ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4 / كتاب نامه

كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4

صنايع كهن بومي و دانش عامه

ديباچهفهرستفهرست اسنادواژه نامهنمايهكتاب نامهديدگاه ها

كتاب نامه

1) آيينه چي، دكتر يعقوب؛ مفردات پزشكي و گياهان دارويي؛ چاپ 2، دانشگاه تهران، 1370
2) آيتي، عبد الحسين؛ تاريخ يزد؛ گلبهار، 1317، يزد
3) ابن غياث الدين محمد عبد المطلب؛ مجمع الدعوات، به سعي و اهتمام آقا ميرزا علي آقا و آقا ميرزا حسين آقا؛ مطبعه حاجي عبد الرحيم، 1340 ه.ق، تهران
4) افسر خياوي، محمد علي؛ دايرة المعارف گياهان دارويي، طب سنتي؛ زر قلم، تبريز، 1384
5) افشار، ايرج؛ يادگار هاي يزد، جلد 1؛ انجمن آثار ملي، 1348، تهران
6) افشار سيستاني، ايرج؛ پزشكي سنتي مردم ايران، جلد 1 و 2؛ نشر مولف، تهران، 1370
7) امامي، دكتر احمد و دكتر رضا شمس اردكاني و ايرج مهرگان؛ فرهنگ مصور گياهان دارويي؛ مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1387، تهران
8) برومبرژه، كريستيان؛ جايگاه خوراكي ها در هويت فرهنگ خودي و غير خودي در گيلان، طبايع سرد و گرم، جنسيت و ديگر شاخص ها، ترجمه علاء الدين گوشه گير؛ مجله فرهنگ و انسان، سال 1، شماره 1، پاييز و زمستان 1384
9) بيروني، ابو ريحان؛ الصيدنه في الطب، دارو شناسي، ترجمه باقر مظفر زاده از ترجمه روسي او. اي. كريموف؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسي، 1383، تهران
10) پاپلي يزدي، دكتر محمد حسين؛ آسياب هايي كه با آب قنات كار مي كنند؛ گزيده مقالات قنات، شركت آب منطقه اي يزد، 1379، برگزيده از مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 1، سال 18، 1364
11) پاپلي يزدي، دكتر محمد حسين؛ خاطرات شازده حمام؛ 1387، چاپ 3
12) پويا، سيد عبد العظيم؛ معماري و كاركرد ايستگاه هاي كارواني؛ مجموعه مقالات كنگره تاريخ معماري و شهرسازي ايران، ارگ بم كرمان، سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1374، جلد 2
13) تحققي تبادكاني، سيد رضا و بهروز جاوداني؛ نگاهي به پيشه مازاري در شهر يزد؛ مجموعه مقالات مردم شناسي، شماره 3، مركز مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1366
14) تكميل همايون، دكتر ناصر؛ تهران، از ايران چه مي دانيم؛ دفتر پژوهش هاي فرهنگي، 1382، تهران
15) جابري عربلو، محسن؛ فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي در باب معاملات؛ امير كبير، 1362، تهران
16) جانب اللهي، محمد سعيد؛ چهل گفتار در مردم شناسي ميبد، دفتر 1، فرهنگ و فن آوري قنات؛ روشنان، 1383، تهران
17) جانب اللهي، محمد سعيد؛ قصه بچه هاي ميبد؛ مجموعه اي از ثبت واقعه هاي مردم نگاري و آماده چاپ، بنگريد به توضيح بند 3 از يادداشت هاي دفتر 2، صفحه 240
18) جانب اللهي، محمد سعيد و ديگران؛ مردم شناسي فرهنگ سكونت؛ پژوهش هاي مردم شناسي و باستان شناسي، پايگاه پژوهشي ميبد، 1381
19) جرجاني، سيد اسماعيل؛ ذخيره خوارزمشاهي، به كوشش سعيد سيرجاني؛ بنياد فرهنگ ايران، 2535، 1355
20) حافظ اصفهاني، محمد؛ سه رساله در اختراعات صنعتي، نتيجة الدوله، با تصحيح تقي بينش؛ بنياد فرهنگ ايران، 1350
21) خوارزمي، ابو عبد الله محمد بن احمد بن يوسف كاتب؛ مفاتيح العلوم، جلد 2، ترجمه حسين خديو جم؛ علمي فرهنگي، 1362، تهران
