ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / بايگاني / سند يزد / برگه شماره 1
در هم (18) | مقاله يزد (7) | عكس يزد (7) | نقاشي يزد (2) | فيلم يزد (1) | سند يزد (1)
شكايت نامه جمعي از زنان يزدي به نمايندگان مجلس شوراي ملي نسبت به سخت گيري ها و درگيري هاي اجراي قانون كشف حجاب به تاريخ ماه مهر 1320 و بي درنگ پس از استعفاي رضا شاه.
نامه، عريضه، شكايت نامه، حجاب، كشف حجاب، زن، پوشش بانوان، لباس، حقوق زنان، آزادي، روسري، چادر نماز، مجلس شوراي ملي، شهرباني، كميسري، نماينده، وكيل، پاسبان، محمد رضا شاه پهلوي، انگلستان، هندوستان، يزد، 15 مهر 1320
مركز اسناد مجلس
2739 0 4 از 5 در 2 راي
2/21/2015 7:23:57 PM
احمد مظفر مقامmoza...@yahoo.com
1