ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / معماري يزد / تا به افسوس ننشسته ايم، بافت يزد -تختگاه كوير- را دريابيم [2 از 2]
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:

• تا به افسوس ننشسته ايم، بافت يزد -تختگاه كوير- را دريابيم [2 از 2]

هنگام چاپ: 1/23/2011 9:55:45 PM
شمار بازديد: 26517
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.86 از 5 در 22 راي
هنگام چاپ: 5/9/2010 9:28:23 AM
شمار بازديد: 54902
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.25 از 5 در 28 راي
هنگام چاپ: 8/11/2009 8:16:12 PM
شمار بازديد: 62204
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 4 از 5 در 17 راي
هنگام چاپ: 5/12/2009 11:39:38 PM
شمار بازديد: 139814
شمار ديدگاه: 7
امتياز: 4.14 از 5 در 37 راي
هنگام چاپ: 12/14/2008 3:07:53 AM
شمار بازديد: 104550
شمار ديدگاه: 18
امتياز: 3.85 از 5 در 85 راي
هنگام چاپ: 10/9/2008 2:26:56 AM
شمار بازديد: 40615
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4 از 5 در 14 راي
هنگام چاپ: 8/1/2008 3:47:40 PM
شمار بازديد: 50685
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.49 از 5 در 35 راي
هنگام چاپ: 6/16/2008 12:01:24 AM
شمار بازديد: 111175
شمار ديدگاه: 10
امتياز: 3.83 از 5 در 95 راي
هنگام چاپ: 6/9/2008 7:54:23 AM
شمار بازديد: 238773
شمار ديدگاه: 45
امتياز: 4.08 از 5 در 285 راي
هنگام چاپ: 5/26/2008 5:22:03 PM
شمار بازديد: 102427
شمار ديدگاه: 5
امتياز: 3.89 از 5 در 72 راي