22) دايرة المعارف تشيع
23) دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا
24) رازي، زكريا؛ الحاوي، جلد 22، ترجمه دكتر سيد محمود طباطبايي؛ شركت دارو سازي الحاوي، 1372، تهران
25) رفيعا، ميرزا؛ دستور الملك، به كوشش و تصحيح محمد اسماعيل مارچينكوفسكي، ترجمه علي كرد آبادي؛ مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي، 1385، تهران
26) رنه دالماني، هانري؛ از خراسان تا بختياري، جلد 2، ترجمه غلام رضا سميعي؛ نشر طاووس، 1378
27) روح الاميني، دكتر محمود؛ نمود هاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي؛ چاپ 3، آگه، 1379، تهران
28) ريوير، كلود؛ درآمدي بر انسان شناسي، ترجمه ناصر فكوهي؛ ني، 1379
29) زارع ده آبادي، محمد علي و سيد ناصر امامي؛ دستواره غربال بندي؛ ماه نامه ميبد، شماره 9، آبان 1376، ميبد
30) زاوش، مهندس محمد؛ كاني شناسي در ايران قديم، جلد 1 و 2؛ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1375
31) زرگري، دكتر علي؛ گياهان دارويي؛ امير كبير، 1345 و چاپ 2، جلد 1 و 3، انتشارات دانشگاه تهران، 1352
32) زياري، دكتر كرامت الله و علي رضا زارع شاه آبادي و محمد علي فيض پور؛ سنجش درجه توسعه يافتگي روستا هاي استان يزد به روش تاكسونومي عددي؛ مجله علوم انساني، دانشگاه سيستان و بلوچستان، سال 7، شماره 13، ارديبهشت 1380
33) سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح؛ فرهنگ جغرافيايي آبادي هاي استان يزد، جلد دوم؛ 1381
34) ساعدي، غلام حسين؛ خياو يا مشكين شهر؛ چاپ 2، انتشارات امير كبير، 1354
35) ستوده، منوچهر؛ فرهنگ كرماني؛ فرهنگ ايران زمين، 1335، تهران
36) سرلك، رضا؛ حلاج و حلاجي؛ فرهنگ مردم، سال 5، شماره 17، بهار 1385
37) سرمدي، محمد تقي؛ دايرة المعارف پژوهشي در تاريخ پزشكي و درمان جهان از آغاز تا عصر حاضر، جلد 13؛ 1384
38) سينا، شيخ الرييس ابو علي؛ قانون در طب، كتاب 5، ترجمه عبد الرحمن شرفكندي؛ سروش، 1370، چاپ 2
39) شاردن، شواليه ژان؛ سياحت نامه، جلد 4، ترجمه محمد عباسي؛ امير كبير، 1336
40) شاملو، احمد؛ كتاب كوچه، حرف پ، دفتر 2؛ مازيار، 1380 چاپ 2
41) شجاع رضوي، سعيده؛ واژه نامه توصيفي معماري و حوزه هاي وابسته در گويش ميبد؛ پژوهشكده زبان و گويش سازمان ميراث فرهنگي، 1384، تهران
42) شفيع زاده، دكتر فتح الله؛ گياهان دارويي لرستان، جلد 1؛ دانشگاه علوم پزشكي لرستان و حيان؛ 1381
43) شكور زاده، ابراهيم؛ عقايد و رسوم مردم خراسان؛ سروش، چاپ 2، 1363
44) شهري شعرباف، جعفر؛ تاريخ اجتماعي تهران، جلد 4؛ اسماعيليان، تهران، 1368
45) صادقي، جمال؛ آخرين يادگار، خاطرات احمد صلاحي، به سعي محمد حسين حاجي ده آبادي؛ انتشارات ولي، 1368
46) صانعي، دكتر صفدر؛ نسخه شفا؛ حافظ نوين، چاپ 5، 1371
47) صدري افشار، غلام حسين و نسرين حكمي و نسترن حكمي؛ فرهنگ فارسي امروز؛ نشر كلمه، 1375، چاپ 2، تهران
48) صفا، دكتر ذبيح الله؛ تاريخ ادبيات در ايران، جلد 1؛ ابن سينا، 1342، چاپ 4، تهران
49) طوسي، خواجه نصير الدين؛ تنسوخ نامه ايلخاني، ترجمه سيد محمد تقي مدرس رضوي؛ اطلاعات، 1363، چاپ 2
50) عرفان فر، محمد جواد؛ حيات جاويد، مجموعه اسناد موقوفات شهرستان ميبد، جلد 1 و 2؛ نسيم كوثر، 1383 و 1384
