ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي مردمي / فرهنگ يزد / قپه چسباني و قپه چرب كني (يادي از شعربافي سنتي يزد)
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (2) ] [ فرهنگ يزد (6) ] [ بزرگان يزد (1) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 11/26/2011 10:05:06 PM
شمار بازديد: 7406
شمار ديدگاه: 9
امتياز: 4.06 از 5 در 18 راي
هنگام چاپ: 3/27/2011 5:42:57 PM
شمار بازديد: 7865
شمار ديدگاه: 6
امتياز: 4.5 از 5 در 32 راي
هنگام چاپ: 2/27/2011 6:48:09 PM
شمار بازديد: 8921
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 4.18 از 5 در 11 راي
هنگام چاپ: 2/8/2011 5:00:57 PM
شمار بازديد: 7506
شمار ديدگاه: 5
امتياز: 3.85 از 5 در 13 راي
هنگام چاپ: 12/26/2010 6:39:32 AM
شمار بازديد: 5730
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 4.36 از 5 در 14 راي• قپه چسباني و قپه چرب كني (يادي از شعربافي سنتي يزد)

هنگام چاپ: 12/12/2010 11:51:47 AM
شمار بازديد: 8415
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.55 از 5 در 11 راي