ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / تاريخ يزد / ذكر ملوك ساسانيان؛ اول ايشان اردشير بابك و فرزندان او و ساختن كثه به شهر يزد تا زمان يزدجرد شهريار و عمارات بلاش و فيروز و قباد و انوشيروان و مهرنگار
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 4/5/2009 12:58:40 AM
شمار بازديد: 38531
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 4.09 از 5 در 11 راي• ذكر ملوك ساسانيان؛ اول ايشان اردشير بابك و فرزندان او و ساختن كثه به شهر يزد تا زمان يزدجرد شهريار و عمارات بلاش و فيروز و قباد و انوشيروان و مهرنگار

هنگام چاپ: 11/27/2008 11:11:30 PM
شمار بازديد: 32857
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.29 از 5 در 14 راي
هنگام چاپ: 11/14/2007 12:34:41 AM
شمار بازديد: 52798
شمار ديدگاه: 6
امتياز: 4.11 از 5 در 27 راي
هنگام چاپ: 7/2/2007 3:08:52 AM
شمار بازديد: 37215
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 3.27 از 5 در 52 راي