51) عقيلي علوي خراساني، سيد محمد حسين؛ مخزن الادويه، تصحيح و تحشيه محمد رضا اردكاني و روجا رحيمي و فاطمه فرجادمند؛ انديشه ظهور و دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1389
52) فرشاد، پروفسور دكتر مهدي؛ تاريخ مهندسي در ايران؛ تهران، انتشارات بلخ، چاپ 3، 1376
53) فروحي، دكتر علي؛ پزشكان گيلاني؛ گيلان نامه، طاعتي، جلد 2، 1369
54) قمري البخاري، ابو منصور حسن بن نوح؛ التنوير؛ بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، تهران
55) كاتب، احمد بن حسين بن علي؛ تاريخ جديد يزد؛ به كوشش ايرج افشار، فرهنگ ايران زمين، 1345، تهران
56) كاشاني، ملا فتح الله؛ منهج الصادقين، جلد 5، به تصحيح حاج ميرزا ابو الحسن شعراني؛ اسلاميه، 1374 ه.ق
57) كتبي، محمود؛ تاريخ آل مظفر، به اهتمام و تحشيه دكتر عبد الحسين نوايي؛ امير كبير، 1364
58) كريمي، اصغر؛ حساب سياق يا حساب ديناري؛ مجله مردم شناسي و فرهنگ عامه، مركز مردم شناسي وزارت فرهنگ و هنر، شماره 3، زمستان 2536، 1356
59) كسروي، احمد؛ ارزش دينار و تومان در قرون مختلفه؛ كاروند كسروي، مجموعه 78 مقاله و گفتار، به كوشش يحيي ذكاء، 1352، شركت سهامي كتاب هاي جيبي، تهران
60) لمتون، دكتر ا. ك. س.؛ مالك و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري؛ علمي فرهنگي، چاپ 3، تهران، 1362
61) مومن تنكابني، سيد محمد؛ تحفة المومنين، تصحيح دكتر روجا رحيمي و ديگران؛ مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1386
62) مركز آمار ايران؛ آمار نامه استان يزد، شماره 745؛ مهر 1356
63) مركز آمار ايران؛ نتايج تفصيلي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375، استان يزد، شهرستان ميبد
64) مستوفي بافقي، محمد مفيد؛ جامع مفيدي، جلد3، بخش 2، به كوشش ايرج افشار؛ كتابفروشي اسدي، 1340، تهران
65) مسعودي، ابو الحسن علي بن حسين؛ مروج الذهب، جلد 1، ترجمه ابو القاسم پاينده؛ انتشارات علمي فرهنگي، چاپ 5، 1374، تهران
66) مصاحب، غلام حسين؛ دايرة المعارف فارسي، جلد 1؛ شركت سهامي كتاب هاي جيبي، 1380، تهران
67) معين، دكتر محمد؛ فرهنگ فارسي؛ امير كبير، 1362
68) ملك راه، دكتر علي رضا؛ آيين هاي شفا؛ پژوهشكده مردم شناسي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 1385، تهران
69) مير حيدر، حسين؛ معارف گياهي، جلد 1؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 8 جلد، 1383
70) نفيسي، دكتر ابو تراب؛ پژوهشي در مباني عقايد سنتي پزشكي مردم ايران؛ مشعل، 1364، اصفهان
71) واحدي، حسين؛ درمان گياهي با طب سنتي، گزيده هداية المتعلمين في الطب، تاليف ربيع بن احمد البخاري؛ نشر نوند، 1382، مشهد
72) وامق، محمد علي؛ تذكره ميكده، به كوشش حسين مسرت؛ فرهنگ ايران زمين، 1371
73) وولف؛ هانس اي.؛ صنايع دستي كهن ايران، ترجمه سيروس ابراهيم زاده؛ تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، 1372
74) هرودوت؛ تاريخ، تلخيص و تنظيم ا. ج. اوانس، ترجمه وحيد مازندراني؛ ترجمه و نشر كتاب، 1350، تهران
75) هدايت، صادق؛ نيرنگستان؛ امير كبير، 1342، تهران
76) هومن، محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات اقتصاد اسلامي؛ وزارت برنامه و بودجه، 1365، تهران
77) Bonin Michael; From qanat to kort, Traditional irrigation terminology and practices in central iran; iran 20, 1982, pp. 145 - 159