ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي تخصصي / جغرافياي يزد / مطالعه كلينوپيروكسن هاي موجود در سنگ هاي شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي در غرب استان يزد با استفاده از EPMA و LA-ICP-MS
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (1) ] [ جغرافياي يزد (7) ] [ منابع طبيعي يزد (9) ] [ جامعه شناسي يزد (7) ] [ معماري يزد (8) ] [ ادبيات يزد (3) ] [ اقتصاد يزد (3) ] [ پزشكي يزد (6) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 12/30/2011 2:16:28 AM
شمار بازديد: 4127
شمار ديدگاه: 0
هنگام چاپ: 6/2/2011 11:36:04 AM
شمار بازديد: 3610
شمار ديدگاه: 0
هنگام چاپ: 5/12/2011 2:39:36 AM
شمار بازديد: 6868
شمار ديدگاه: 1• مطالعه كلينوپيروكسن هاي موجود در سنگ هاي شوشونيتي منطقه قلعه خرگوشي در غرب استان يزد با استفاده از EPMA و LA-ICP-MS

هنگام چاپ: 5/2/2011 6:58:14 PM
شمار بازديد: 3737
شمار ديدگاه: 0
هنگام چاپ: 4/15/2011 9:14:50 PM
شمار بازديد: 4098
شمار ديدگاه: 0
هنگام چاپ: 3/26/2010 12:05:00 PM
شمار بازديد: 6603
شمار ديدگاه: 0
هنگام چاپ: 5/22/2009 8:14:57 PM
شمار بازديد: 10479
شمار ديدگاه: 1