كه گرد سيني شيريني هاي يزدي نشسته و مشغول شيريني خوردن هستند.
شيريني خوردن، شيريني يزدي، سيني، پشمك، باقلوا، لوز، كيك، سماور، قليان، چراغ لاله، مرد يزدي، تالار، راهرو، كفش كن، زيرزمين، خانه يزدي، يزد، 1280 ه.ش
كتاب پنج سال در شهري ايراني، ملكوم ناپيه
2566 0 0 از 5 در 0 راي
12/7/2013 11:59:08 PM
محمدمهدي جاودانيmja...@yahoo.com
ميرزا ابوالقاسم يزدي
نقاشي استاد ميرزا ابوالقاسم يزدي از مردان يزدي با پيشه ها، اديان و نژاد هاي گوناگون.
مقني، مجوس، زرتشتي، رعيت، حمال، لر، چاروادار، مكاري، مرد يهودي، بچه يهودي، فال بين، روغنگر، درويش، عرب، يزد، 1280 ه.ش
كتاب پنج سال در شهري ايراني، ناپيه ملكوم
2709 0 0 از 5 در 0 راي
10/21/2013 4:19:04 PM
محمدمهدي جاودانيmja...@yahoo.com
1