ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / ادبيات يزد / تاملي بر نفوذ واژه هاي انگليسي در گويش يزدي
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 8/16/2011 7:51:57 PM
شمار بازديد: 13540
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 3.5 از 5 در 20 راي
هنگام چاپ: 10/7/2009 7:37:14 AM
شمار بازديد: 23081
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 4.83 از 5 در 6 راي
هنگام چاپ: 11/4/2008 4:43:44 PM
شمار بازديد: 43775
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.06 از 5 در 31 راي
هنگام چاپ: 10/31/2008 1:18:42 AM
شمار بازديد: 39486
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 3.53 از 5 در 15 راي• تاملي بر نفوذ واژه هاي انگليسي در گويش يزدي

هنگام چاپ: 9/12/2008 2:13:07 PM
شمار بازديد: 34933
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.07 از 5 در 14 راي
هنگام چاپ: 7/21/2008 12:41:32 AM
شمار بازديد: 52580
شمار ديدگاه: 16
امتياز: 4.23 از 5 در 39 راي
هنگام چاپ: 1/16/2008 2:25:19 AM
شمار بازديد: 33696
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 3.31 از 5 در 13 راي
هنگام چاپ: 8/31/2007 5:16:34 PM
شمار بازديد: 24133
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 4.6 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 7/21/2007 6:33:28 PM
شمار بازديد: 32759
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.59 از 5 در 29 راي